BG/Prabhupada 1057 - Бхагавад Гита е позната също и като Гитопанишад, есенцията на ведическото познание

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 1056
Следваща страница - видео 1058 Go-next.png

Бхагавад Гита е позната също и като Гитопанишад, есенцията на ведическото познание
- Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Прабхупада: Поднасям почтителните си поклони на моя духовен учител, който с факела на знанието отвори очите ми, ослепени от мрака на невежеството. Кога Шри Рупа Госвами Прабхупада, който установи в този материален свят мисията, изпълняваща желанието на Бог Чайтаня, ще ми даде подслон в лотосовите си нозе? Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на моя духовен учител и на всички останали учители по пътя на преданото служене. Поднасям почтителните си поклони на всички ваишнави и на Шестимата Госвами, в това число Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Джива Госвами и техните съратници. Поднасям почтителните си поклони на Шри Адвейта Ачария Прабху, Шри Нитянанда Прабху, Шри Чайтаня Махапрабху и на всички предани, водени от Шриваса Тхакура. След това поднасям своите почтителни поклони в лотосовите нозе на Бог Кришна, на Шримати Радхарани и на всички гопи, начело с Лалита и Вишакха. О мой скъпи Кришна, океан от милост, Ти си приятел на нещастните и извор на творението. Ти си господарят на пастирите и любимият на гопите, особено на Радхарани. Поднасям ти почтителните си поклони. Поднасям почитанията си на Радхарани, чийто цвят на тялото е като разтопено злато и която е Кралицата на Вриндавана. Ти си дъщерята на Цар Вришабхану и си много скъпа на Бог Кришна. Поднасям почтителните си поклони на всички ваишнави преданоотдадени на Бога. Те могат да изпълнят желанията на всеки, досущ като сбъдващи копнежите дървета, и преливат от състрадание към падналите души. Поднасям своите почитания на Шри Кришна Чайтаня, Прабху Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шриваса и всички предани на Бог Чайтаня. О мой скъпи Господи, о духовна енергия на Бога, милостиво ме ангажирайте в служене към вас. Сега съм объркан в това служене към материята. Моля ви, ангажирайте ме в служене към вас.

Въведение към "Гитопанишад" от А.Ч.Бхактиведанта Свами, авторът на "Шримад Бхагаватам", "Лесно пътуване до други планети", редактор на "Обратно при Бога" и т.н. "Бхагавад Гита" е позната като "Гитопанишад", есенцията на ведическото знание, и като един от най-важните сред множеството Упанишади във ведическата литература. "Бхагавад Гита" има много коментари на английски език, а каква е необходимостта от още един коментар към "Бхагавад Гита" на английски може да бъде обяснено по следния начин. Една... Една американка, госпожа Шарлот Ле Бланк, ме помоли да препоръчам английско издание на "Бхагавад Гита", което да може да прочете. Разбира се, в Америка има толкова много издания на английски на "Бхагавад Гита", ала доколкото съм ги разглеждал, не само в Америка, но и в Индия никое от тях не може да бъде изрично посочено като авторитетно, тъй като почти всички те изпагат собствените си мнения чрез коментарите към "Бхагавад Гита", без да се докосват до духа на "Бхагавад Гита" такава, каквато е. Духът на "Бхагавад Гита" е изразен в самата "Бхагавад Гита". Точно така е. Ако искаме да вземем определено лекарство, тогава трябва да следваме специфичните упътвания, описани върху етикета на лекарството. Не можем да взимаме дадено лекарство според собствените си хрумвания или по съвет на приятел, но трябва да приемаме лекарството според препоръките, дадени на етикета на шишето и по предписание на лекаря. По подобен начин, "Бхагавад Гита" също трябва да бъде приемана такава, каквато е, според напътствията на онзи, който я е изрекъл.