FA/Prabhupada 0004 - به هر چیز بی معنایی تسلیم نشویدLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

روش این است. این موضوع در کتاب بهاگاواد گیتا نیز بیان شده است. بهاگاواد گیتا فصل 4 آیه 34 اگر مایلید دانش روحانی را درک کنید، باید این اصول را دنبال کنید. و آن چیست؟ "تات ویدهی پرانی پاتنا" باید تسلیم شوید. مثل این: درست مانند "نامانتا اوا". مادامیکه مطیع نباشید، نمی توانید روحی تسلیم شده باشید. و کجا؟ "پرانی پاتا" کجا می توان چنین کسی را پیدا کرد؟ مثلاً این فرد... این کسی است که من می توانم تسلیمش شوم. در آن صورت این بدان معنی است که ما باید یک امتحان کوچکی بکنیم که ببینیم کجا تسلیم شویم. این حداقل دانشی است که باید داشته باشید. به چیزهای پوچ و بی ارزش تسلیم نشوید. و چگونه می توان فهمید که آن فرد خردمند است یا یاوه گو؟ این نیز در شاسترا (کتب مقدس) آمده است. این مطلب در متن "کاتها اوپانیشاد" آمده است. در ب. گ. فصل 4 آیه 34 کاتها اوپانیشاد، جزء 1 فصل 2 آیه 12 می فرماید: این "شروتریام" به معنای کسی است که از سلسله پیران آمده است. و اثبات این که از سلسله پیران آمده است چیست؟ "برهما نیشتام" یعنی او کاملاً درمورد حقیقت مطلق متعال متقاعد است. آنجاست که شما باید تسلیم شوید. پرانی پاتا یعنی بدون قید و شرط اگر چنین شخصی را یافتید، آنجا تسلیم شوید. پرانی پاتا و تلاش کنید به او خدمت کنید و او را خشنود نمایید و از وی پرسش کنید همه چیز آشکار می شود باید چنین شخص معتبری را پیدا کنید و به او تسلیم شوید تسلیم به او به معنی تسلیم به خداست چراکه او نماینده خداست. شما برای وقت تلف کردن مجاز به پرسش از او نیستید، بلکه این کار را باید برای کسب ادراک انجام دهید. به این "پاری پراشنا" می گویند. روش این است بنابراین همه چیز در اینجا هست. فقط باید آنها را اجرا نمود اگر این روش را اتخاذ نکنیم و فقط با مسکرات وقت خود را تلف کنیم، و با پندارهای ذهنی و مشغول فعالیت های بیهوده شویم، آه که هیچگاه این امکان پذیر نمی باشد. شما هرگز اینکه خدا چیست را درک نخواهید کرد. چرا که خداوند حتی توسط فرشته ها و فرزانگان بزرگ هم قابل درک نیست. تلاش های کوچک ما چیزی نیست بنابراین روش این است. و اگر شما "آسامودها" یعنی اصول را دنبال کنید، و آهسته اما مطمئن، بدون شک "آسامودها" یعنی اصول را دنبال کنید، درآنصورت "پراتیاکشاواگامام" اگر پیروی کنید، خودتان درک خواهید کرد، «بله، من دارم متوجه می شوم.» اینطور نیست که شما کور هستید و کورکورانه دنبال می کنید، به محض اینکه اصول را پیروی کنید، درک خواهید کرد. درست مثل اینکه اگر مواد غذایی مناسبی بخورید، در خود احساس قدرت کرده و گرسنگیتان برطرف می شود. احتیاجی به سؤال از کسی ندارید شما خودتان احساس می کنید. مشابهاً، اگر به مسیر مناسب راه پیدا کنید و اگر اصول را دنبال کنید، درک خواهید کرد، «بله، من در حال پیشرفت هستم» "پراتیاکشا" ... در فصل 9 می فرماید و بسیار ساده است و در حالی خوش می توانید آن را انجام دهید و این روند چیست؟ هاره کریشنا ذکر می کنیم و کریشنا پراساد می خوریم و فلسفه بهاگاواد گیتا را مطالعه می کنیم و اصوات موسیقایی خوب می شنویم. آیا این کار دشوار است؟ آیا این کار دشوار است؟ اصلاً به هیچ عنوان بنابراین با این فرآیند "آسامودها" می شوید. هیچ کس نمی تواند شما را فریب دهد. اما اگر می خواهید فریب بخورید، متقلبان زیادی وجود دارند. پس جامعه فریبکار و فریب خورده درست نکنید. فقط سیستم سلسله پیران را همانگونه که در متون ودایی توسط کریشنا توصیه می شود را دنبال کنید. سعی کنید آن را از منبع معتبر درک کنید و در زندگیتان بکار برید. سپس " آسامودها سا مارتیِشو" "مارتیشو" یعنی: مارتیا به معنی کسانی است که واجد شرایط مردن باشند. یعنی کی؟ تمام ارواح مقید، از برهما گرفته تا کوچک ترین مورچه، همگی "مارتیا" هستند. مارتیا بدان معنی است که زمانی وجود دارد که آنها خواهند مرد. بنابراین "مارتیشو" در میان میرایان در حال مرگ، او خردمند ترین می شود. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu چرا؟ "ساروا پاپای پراموچیاته" او از تمامی انواع بازتاب های اعمال گناه آلود نجات می یابد. در این دنیای مادی، دانسته یا نادانسته، ما دائماً در حال انجام اعمال گناه آلود هستیم. بنابراین باید از این بازتاب خارج شویم. و چگونه می توان از آن خارج شد؟ این نیز در کتاب بهاگاواد گیتا آمده است. ب. گ. فصل 3 آیه 9 اگر فقط برای کریشنا عمل کنید، ... "یاگیا" به معنی ویشنو یا کریشناست. اگر فقط برای کریشنا عمل کنید، از واکنش هر چیزی آزاد می شوید. "شوبهاشوبها پهالایهی" ما، یا کار خجسته می کنیم یا گجسته اما کسانی که در کریشنا آگاهی هستند و بدین نحو عمل می کنند، او دیگر کاری ندارد که چه کاری مبارک است یا نامبارک. زیرا او در تماس با فرخنده ترین، یعنی کریشنا می باشد. بنابراین " ساروا پاپای پراموچیاته" او از همه واکنش های اعمال گناه آلود آزاد می شود. این روش است. و اگر ما این فرآیند را انتخاب کرده ایم، به دلیل آن است که در نهایت بتوانیم با کریشنا در تماس قرار گیریم. و زندگی مان قرین خوشبختی شود. روش بسیار آسان است. و هم ما و هم همه می توانند آن را اتخاذ نمایند. خیلی از شما سپاسگزارم.