CS/BG 10.15

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.14 BG 10.14 - BG 10.16 BG 10.16
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 15

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥
svayam evātmanātmānaṁ
vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jagat-pate

Překlad slovo od slova

svayam — osobně; eva — jistě; ātmanā — sám; ātmānam — sebe; vettha — znáš; tvam — Ty; puruṣa-uttama — ó největší osobo; bhūta-bhāvana — ó původce všeho; bhūta-īśa — ó Pane všeho; deva-deva — ó Pane všech polobohů; jagat-pate — ó Pane celého vesmíru.

Překlad

Pouze Ty znáš sám sebe prostřednictvím své vnitřní energie, Nejvyšší Osobo, původce všeho, Pane všech bytostí, Bože bohů, Pane vesmíru!

Význam

Nejvyššího Pána Kṛṣṇu mohou poznat ti, kdo s Ním mají vztah prostřednictvím oddané služby — například Arjuna a jeho následovníci. Osoby vyznačující se démonskou či ateistickou mentalitou Kṛṣṇu znát nemohou. Myšlenková spekulace, odvádějící od Nejvyššího Pána, je závažný hřích a ten, kdo Kṛṣṇu nezná, by se neměl pokoušet Bhagavad-gītu opatřovat komentáři. Bhagavad-gītā je projev Kṛṣṇy, věda o Kṛṣṇovi podaná Jím samotným — je třeba ji tedy poznat od Kṛṣṇy, tak jak to učinil Arjuna. Ateisté jí nemohou porozumět; její sdělení se nikdy nemá převzít od nich.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) stojí:

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate

Nejvyšší Pravda je vnímána ve třech aspektech: neosobního Brahmanu, lokalizované Paramātmy a nakonec Nejvyšší Osobnosti Božství, což je závěrečný stupeň celé realizace. Obyčejný člověk nebo dokonce i člověk na úrovni osvobození, který vnímá neosobní Brahman či lokalizovanou Paramātmu, ještě nemusí znát osobnost Boha. Takoví lidé se proto mohou snažit poznat Nejvyšší Osobu, Kṛṣṇu, z veršů Bhagavad-gīty, které On sám přednesl. Impersonalisté někdy přijímají Kṛṣṇu za Bhagavāna—uznávají Jeho výsadní postavení. Přesto mnoho osvobozených osob nedokáže vnímat Jeho aspekt Puruṣottamy, Nejvyšší Osoby. Proto Ho Arjuna oslovuje Puruṣottamo. I tak ale ještě každý nemusí chápat, že Kṛṣṇa je otec všech živých bytostí. Z toho důvodu Ho Arjuna také oslovuje Bhūta-bhāvano. A i když někdo pozná, že je otcem všech živých bytostí, nemusí Ho ještě znát v roli svrchovaného vládce; proto je zde Kṛṣṇa nazván Bhūteśa, svrchovaný vládce všech. A dokonce i když osoba ví, že Kṛṣṇa je svrchovaným vládcem všech živých bytostí, ještě pořád nemusí vědět, že v Něm mají původ všichni polobozi; proto je zde nazván Devadeva, ctěný Bůh všech polobohů. A přestože Ho někdo takto zná, možná neví, že je rovněž svrchovaným majitelem všeho; proto je také osloven Jagatpati. Tak je v tomto verši na základě Arjunovy realizace nastolena pravda o Kṛṣṇovi a my bychom měli kráčet v Arjunových stopách, abychom Kṛṣṇu poznali takového, jaký je.


BG 10.14 BG 10.14 - BG 10.16 BG 10.16