FA/Prabhupada 0005 - زندگی پرابهوپاد در سه دقیقهInterview -- September 24, 1968, Seattle

مصاحبه گر: میشه کمی از گذشته خودتون بگین؟ منظور اینه که بگین کجا درس خوندین و چطور شد پیرو کریشنا شدین؟ Prabhupāda: من در کلکته به دنیا آمدم و همانجا تحصیل کردم کلکته زادگاه منه من در سال 1896 به دنیا آمدم و عزیز دُردونه پدرم بودم درنتیجه تحصیل من کمی با تأخیر شروع شد با این وجود من دوره دبیرستان رو درعرض 8 سال گذروندم و ابتدایی را طی 4 سال، 8 سال دبیرستان و 4 سال دانشگاه رفتم بعد عضو جنبش ملی گاندی شدم اما از اقبال خوبم گورو ماهاراجم، پیر روحانیم را در سال 1922 ملاقات کردم و از آن پس جذب این راه شدم و کم کم به زندگی تأهلم پایان دادم من در سال 1918 وقتی که هنوز دانشجوی سال سوم بودم، ازدواج کردم بعد بچه دار شدم تجارت میکردم بعد از زندگی خانوادگیم در سال 1954 کنار کشیدم به مدت 4 سال تنها بودم، بدون خانواده و سپس رسماً در 1959 مرحله انقطاع را انتخاب کردم بعد خودم را وقف نوشنن کتاب کردم اولین نشریات من در سال 1962 بیرون آمد و وقتی 3 تا کتاب شد، در 1965 به طرف کشور شما روانه شدم و در سپتامبر 1965 (شهریور1344) به اینجا رسیدم از اون موقع در حال اشاعه کریشنا آگاهی در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی هستم و به تدریج مراکز درحال گسترشند پیروان نیز در حال افزایشند باید دید که در آینده چه باید کرد مصاحبه گر: چطور خودتون پیرو شدین؟ شما چی بودین یا قبل از این که شاگرد و پیرو بشین، چه چیزی را دنبال می کردین؟ پرابهوپاد: همانطور که بهتون گفتم همین اصول را، ایمان را یکی از دوستان منو به زور پیش استاد معنویم کشوند و وقتی با پیر روحانیم صحبت کردم، تحت تأثیر قرار گرفتم و از اون موقع جوانه شروع به رشد کرد.