FA/Prabhupada 0016 - من می خواهم کار کنم

From Vanipedia


I Want To Work - Prabhupāda 0016


Lecture on BG 7.1 -- San Francisco, March 17, 1968

شخص باید بداند چطور با کریشنا ارتباط برقرار کند.

کریشنا همه جا هست.
این است جنبش کریشنا آگاهی، این است کریشنا آگاهی.
شخص باید بداند که چطور می توانیم از جلوه های فرم های مختلف کریشنا نتیجه گیری کنیم.
در چوب، آهن یا فلز.. فرقی نمی کند
کریشنا همه جا هست،
شما باید یاد بگیرید چطور همه چیز را در ارتباط با او ببینید.
این موضوع دراین سیستم یوگا توضیح داده می شود.
آن را یاد خواهید گرفت.
بنابراین کریشنا آگاهی یک یوگا است، یوگای کامل، بالاترین یوگا.
هر فردی، هر یوگی می تواند بیاید و ما می توانیم رقابت کنیم
و ما می توانیم بگوییم که این سیستم یوگای درجه یک است.
درجه یک و در عین حال بسیار ساده.
نیازی ندارید که بدن خود را تمرین دهید.
فرض کنید ضعیف یا خسته هستید، ولی در کریشنا آگاهی چنین احساسی نمی کنید.
همه ی شاگردان ما مشتاق هستند که بیشتر و بیشتر در کریشنا آگاهی کار کنند.
«سوامی جی، چه کاری باید انجام بدهم؟ چه کاری می توانم انجام دهم؟»
آنها واقعا کار می کنند، به زیبایی، خیلی خوب.
احساس خستگی نمی کنند، این کریشنا آگاهی است.
در دنیای مادی اگر برای مدتی کار کنید احساس خستگی می کنید.
نیاز به استراحت دارید.
البته من قصد ندارم در مورد خودم اغراق کنم.
من یک مرد مسن هفتاد و دو ساله هستم.
اوه، من بیمار بودم. به هند بر گشتم.
و دوباره به این جا برگشتم. می خواهم کار کنم! می خواهم کار کنم.
طبیعتا، من باید تا الآن بازنشسته باشم ولی این طور احساس نمی کنم.
تا جایی که بتوانم می خواهم کار کنم.
من می خواهم... روز و شب. شب ها با دستگاه ضبط صدا کار می کنم.
برای همین اگر نتوانم کار کنم احساس تاسف می کنم.

کریشنا آگاهی این است. شخص باید همواره مشتاق کار کردن باشد.

این طور نیست که این انجمن تنبل ها است.
خیر! ما مشغولیت کافی داریم.
آنها صفحات را ویرایش می کنند و بعد می فروشند.
فقط به این فکر کنید که چطور کریشنا آگاهی می تواند به این اندازه توسعه بیابد.
این عملی است.