CS/BG 2.19

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DRUHÁ: Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty
BG 2.18 BG 2.18 - BG 2.20 BG 2.20
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 19

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥
ya enaṁ vetti hantāraṁ
yaś cainaṁ manyate hatam
ubhau tau na vijānīto
nāyaṁ hanti na hanyate

Překlad slovo od slova

yaḥ — každý, kdo; enam — toto; vetti — ví; hantāram — zabíjející; yaḥ — každý, kdo; ca — také; enam — toto; manyate — myslí si; hatam — zabitý; ubhau — oba; tau — oni; na — nikdy; vijānītaḥ — mají poznání; na — nikdy; ayam — toto; hanti — zabíjí; na — ani; hanyate — je zabito.

Překlad

Jak ten, kdo se domnívá, že živá bytost zabíjí, tak i ten, kdo si myslí, že je usmrcena, postrádají poznání, protože vlastní já nezabíjí ani není zabito.

Význam

Když je vtělená živá bytost zasažena smrtící zbraní, je třeba vědět, že ona sama v těle není zabita. Duše je tak malá, že ji není možné zabít žádnou hmotnou zbraní. To bude zřejmé z následujících veršů. Živá bytost ani nemůže být zabita, jelikož je duchovní. Tím, co je zabito, nebo co má být zabito, je pouze tělo. To však v žádném případě nevybízí k zabíjení těl. Ve védské literatuře najdeme pokyn: mā hiṁsyāt sarvā bhūtāni, “Nikdy se na nikom nedopouštěj násilí.” Chápání, že živá bytost není nikdy zabita, nepodporuje ani zabíjení zvířat. Neschválené zabití jakéhokoliv těla je ohavné a podléhá trestu jak státního, tak Pánova zákona. Arjuna je však v jiné situaci — má zabíjet v zájmu principu náboženství, nikoliv z rozmaru.


BG 2.18 BG 2.18 - BG 2.20 BG 2.20