FA/Prabhupada 0039 - رهبرهای مدرن، مانند عروسک های خیمه شب بازی هستندLecture on SB 1.10.3-4 -- Tehran, March 13, 1975

یک پادشاه ایده آل مانند یودیشتیرا، میتواند نه تنها بر زمین، بر دریاها، بلکه بر کل سیاره حکومت کند. این ایده آل است . «اين قانون بريتانيايي مدرن كه تاج و تخت را موروثه فرزند ارشد مي داند، در آن روزهایی که ماهاراج یودیشتیرا بر زمین و دریا ها حکومت می کرد نيز رایج بود.» این یعنی کل سیاره، که شامل دریاها هم میشود. « در آن روزها پادشاه "هاستيناپور"، که اکنون قسمتی از دهلی نو می باشد، امپراطور جهان بود که شامل دریاها هم می شد تا زمان ماهاراج پاريكشيت، نوه ی ماهاراج يوديشتيرا، برادران کوچکتر او به عنوان وزیر و فرمانده ی ایالت فعالیت می کردند و همکاری بسیار خوبی میان برادران بسیار دیندار پادشاه جریان داشت. پادشاه يوديشتيرا، پادشاهي ايده آل يا به عبارتي نماینده ی خداوند شری کریشنا بود...» پادشاه باید نماینده ی کریشنا باشد. «...که بر قلمرو زمین حکمرانی کرده و قابل قیاس با پادشاه ایندرا، نماینده ی حاکم بر کرات بهشتی بود. فرشتگانی مانند ایندرا، چاندرا، سوریا، وارونا، وایو و غیره پادشاهان نماینده ی سیارات مختلف جهان میباشند. و مشابهاً ماهاراج "یودهیشتیرا" هم یکی از آنان بود، که بر سیاره ی زمین حکومت میکرد. ماهاراج "یودهیشتیرا" مانند رهبران سیاسی نابینای دمکراسی های امروزی نبود. ماهاراج یودهیشتیرا تحت نظر "بیشمادو" و همچنین خداوند لغزش ناپذیر آموزش دیده بود. و در نتیجه او در تمام موارد حد اعلای دانش را به کمال داشت. سران منتخب دولتی امروزه مانند عروسک خیمه شب بازی میمانند زیرا قدرتی شاه گونه ندارند. حتی اگر مانند ماهاراج یودهیشتیرا به کمال رسیده باشند، به دلیل ساختار موقعیتش هیچ عملی مبتنی بر نیت خوب خویش نمیتواند انجام دهد بنابراین، بسیاری از کشورها ی روی زمین با هم در نزاعند. به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و یا انگیزه های خودخواهانه ی دیگر. اما پادشاهی مانند ماهاراج یودهیشتیرا، ایدئولوژی از خودش نداشت. او میبایست فقط راهنمایی های خداوند لغزش ناپذیر و نمایندگان معتبر او همچون بیشمادو را دنبال میکرد، در آموزش های شاسترا آمده است که شخص باید از مراجع بزرگ و و خداوند لغزش ناپذیر بدون هیچ انگیزه ی شخصی و ایدئولوژی خودساخته پیروی کند. به این دلیل، حکمرانی کل جهان، مشتمل بر دریاها، برای ماهاراج یودهیشتیرا ممکن بود، زیرا اصول، لغزش ناپذیر و قابل اجرا برای همگان بود. تصور یک دنیای یکپارچه زمانی محقق میگردد که ما از یک مرجع لغزش ناپذیر پیروی کنیم. یک انسان نا کامل قادر به خلق یک ایدئولوژی قابل پذیرش برای همگان نخواهد بود. تنها یک شخص کامل و لغزش ناپذیر میتواند برنامه ای خلق کند که در همه جا کاربردی و برای همه ی جهانیان قابل پیروی کردن باشد. آن شخص است که حکمرانی میکند، و نه یک دولت بی هویت. اگر شخص بی نقص باشد، دولت نیز بی نقص است. اگر آن شخص نادان باشد، آن دولت بهشت نادانان است. این قانون طبیعت است. داستانهای بسیاری راجع به پادشاهان و یا رؤسای حکومت بی کفایت وجود دارد. بنابراین رأس کشور باید شخصی آموزش دیده مانند ماهاراج یودهیشتیرا باشد، و باید قدرت مطلقی برای حکومت کردن بر دنیا داشته باشد. تحقق یک دنیای یکپارچه تنها تحت رژیم پادشاهی کامل مانند ماهاراج یودهیشتیرا شکل میگیرد. جهان در آن روزها مسرور بود زیرا پادشاهی مانند ماهاراج یودهیشتیرا بر دنیا حکومت میکرد. بگذارید این پادشاه ماهاراج یودهیشتیرا را پیروی کند و الگو باشد که چگونه رژیم سلطنتی میتواند کشوری بی نقص بسازد. اگر آموزشی که در کتب مقدس آمده را دنبال کند، میتواند این کار را انجام دهد. او قدرتش را دارد. و چون او پادشاه بی نقصی بود، به این دلیل که نماینده ی کریشنا، بنابراین در شریماد بهاگاواتام کنتوی 1 فصل 10 آیه 4 آمده "پارجانیا" یعنی ریزش باران. باران اصل اساسی تولید ملزومات زندگی است، باران . بنابراین کریشنا در بهاگاواد-گیتا فصل 3 آیه 14 می فرماید. اگر شما میخواهید خلق را خوشحال کنید، هم انسان و هم حیوان... حیوانات هم وجود دارند .آنها هستند... بعضی اوقات سران حقه باز کشورها، نمایشی در جهت منفعت انسان ها نشان می دهند اما هیچ خیری به حیوانات نمی رسانند. چرا؟ چرا این قدر بی عدالتی؟ آنها هم در این زمین متولد شده اند. آنها هم موجود زنده هستند. درست است که حیوان هستند و خردی ندارند، آنها شعور دارند، نه به اندازه ی انسانها، اما آیا این بدان معنی است که کشتارگاه های عمومی برای کشتن آنها ساخته شود؟ این عادلانه است؟ نه تنها آن، بلکه هرکسی، اگر وارد کشور شود، پادشاه باید به او پناه بدهد. تبعیض چرا؟ هر کس پناه بگیرد: « قربان، من میخواهم در کشور شما زندگی کنم» باید همه ی امکانات برایش فراهم گردد. چرا؟ «نه، نه، تو نمیتوانی بیایی. تو آمریکایی هستی. تو هندی هستی. تو این هستی!» خیر! خیلی چیزها وجود دارد. اگر کسی واقعاً اصول ودایی را رعایت کند، آنگاه یک پادشاه ایده آل، یک رهبر خوب خواهد شد. و طبیعت هم کمک خواهد کرد. به این دلیل گفته شده که در دوران حکمروایی ماهاراج یودهیشتیرا، ش.ب. کنتو 1 فصل 10 آیه 4 "ماهی"یعنی زمین. تمام ملزومات را میتوان از زمین بدست آورد. آنها از آسمان فرو نمی ریزند. بله، آنها بصورت باران از آسمان می بارند. اما آنها این دانش را ندارند که چگونه چیزها با آرایشهای گوناگون از زمین بیرون می آیند. باران تحت شرایط خاص و نفوذ سیارات می بارد. سپس چیزهای با ارزشی تولید میشود، سنگهای قیمتی، مرواریدها. آنها نمیدانند چگونه این چیزها بیرون می آیند. پس، اگر پادشاه متقی باشد، طبیعت هم در جهت کمک با او همکاری خواهد کرد. و پادشاه، اگر دولت درستکار نباشد، طبیعت هم همکاری نخواهد کرد.