FA/Prabhupada 0143 - میلیونها و تریلیونها کهکشان وجود دارد

From Vanipedia


میلیونها و تریلیونها کهکشان وجود دارد - Prabhupāda 0143


Sri Isopanisad, Mantra 13-15 -- Los Angeles, May 18, 1970

«خدای من، ای نگهدارنده ی تمامی موجودات زنده. چهره ی واقعی تو با انوار نورانیت پوشیده شده است. خواهش می کنم پوشش را کنار بزن و خود را به عابد پاکت نشان بده.» این مدرک ودایی است. "ایشوپانیشاد" قسمتی از "یاجور ودا" است. در اینجا آمده است. درست مانند خورشید. در سیاره ی خورشید دیتی حکمفرمایی می کند که نام او ویواسوان است. ما این ازاطلاعات را از بهاگاواد-گیتا می گیریم. در هر سیاره ای دیتی ای حکمفرمایی می کند. درست مثل سیاره ی شما، اگر دیتی هم نباشد، شخصی مثل رئیس جمهور هست. در گذشته، تا زمان "ماهاراج پاریکشیت" تنها یک پادشاه در این سیاره وجود داشت تنها یک پرچم بر این سیاره حاکم بود. مشابهاً در هر سیاره یک دیتی حکمفرمایی می کند. در اینجا بیان می شود که دیتی حکمفرمای اعلی و غایی کریشنا است. در بالاترین سیاره در آسمان روحانی این آسمان مادی است. در آسمان مادی، این یکی از دنیا هاست. میلیون ها و تریلیون ها دنیا وجود دارد. و در این دنیا، میلیون ها و تریلیونها سیاره وجود دارد. در ب. ش. فصل 5 آیه 40 "جاگاد-آندا" بعنی دنیا. "آندا" درست مانند یک تخم مرغ، تمام این دنیا "کوتی" یعنی صدها و هزاران در "برهما جیوتی" صدها و هزاران دنیا وجود دارد و در این دنیا صدها و هزاران سیاره وجود دارد مشابهاً در آسمان روحانی نیز، صدها و هزاران، تعداد نامتناهی سیارات "وایکونتا" وجود دارد هر سیاره ای توسط شخصیت اعلای خداوندحکمفرمایی می شود. در سیارات "وایکونتا"، به جز سیاره ی کریشنا، تمامی سیارات دیگر توسط "نارایان" حکمفرمایی می شود. و هر "نارایان" نام متفاوتی دارد که ما بعضی از آنها را می دانیم. مثل زمانی که بیان می گوییم "پرادیومنا"، "آنیرودها"، "سانکارشان" ... ما تنها بیست و چهار نام را می شناسیم. اما نام های بسیار دیگری وجود دارد. ب. ش. فصل 5 آیه 33 این سیارات با نور "برهما جیوتی" پوشانده شده اند در اینجا دعا می شود "آپیهیتام" یعنی پوشیده. درست مانند اینکه شما نمی توانید به دلیل درخشندگی نور خورشید قرص آن را ببینید مشابهاً اینجا شما تصویری از سیاره ی کریشنا دارید ار سیاره ی کریشنا نود ساتع می شود شخص باید در این تابش نفوذ کند. این موضوع در اینجا دعا شده است حقیقت مطلق واقعی، کریشنا. سیاره ی او با نور "برهمن" پوشانده شده است. عابد دعا می کند : « خواهش می کنم آن را کنار بزن. خود را بوزان تا که من بتوانم واقعاً تو را ببینم.» فیلسوفان "مایاوادی" نمی دانند که در ورای این "برهما جیوتی" چیزی وجود دارد. این مدرک ودایی است، که "برهما جیوتی" درست مانند نور طلایی رنگ است. "هیرانمایِنا پاتِرنا" این چهره ی واقعی خداوند متعال را پوشانده است. Tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu. « تو نگهدارنده و حامی هستی. خواهش می کنم این را عریان کن تا ما بتوانیم واقعاً تو را ببینیم. صورت تو را»