FA/Prabhupada 0018 -ایمان استوار به قدوم نیلوفرین پیر روحانیLecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

پس ما بايد اين زمان را براي يافتن راه حل بكار گيريم.
از اين زندگي كه ما به تكرار مي ميريم و دوباره بدن جديدي مي پذيريم.
مادامی كه به پير روحاني درستی مراجعه نكنند، چگونه متوجه خواهند شد؟
بنابراين شاسترا (متون مقدس) مي فرماید: «اگر مي خواهيد مشكل واقعي زندگي خود را بدانيد،
و اگر مي خواهيد بیاموزید كه چطور كريشنا آگاه شويد،
چطور جاودانه شويد، به منزل اصلي، به ملکوت خداوند برگرديد،
آنگاه بايد به پير روحاني مراجعه كنيد.>>
و پير روحاني کیست؟ در اين جا خیلی ساده توضيح داده مي شود.
پير روحاني هرگز این ایده را از خود ارائه نمی دهد که: « شما اين كار را بکن و به من هم پول بده، بعد شاد و خوشحال میشی!»
این پير روحاني نيست. این روش ديگرى براي كسب درآمد است.
بنابر اين اين جا گفته شده "مودها" تمام كساني كه در بهشت احمق ها زندگي مي كنند،
ذهنيت های خودشان را تولید می کنند. مانند "آجاميل" ...
شخصی با خود فكر مي كند «وظيفه من این است».... او نادان است.
بايد وظيفه ی خود را از طریق پير روحاني بفهمید.
همان طور که هر روز در دعاهای روزانه می خوانید:
زندگی اين است. زندگی اين است. " گورو-موکا-پادما..."
شما پير روحاني واجد شرايط را مي پذيريد، و هر چه كه او به شما دستور مي دهد، انجام می دهيد.
در اين صورت در زندگي موفق خواهید بود.
ای آدم حقه باز، توهيچ چيز ديگرى آرزو نکن!
آیا هر روز این را نمي خوانيد؟ آیا معني آن را می فهمید؟
يا اين كه فقط مي خوانيد؟
معني آن چيست؟ چه كسي توضيح مي دهد؟
هيچ كس نمي داند؟ بله، معني آن چيست؟
« تنها آرزوي من آنست كه ذهنم از آلودگي ها پاك شود
توسط كلماتي كه از دهان استاد روحانيم خارج مي شود.
من هيچ خواسته ديگرى جز اين ندارم.»
بله. دستور همین است.
"چيتا " به معني آگاهي يا قلب است.
« من فقط بايد اين را انجام دهم و بس! 

گورو ماهاراج من به من گفته است که بايد این کار را انجام دهم.» " چیتته کریا آیکا، آر نا کوریهو مانه آشا "

اين از روي غرور من نيست، ولي براي آموزش شما مي توانم بگويم، من اين كار را انجام دادم.
و اگر هر موفقيت كوچكي نسبت به برادرهای روحانیم می بینید، به اين دليل است.
من ظرفيتي ندارم، ولي كلمات پير روحانيم را، به عنوان زندگي و جانم به كار گرفتم،
پس همان طور که در دعای روزانه آمده است، حقیقت این است. " گورو موکا..."
همه بايد اين كار را انجام دهند. اما اگر كسي چیزی اضافه کند و یا تغييري در آن ايجاد كند، آن شخص کارش تمام است.
بدون اضافه کردن، بدون جایگزین.
شما بايد به پير روحاني مراجعه كنيد- پير روحاني يعني خدمتگزار با وفاي خداوند، كريشنا.
و سخنان او را برای فراگرفتن خدمت به خداوند، دریافت کنید.
در اين صورت شما موفق مي شويد.
اگر شما پيش خود فكر كنيد ، «من بسیار خردمندتر از پير روحاني خود هستم،
و من مي توانم چیزی اضافه یا جایگزین كنم،» در اين صورت کارتان تمام خواهد شد.
فقط همين. و حالا بعدي را بخوانيد.
شری گورو چارانه راتی، ای سه اوتتاما-گاتی.
"شری گورو چارانه راتی، ای سه اوتتاما-گاتی."
اگر مي خواهيد واقعا پيشرفت كنيد، بايد در قدوم نيلوفرين پير روحاني ايماني قاطع داشته باشيد. بعد؟ 

" یه پراساد پور ساروا آشا".

یه پراساد پور ساروا آشا. یاسا پراسادات...
اين آموزش در تمام فلسفه ی وايشناوا وجود دارد.
مادامی که اين كار را انجام ندهيم "مودها" (نادان) باقي مي مانيم، واين در متن "آجاميلا-اوپاكيانا" توضيح داده شده است.
بنابراین ما امروز اين آيه را مي خوانيم، سا اوام وارتاماناها آگیاها.
او دوباره می گوید.
دوباره وياسادوا مي گويد: «ين آدم حقه باز در چنين شرايطي قرار گرفته بود،
كاملا جذب خدمت به پسرش به اسم "نارايانا"، شده بود.»
او نميدانست....« اين نارايانا ی بی معنی چيست؟ »
او پسرش را می شناخت.
ولي نارايانا آن قدر بخشنده و مهربان بود كه وقتي او مرتبا پسر خود را صدا مي کرد،
« نارايانا، لطفا بيا اين جا. نارايانا، لطفا اين را بگير،»
كريشنا اين طور در نظر گرفت كه او نام 'نارايانا' (نام خدا) را ذكر مي كند.
كريشنا خيلي پرلطف است.
او هيچ وقت منظورش اين نبود كه « به نارايانا (خدا) روي مي آورم »

پسرش را مي خواست. چون به او محبت داشت.

ولي اين فرصت را بدست آورد كه نام مقدس نارايانا را ذكر كند.
اين از خوش شانسي او بود. به همین دليل است كه ما اسم (افراد) را تغيير مي دهيم.
چرا؟ چون هر اسمي بدين معني است كه خدمتگزار كريشنا شويم.
درست مثل "اوپندرا". "اوپندرا" يعني "وامانادوا" (یکی از ظهورات خداوند).
پس وقتی صدا بزنيد " اوپندرا، اوپندرا،" يا چيزي مثل آن، اين به نفع شما در نظر گرفته مي شود.
و اين بعدا توضيح داده خواهد شد.