Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1079 - ‘Bhagavad-gita’ je transcendentalno štivo koje trebamo čitati jako pažljivo

From Vanipedia

Revision as of 18:21, 30 September 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Bhagavad-gita is a Transcendental Literature Which One Should Read Very Carefully - Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kada 'Bhagavad-gitu' ili 'Šrimad-Bhagavatam' čujemo od samospoznate osobe ... ... to će nas uvježbati da mislimo o Vrhovnome Biću, 24 časa na dan ... ... što će nas na kraju - 'anta-kale' - dovjesti do stanja sjećanja na Svevišnjega Boga ... ... i nakon napuštanja ovoga tijela - dobićemo duhovno tijelo ... ... duhovno tijelo --- sasvim pogodno za druženje sa Bogom. Bog stoga veli, "abhjasa-joga-juktena ćetasa nanija-gamina ..." (BG 8.8, "Osoba koja meditira na Vrhovnu Božansku Ličnost, umom i inteligencijom konstantno uključenim u sjećanje na Boga, bez devijacija ...") ... "... paramam purušam divjam jati parthanućintajan" (BG 8.8, " ... ta osoba - koja konstantno misli o Božanskoj Ličnosti - može biti sigurna da će Me dostići"). Riječ "anućintajan" znači, 'neprekidno misleći samo o Njemu, Bogu'. To i nije jako tiježak procjes. Osoba samo treba naučiti taj procjes od iskusne osobe, u liniji onih koji su posvjećeni Bogu. "Tad vigjanartham sa gurum evabhigaćhet ..." (Mundaka Upanišad 1.2.12) što znači, "osoba treba da priđe onome tko već praktikuje taj procjes ..."). Dakle, "abhjasa-joga-juktena ..." (BG 8.8, "Osoba koja praktikuje meditaciju na Svevišnju Božansku Ličnost ..."); "abhjasa-joga" znači 'praktikovanje joge'. "Abhjasa ..." znači, "uvijek se sjećati Svevišnjega Boga" ... "... ćetasa-nanija-gamina ...", (BG 8.8), "... umom i inteligencijom, bez devijacije ...", --- a zna se da um uvek ide tamo-amo. Dakle, čovjek treba vježbati koncentraciju uma na ličnu formu Svevišnjega Boga, Krišne, i to stalno ... ... ili na zvuk Njegovoga imena --- što je znatno lakše. Umjesto da koncentriram svoj um na formu - a znamo da um može biti jako nespokojan, i letjeti na sve strane ... ... lakše mi je stoga da koncentriram uho na zvuk, na vibraciju riječi "Krišna" ... ... što će mi zasigurno pomoći, jer je i to 'abhasja-joga'. "Ćetasa nanija-gamina paramam purušam divjam ..." (BG 8.8), "... meditirajući umom i inteligencijom, bez devijacije --- na Svevišnju Božansku Ličnost ..." ... na "paramam puruša" --- tu Svevišnju Božansku Ličnost, koja se nalazi u duhovnome kraljevstvu ... ... na duhovnome nebu, koje osoba može dostići putem "anućintajan" --- tj. 'konstantnog razmišljanja o Svevišnjemu Bogu'. Dakle, svi ti procjesi, putevi i načini su izloženi u 'Bhagavad-giti' ... ... i ne postoji zabrana protivu uporabe istih. To ne znači da samo određena klasa ljudi može dostići Boga. Razmišljanje o Gospodu Krišni, slušanje o Bogu Krišni --- je moguće za svakoga. Bog veli u 'Bhagavad-giti' 9.32, "mam hi partha vjapašritja je api sjuha papa-jonajaha ..." ("Osobe koje uzmu Moju zaštitu, bilo da su nižega reda po rođenju ...)... "... strijo vaišjas tatha šudras te api janti param gatim" (BG 9.32, "... kao što su žene, trgovci i radnici --- čak i oni mogu dostići vrhovno odrijedište"). "kim punar brahmanaha punija bhakta rađaršajas tatha..." (BG 9.33, "Koliko su tek uzvišenije brahmane, pravedni ljudi, oni koji su posvjećeni Bogu, pa i svjeti kraljevi ..."). "... anitjam asukham lokam imam prapja bhađasva mam" (BG 9.33, "... koji su u ovome privremenom i mizernom svijetu angažovani u službi Meni, sa ljubavlju"). Bog kaže da čak i ljudsko biće u najnižem statusu postojanja, najnižem redu života ... ... pa čak i jedna propala žena, trgovac ili pripadnik radničke klase ... ... prodavci, radnici i ženska klasa ... ... a svi oni se ubrajaju u istu kategoriju usled inteligencije, koja nije jako razvijena ... Bog veli da sve te vrste ljudi, pa čak i oni koji su još niži od njih ... ... "mam hi partha vjapašritja je api sjuha" (BG 9.32, "Ko god uzme Moju zaštitu..."), znači ne samo spomenute vrste pa i oni niži od njih --- već bukvalno svako ... ... nije ni važno tko su on ili ona --- svatko može prihvatiti ovaj princip bhakti-joge ... ... i time usvojiti Svevišnjega Boga kao srž i suštinu života ... ... kao najviše dostignuće, najviši cilj življenja ... ... "mam hi partha vjapašritja je api sjuha ... te api janti param gatim" (BG 9.32, "Ko god uzme Moju zaštitu... može dostići vrhunsko odrijedište - Moje vrhovno boravište"). Taj 'param gatim', vrhovno odrijedište u duhovnome carstvu, na duhovnome nebu --- svatko može dostići. Osoba jednostavno treba prakticirati taj sistem. Taj sistem je jasno i ljepo naznačen u 'Bhagavad-giti' ... ... i čovjek ga može usvojiti i učinjeti svoj život savršenim, i time osigurati permanentno riješenje za problem materijalnoga postojanja. To je srž i suština cjelokupne 'Bhagavad-gite'. Zaključak je dakle da 'Bhagavad-gita' jeste jedna transcendentalna literatura koju treba čitati jako pažljivo. "Gita-šastram idam punijam jaha pathet prajataha puman..." ("ako osoba propisno slijedi upute Bhagavad-gite, biće oslobođena svih mizerija i strahova u ovome životu, i njen sljedeći život biti će duhovan"). Rezultat će biti --- pod uslovom da osoba propisno slijedi instrukcije ... ... da će se osloboditi svih mizerija materijalnoga postojanja, i svih strahova u životu. "Bhaja-šokadi-varđitaha" --- 'osloboditi se svih strahova u ovome životu, i osigurati duhovno postojanje u sljedećem životu' ('Gita-mahatmjam' 1). "Gitadhjajana-šilasja pranajama-parasja ća naiva santi hi papani purva-đanma-kritani ća" (('Gita-mahatmjam' 2, "Ako osoba čita Gitu iskreno i ozbiljno, onda milošću Boga reakcije njenih prošlih nedjela neće utjecati na nju"). Dakle, dodatna prednost je da ako čovjek čita 'Bhagavad-gitu' ... ... jako iskreno i sa svom ozbiljnošću --- tada, milošću Boga ... ... reakcije izazvane prošlim nedjelima toga čovjeka --- neće više utjecati na njega.