FA/Prabhupada 0118 - موعظه کردن کار خیلی سختی نیست

From Vanipedia


Preaching is Not Very Difficult Thing - Prabhupāda 0118


Lecture on SB 1.5.8-9 -- New Vrindaban, May 24, 1969

کسی که به کریشنا، یا خداوند، تسلیم میشود بسیار خوشبخت است. کسی که تسلیم شود، یک فرد عادی نیست. (گیتا فصل 7 آیه 19) او از همه محققان، همه فیلسوفان، همه یوگی ها، همه کارمی ها بزرگتر است. اعلاترین فرد، شخصی است که تسلیم شود.بنابراین خیلی محرمانه است. آموزش های ما، در جنبش کریشنا آگاهی، معرفی بهاگاواد-گیتا همانگونه که هست ، یک روند آموزش چگونگی تسلیم شدن به کریشنا، یا خداوند است. فقط همین به این دلیل کریشنا میگوید این محرمانه است...هیچکس نخواهد پذیرفت. اما کسی که ریسک میکند، "لطفاً، تسلیم شو..." پس وقتی که شما برای ارشاد میروید، میدانید که بعضی اوقات مورد حمله قرار میگیرید. همانطور که نیتیاناندا پرابهو توسط جاگای-مادهای مورد حمله قرار گرفت. و هنگامی که حضرت عیسی مسیح مصلوب شد، کشته شد... پس این خطر برای واعظ وجود دارد. به همین دلیل کریشنا میفرماید، این کارگران مزرعه که درراه ارشاد بهاگاواد-گیتا همانگونه که هست مشغولند، برای من بسیار، بسیار عزیزند. برای من بسیار ، بسیار عزیزند. (( گیتا فصل18. آیه69) برای من هیچکس عزیزتر از کسی که این حقیقت محرمانه را به مردم آموزش میدهد نیست." بنابراین اگر ما میخواهیم کریشنا را خشنود کنیم، باید این خطر را بپذیریم. کریشنا، گورو. معلم روحانی من این خطر را پذیرفت، وظیفه ارشاد کردن، و همچنین الهام بخش ما برای ارشاد کردن بود. و ما هم از شما درخواست میکنیم این کار را ادامه دهید. پس این ارشاد کردن، هرچند، منظورم اینه که، منظورم اینه که، ناچیز انجام میدیم... خیلی ناچیز- ناچیز نیست، اما فکر کنید من تحصیلات عالیه ندارم. درست مثل این پسر.اگر من او را برای ارشاد کردن بفرستم، اون الان تحصیل کرده نیست. اون فیلسوف نیست. محقق نیست. اما اونهم میتونه ارشاد کنه اونهم میتونه ارشاد کنه. چون ارشاد کردن برای ما کار خیلی سختی نیست. اگر ما از این در به اون در بریم و فقط از مردم خواهش کنیم، "آقای عزیز، هاره کریشنا ذکر کنید." و اگر او کمی پیشرفته باشد، "لطفا سعی کنید آموزشهای خداوند چیتانیا را بخوانید. خیلی خوبه. شما متنفع میشوید." این سه چهار کلمه از شما یک ارشاد گر میسازد. کارخیلی سختی است؟ ممکن است خیلی عالم نباشید، محقق خیلی خوبی نباشید، فیلسوف خیلی خوبی نباشید. شما فقط بگو...از این در به اون در برو: "آقای عزیز من، شما مرد عالمی هستید. در حال حاضر، آموختن را متوقف کرده اید. فقط هاره کریشنا ذکر کنید."