AM/Prabhupada 0507 - በቀጥታ ምርምር በማድረግ ፍፁም እውነትን ልትረዱ አትችሉም፡፡

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

በቀጥታ ምርምር በማድረግ ፍፁም እውነትን ልትረዱ አትችሉም፡፡
- Prabhupāda 0507


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

አሁን የጌታ ብራህማን የአንድ ቀን ዕድሜ ርዝመት በእኛ ምን ያህል ዓመታት እንደሆነ በመደመር ለመረዳት ሞክሩ፡፡ በሳሀስራ ዩጋ (ዘመን) ውስጥ አራት ዩጋዎች (ዘመናት) አሉ፡፡ እነዚህም ሳትያ ትሬታ ድቫባራ ካሊ ይባላሉ፡፡ እነዚህም አራት ዘመናት 43,000 ዓመታት ይዘው ይገኛሉ፡፡ ይህም የአራቱ ዩጋዎች (ዘመኖች) ርዝመት የጠቅላላ ድምሩ ነው፡፡ 18 ሲደመር 12 ሲደመር 8 ሲደመር 4 ስንት ይመጣል? 18 እና 12 ሲደመሩ 30 ይመጣል፡፡ ከዚያም 8 ሲደመር 38 ይመጣል፡፡ ከዚያም 4 ሲደመር ይህም በግምት ወደ 42 ወይንም 43 ይመጣል፡፡ “ሳሀስራ ዩጋ ፓርያንታም” በጣም ብዙ ዓመታት ነው፡፡ ሳሀስራ ዩጋ ፓርያንታም አሀህ አሀህ ማለት ቀን ማለት ነው፡፡ “ሳሀስራ ዩጋ ፓርያንታም አሀር ያድ ብራህማኖ ቪዱህ (ብጊ፡ 8.17) ይህም የብራህማ አንድ ቀን ብቻ ነው፡፡ አንድ ቀን ማለት ከጥዋት እስከ ማታ ማለት ነው፡፡ ይህም 43000 ዓመታት ደማምረን ያገኘነው ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህ ዓይነት ነገሮችን ለመረዳት የምንችለው ከሻስትራ ወይንም ከቬዲክ ስነጽሁፎች ነው፡፡ አለበለዛ ግን እውቀቱ አይኖረንም፡፡ ይህንንም ለመደመር አንችልም፡፡ ወደ ብራህማ ለመሄድም አንችልም፡፡ ወደ ጨረቃ እንኳን ለመሄድ አንችልም፡፡ ብራህማ ሎካ ወይንም ከፍተኛው የቁሳዊ ዓለም ፕላኔት ይቅርና፡፡ ይህም በትእይንተ ዓለሙ ከፍተኛውን ርቀት ይዞ የሚገኝ ነው፡፡ በእራሳችን በቀጥታ በመጣ ምርምራችን ግን ይህንን ለመደር አንችልም፡፡ ወደ እነዚህ ስፍራዎችም በራሳችን ጥረት ለመሄድም አንችልም፡፡ የግዜው አውሮኖቲኮች በየግዜው ሲገምቱ ይታያሉ፡፡ ወደ ከፍተኛው ፕላኔትም ለመሄድ 40000 ዓመታት ያስፈልገናል፡፡ ይህም በብርሀን ጉዞ ዓመታት ከተቆጠረ ነው፡፡ ለምሳሌ የብርሀን ጉዞ ዓመት ድምሩ አለን፡፡ ስለዚህ በግል ምርምራችን ይህንን መገመት አንችልም፡፡ ይህም የማይቻለው በዚሁ በቁሳዊ ዓለም ውስጥ ላሉ ነገሮችም ነው፡፡ መንፈሳዊው ዓለም ይቅርና፡፡ ፓንትሀስ ቱ ኮቲ ሻታ ቫትሳራ ሳምፕራጋምዮ ቫዮር አትሀፒ ማናሶ ሙኒ ፑንጋቫናም (ብሰ፡5.34) በሀሳብ ”ሙኒ ፑንጋ“ ማለት በሀሳባዊ ግምት ማለት ነው፡፡ በዚህም ግምታዊ አቀራረብ ይህንን ለመረዳት እንሞክር ይሆናል ነገር ግን ይህንን ግምታዊ ምርምር ለብዙ መቶ እና ሺህ ዓመታት ብንቀጥልበት ትክክለኛውን ድምር ልናውቀው አንችልም፡፡ ይህንንም ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት የምንችለው ከሻስትራ ነው፡፡ አለበለዛ ግን ይህ የሚቻል አይደለም፡፡ ሰለዚህ ክርሽና እንዲህ ብሎናል፡፡ ”ኒክታ ዮክታ ሻሪር ኡክታ“ ኡክታ ማለት እንዲህ ማለት ነው፡፡ እንዲህም አይደለም ”እኔ ያማቀርብላችሁ ግትር የሆነ መክእክት ነው“ ምንም እንኳን እርሱ ይህንን ማድረግ ቢችልም፡፡ እርሱ አብዩ የመላእክት ጌታ ነው፡፡ ሰለዚህም ስርዓቱ ይህ ነው፡፡ በባለስልጣኖች ወይንም በአቻርያዎች (መምህራን) የቀረበ ”ኡክታ“ ከሌለ ምንም ነገር ለማለት አይቻለም፡፡ ይህም ”ፓራምፓራ“ ይባላል፡፡ ይህንንም በአእምሮዋችሁ አሰላስላችሁ ለመረዳት ሞክሩ፡፡ ነገር ግን መጨመር ወይንም መቀየር አትችሉም፡፡ ይህ ያማይቻል ነው፡፡ ስለዚህም ”ኒትያስዮክታ“ ተብሎ ይታወቃል፡፡ ይህም ተነግሯል፡፡ የተወሰነ ነገር ሰለሆነ መከራከር አይቻልም፡፡ ኒትያስዮክታሀ ሻሪሪናሀ አናሺኖ ፕራሜያስያ (ብጊ፡ 2.18) ለመለካትም የማይቻል