FA/Prabhupada 0094 - وظیفه ی ما تکرار کلمات کریشناLecture on BG 1.20 -- London, July 17, 1973

زندگی ناپاک نمی تواند خداوند را پرسش کند و نمیتواند خداوند را درک کند. ما بارها تکرار کرده ایم این را. ب.گ. فصل 7 آیه 28 انسان گناهکار نمی تواند درک کند آنها فقط می فهمند و فکر می کنند که << کریشنا خدا است ، بنابراین من هم خدا هستم>> او یک انسان عادی هست ، شاید مقداری قدرتمند ، و شاید از نظر تاریخی خیلی معروف خب او هر چه باشد یک انسان است و من هم همچنین انسان هستم. پس چرا من خدا نباشم؟ این نتیجه گیری "آ بهاکتا" غیر عابدین و گناهکاران است. پس هرکسی که خودش را به عنوان خدا معرفی می کند ، شما باید سریعا بفهمید که او بزرگترین گناهکار است و اگر شما راجع به زندگی خصوصی او مطالعه کنید، درخواهید یافت که اوگناهکار درجه یک است. این یک امتحان است . به عبارت دیگر هیچ کسی نخواهد گفت که من خدا هستم، این یک نمایش دروغین است. هیچ کس. هیچ انسان پاکی نمی گوید. او می داند << من چه هستم؟ من یک انسان معمولی هستم . چگونه می توانم ادعای خدایی کنم؟>> و آنها بین اراذل معروف می شوند. همانطور که در ش.ب. کنتو 2 فصل 3 آیه 19 بیان شده است . اون آیه چیه؟ "اوشترا-کارایی ..." ما دراین دنیا انسانهای بزرگ زیادی می بینیم انسان به اصطلاح بزرگ، و مورد مردم عادی به آن ها احترام می گذارند. بهاگاواتا می گوید هر کسی که عابد نیست، کسی که هیچگاه مانترای هاره کریشنا را ذکر نمی کند. اوممکن است از دیدگاه اراذل، انسان بسیار بزرگی بیاید. او هیچی نیست جز یک حیوان، حیوان " شوا-وید-واراها ... " << چطور می توانید بگوید کار ما بسیار کار بی پاداشی است . ما میگوییم هر کسی که عابد نیست یک انسان پست است . ما این را میگوییم عموما. این کلمه ی بسیار خشنی است ، ولی ما باید از آن استفاده کنیم. وقتیکه میبینیم او بنده ی کریشنا نیست ، پس او یک انسان پست است . چگونه ما میگوییم؟ او دشمن من نیست ، اما ما باید آن را بیان کنیم چون اون پیام کریشنا است. اگر ما یک انسان معتقد و نیایشگر کریشنا هستیم ، پس کار ما بیان و تکرار سخنان کرشنا است. فقط همین چه تفاوتی هست بین نماینده ی کریشنا و دیگران؟ نماینده ی کریشنا به آسانی تکرار میکند آنچه که کریشنا میگوید، فقط همین او یک نماینده خواهد شد . و نیاز به شرط دیگری نیست. او به آسانی تکرار میکند با عقیده ی استوار. همانطور که کریشنا میگوید: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). پس کسی که قبول کرده است این حقیقت را که اگر تسلیم کریشنا باشد تمام کارهای او همراه با موفقیت خواهد بود. او یک نماینده ی کریشناست. فقط همین.نیاز نیست که فرهیخته و مترقی باشید. به آسانی اگر شما به آسانی قبول کنید آنچه که کریشنا میگوید. درست همانند آنچه که آرجونا گفت در بهاکوادگیتا 10.14 خدای من هر آنچه که تو میگویی من قبول میکنم بدون هیچ تغییری این بهاکتا است. بنابراین آرجونا مورد خطاب است این کار بهاکتا است. چرا باید به کریشنا همانند خودم فکر کنم؟ یک مرد ساده؟ فرق است بین یک عابد و غیرعابد یک عابد میداند که ناجیز است و یک وجه کوچک از کریشنا است . کریشنا یک شخص منحصر به فرد است و من هم همچنین. اما وقتی ما تفکر میکنیم درباره ی قدرت خداوند و قدرت خود ، پی به این نکته میبریم که ما موجودات ناچیزی هستیم. این درک و شناخت کریشناست و سخت هم نیست . به آسانی فرد باید مخلص باشد نه عاصی اما یک انسان عاصی نمیتواند خداوند را بفهمد. یک انسان عاصی خواهد گفت " کریشنا یک انسان است و من هم همچنین ، چرا من خدا نباشم؟" او واقعا خداست؟ نه، من هم هستم. تو خدایی، تو خدایی ، هر کسی خداست. دقیقا شبیه Vivekananda که گفت چرا خدا را جست و جو میکنید؟ آیا نمیبینید خداوند های بسیاری که در خیابان ها پرسه میزنند؟ شما میدانید. این درک خداوند است ، این درک خداوند است. و او یک انسان بزرگ میشود، او همه را خدا می انگارد. این حماقت و رذالت در حال گسترش درکل دنیاست. کسی نمیداند خدا چیست ، قدرت خدا چیست و هدف خداوند چیست آنها تعدادی انسان حقه باز را به عنوان خدا قبول میکنند . همانطور که امروزه این شیوه در حال گسترش است. آدم حقه باز دیگری نیز از راه میرسد و او هم خودش را به عنوان خدا معرفی میکند. سپس این موضوع یک موضوع بی ارزش خواهد شد. آما آنها عقل این را ندارند که فکر کنند که من ادعای خدایی میکنم ، چه قدرتی گرفته ام ؟ پس این یک راز است . این یک راز است . بدون اینکه یک مخلص در راه خداوند باشیم راز شناخت خداوند غیر ممکن است . و کریشنا گفته است در بهاگواد گیتا که چگونه میشود او را شناخت. بهاگواد گیتا 18.55 فقط با عشق به آسانی او میتوانست بگویید با بالاترین دانش یا روش روش یوگا یا با عمل کردنتبدیل شدن به کارمی بزرگ، کارگر، میتواند من را بفهمد. نه او هرگز نگفته است ، هرگز پس کارمی، ..... ، یوگیی همه ی انها حقه باز هستند. آنها نمیتواند خداوند را درک کنند ، تمامی حقه بازان کارمی ها سطح سوم حقه بازان هسنتد ، .... ها سطح دوم حقه بازان و کسانی که یوگا انجام میدهند اولین فریبکاران هستند. فقط همین.