FA/Prabhupada 0093 - بهاگاوادگیتا هم کریشنا است

From Vanipedia


Bhagavad-gītā is Also Kṛṣṇa - Prabhupāda 0093


Lecture on Brahma-samhita, Lecture -- Bombay, January 3, 1973

شریماد-بهاگاواتام شرح کامل ودانتا-سوترا می باشد درودانتاسوتراگفته شده که شریمادبهاگاواتام شرح اصلی ودانتاسوتراست شریمادبهاگاواتام (کنتوی 1فصل 1آیه 1) این شرح اینجاست آدی -کاوی به معنی برهمااست .برهما آدی کاوی تن برهما..ادبیات ودایی برهماراشابدابرهمن توصیف می کند اوبه شکل تعالیم یاهدایت درقلب برهماوجوددارد چراکه اززمان خلقت برهما تنها موجود زنده بود ممکن است این سوال مطرح شودکه چگونه برهمادانش ودایی راآموخت ؟ چنین بیان می شود:تن برهما....برهما. برهما ادبیات ودایی است شابدا-برهمن . برهمن همچنین توصیف خداونداست برهمن مطلق است .هیچ فرقی بین برهمن وادبیاتی که برهمن راشرح می دهد نیست همانطوری که بین بهاگاوادگیتاوکریشناهیچ تفاوتی وجودندارد بهاگاوادگیتاهمان کریشنااست وگرنه چرااین کتاب پرستش می شود برای سالهاازپنج هزارسال پیش مگرنه این است که بهاگاوادگیتاهمان کریشنااست امروزه تعدادبسیارزیادی کتاب ومقاله منتشرشده است بعدازیک سال دوسال سه سال به پایان می رسدوکسی هم به آن اهمیت نمی دهد کسی اهمیت نمی دهد .کسی نمی خواند درتاریخ جهان هیچ ادبیاتی نمی تواندپنج هزارسال باقی بماند بارهاتوسط بسیاری ازمحققان دینداران وفلاسفه خوانده می شود چرا؟فقط به خاطرکریشنا کریشنا....هیچ تفاوتی بین بهاگاوادگیتاوبهاگاوان وجودندارد..شابدابرهمن پس ازبهاگاوادگیتانبایدبه عنوان ادبیات معمولی بهره جست ادبیاتی که اصطلاحا دانش مقدماتی می گویند.چنین چیزی امکان پذیرنیست ابلهان ونابخردان سعی براین دارندکه بهاگاوادگیتارابادانش اندک وناقص خودبسنجند چنین چیزی امکان ندارد. این شابدابرهمن است این دانش برکسی که سرسپرده کریشناست متجلی می شود اینها تعالیم ودایی است فصل 6آیه 23 به این ترتیب باادبیات ودایی همه چیزمتجلی می شود اینطورنیست که بادانش ناقص همه چیزرادرک کنیم یک بهاگاوادگیتابخریم وبه صرف اینکه قواعدرامی دانیم همه چیزرابتوانیم درک کنیم نه اینطورنیست دربرهماسامهیتا گفته شده اگرشماادبیات ودایی راباظرفیت ادبی خوددنبال کنید عملی نیست ...... بسیاری ازافرادبادانش ناقص خودسعی برتفسیربهاگاوادگیتادارند اماچه کسی به آنهااهمیت می دهد اینهانمی توانندعابدکریشناشوند. این یک چالش است درهمین بمبیی بسیاری ازافرادهستندکه بهاگاوادگیتاراازخیلی سال پیش تفسیرمی کنند اماآنها نتوانستندحتی یک نفرراعابدپاک وخالص کریشناگردانند این چالش مااست امابهاگاوادگیتاهمانطوری که هست تفسیرشده وهزاران هزارنفرازاروپایی ها وآمریکایی ها که اجدادآنهاحتی نام کریشناراهم نشنیده بودند حالاعابدکریشناهستند این است رازموفقیت اما افراداحمق ونادان این رادرک نمی کنند آنهاچنین تصورمی کنندکه باتفسیربهاگاوادگیتابا دانش نابخردانه خویش می توانندبهاگاوادگیتارابیان وتفسیرکنند این امکان پذیرنیست ........ کریشنابرابلهان ونابخردان متجلی نمی شود کریشناهرگزمتجلی نمی شود....(ب گ فصل 7آیه 25) کریشنابه این سادگی که این ابلهان ونابخردان بتواننداورادرک کنند نیست امکان ندارد. کریشنامی فرماید: (ب گ فصل 7آیه 25) (ب گ فصل 7آیه 3)