FA/Prabhupada 0017 - انرژی روحانی و انرژی مادّیLecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

در این دنیای مادی دو نوع انرژی عمل می کند: انرژی مادی و انرژی روحانی.

انرژی مادی یعنی همین هشت نوع عنصر مادی.
ب.گ. فصل 7 آیه 4: خاک، آب، آتش، هوا، آسمان، ذهن، شعور و منیّت.
این ها همه مادی هستند.
و مشابهاً، لطیف تر، لطیف تر، لطیف تر و زمخت تر، زمخت تر، ومخت تر.
مانند آب که از خاک لطیف تر است، و بعد آتش از آب لطیف تر است.
و بعد هوا از آتش لطیف تر است، بعد آسمان یا اتر از هوا لطیف تر است.
مشابهاً، شعور از اتر لطیف تر و ذهن نیز از اتر لطیف تر است.
ذهن.. می دانید. من چندین بار این مثال را زده ام: سرعت ذهن.
می توانید هزاران مایل را در یک ثانیه طی کنید.
پس هرچه لطیف ترباشد، قدرتش بیشتر می شود.
مشابهاً، وقتی در نهایت به قسمت روحانی می رسید،
لطیف تراست و همه چیز از آنجا نشأت می گیرد، آه، بسیار قدرتمند است.
آن انرژی روحانی است. در بهاگاواد-گیتا آمده است.
آن انرژی روحانی چیست؟ آن انرژی روحانی، موجود زنده است.
ب.گ. فصل 7 آیه 5 کریشنا می گوید:
« این ها انرژی مادی هستند. در ورای شان انرژی دیگری به نام انرژی روحانی وجود دارد.»
"آپاریام". "آپارا" یعنی پست (دون، پایین). "آپاریام."
« تمامی این انرژی های مادی، انرژی پست هستند.
و آرجونای عزیزم، در ورای آن، انرژی روحانی قرار دارد.»
آن چیست؟ "جیوا-بوتا ماهها-باهو": « این موجودات زنده.»
آن ها نیز انرژی هستند. ما موجودات زنده، ما هم انرژی هستیم، اما انرژی برتر.
چطور برتر؟ زیرا چنانچه در ب.گ. فصل 7 آیه 5 آمده است.
انرژی برتر انرژی پست را کنترل می کند.
ماده قدرتی ندارد.
هواپیمای به این بزرگی، وسیله ای به این خوبی که در آسمان پرواز می کند از عناصر مادی ساخته شده است.
اما اگر انرژی روحانی یعنی خلبان آنجا نباشد به هیچ دردی نمی خورد، به هیچ دردی.
هزاران سال این هواپیما در فرودگاه می ماند.
تا زمانی که آن ذره کوچک انرژی روحانی، خلبان، نیاید، پرواز نمی کند.
پس چه مشکلی برای درک خداوند وجود دارد؟
ساده است. اگر این ماشین غول آسا،
ماشین های بزرگ بسیاری وجود دارند. هیچ کدام آنها بدون تماس با انرژی روحانی حرکت نمی کنند.
یک انسان یا موجود زنده.
حالا چطور می توانید انتظار داشته باشید که تمام این انرژی مادی به طور خودکار و بدون کنترل کار کند؟
چطور می توانید بر پایه ی آن بحث کنید؟ غیر ممکن است.
بنابراین طبقه ی کم خرد تر انسان ها،
نمی توانند درک کنند که این انرژی مادی چطور توسط خداوند متعال کنترل می شود.