FA/Prabhupada 0144 - به این مایا گفته می شود

From Vanipedia


به این مایا گفته می شود - Prabhupāda 0144


Sri Isopanisad, Mantra 2-4 -- Los Angeles, May 6, 1970

ب. گ. فصل 3 آیه 7 کریشنا شخصاً مسئولیت عابدین را به عهده می گیرد و برای مردم عادی "مایا" مسئولیت آنها را به عهده می گیرد. "مایا" به نوبه ی خود مأمور کریشنا است. مانند شهروندان خوب، که مستقیماً توسط دولت سرپرستی می شوند و خلافکارها توسط مأمورین دولت از طریق سازمان زندان ها سرپرستی می شوند. آنها هم سرپرستی می شوند اما از طریق سازمان مخصوص خلافکارها. دولت در زندان خلافکارها را سرپرستی می کند، نه در شرایط ناراحت آنها غذای کافی دارند. اگر بیمار شوند مداوا می شوند. تمامی مراقبت ها وجود دارد. اما تحت تنبیه مشابهاً در این دنیا، به طور قطع به ما رسیدگی می شود. اما تنبیه گونه. اگر این کار را انجام دهی، در گوشی. اگر آن کار را انجام دهی، لگد. اگر این کار را انجام دهی فلان طور می شوی. این روند در جریان است. که سه نوع رنج مادی نام دارد. اما تحت تأثیر مایا، ما فکر می کنیم این در گوشی ها و لگدها از طرف مایا بسیار مطلوب است. می بینید؟ این ماهیت مایا است. و به محض اینکه ارد کریشنا آگاهی شوید، کریشنا از شما مراقبت می کند. ب. گ. فصل 18 آیه 66 به محض اینکه تسلیم کریشنا شوید. کریشنا قول داده است که فوراً «من از تو مراقبت می کنم. من تو را از واکنش تمام اعمال گناه آلود نجات می دهم. تمام آنها» در زندگی ما، زندگی پس از زندگی، توده ای از واکنش های اعمال گناه آلود به وجود آمده است. و به محض اینکه تسلیم کریشنا شوید، کریشنا از شما مراقبت خواهد کرد و او به نحوی تمامی واکنش اعمال شما را مدیریت می کند کریشنا می گوید: « درنگ نکن» اگر فکر کنید: « اوه من گناهان زیادی انجام داده ام چطور کریشنا من رو نجات خواهد داد؟» نه. کریشنا قدرت کامل دارد. او شما را نجات خواهد داد. کار شما این است که به او تسلیم شوید. بی هیچ معطّلی. زندگی خود را به خدمت او اختصاص دهید و نجات پیدا کنید