FA/Prabhupada 0152 - یک انسان گناهکار نمی تواند کریشناآگاه شودLecture on BG 1.31 -- London, July 24, 1973

هر کس، هر کس می خواهد خوشحال باشد با این Gṛha-kṣetra-sutāpta-vittaiḥ (SB 5.5.8)، زندگی خانواده، و با کمی‌ زمین. در آن زمان صنعت وجود نداشت. بنابراین صنعت منظور نیست. زمین. اگر شما زمین داشته باشید، آن وقت می توانید مواد غذایی خود را تولید کنید. در واقع که این زندگی ما است. در اینجا در این روستا زمین های زیادی خالی افتادند، اما مواد غذایی خود تولید نمی کنند. آنها گاو، گاو بی چاره را غذای خود می کنند. تا آنها را بکشند و بخورند. این خوب نیست. Gṛha-kṣetra. شما gṛhastha بشوید، اما غذای خود را از زمین تولید کنید، Gṛha-kṣetra. و وقتی‌ که مواد غذایی تولید کردید، بعد بچه دار شوید Gṛha-kṣetra-suta-APTA-vitta. در هند در روستا، هنوز هم این سیستم وجود دارد ، در میان مردمان فقیر، کشاورزان، که اگر کشاورز نمی تواند یک گاو فراهم کند داشته باشد ، او ازدواج نمی کند. Jaru وGaru. Jaru به معنی همسر و Garu به معنی گاو. بنابراین کسی‌ باید همسر بگیرد که بتواند یک گاو هم نگه دارد. Jaru و Garu. چرا که اگر شما زن بگیرید، بلافاصله بچه هم می‌‌آید. اما اگر شما نتوانید شیر گاه به آنها بدهید، کودکان زهوار در رفته، و نه خیلی‌ سالم خواهند بود. آنها باید شیر کافی بنوشید. بنابراین گاو مادر در نظر گرفته میشود . چرا که یک مادر کودک را به دنیا آورده است و مادر دیگر شیر فراهم میاورد. چرا که یک مادر کودک را به دنیا آورده است و مادر دیگر شیر فراهم میاورد. بنابراین با توجه به śāstra، هفت مادر وجود دارد. Ādau mātā، مادر واقعی، که از تن‌ او من تولد یافته ام. Ādau mātā، او مادر است. Guru-patnī، همسر استاد. او هم مادر است. Ādau mātā guru-patnī, brāhmaṇī. همسر brāhmaṇa، او نیز مادر است. Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā، ملکه هم مادر است. پس چند تا؟ Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā,، سپس dhenu. Dhenu یعنی گاو. او هم مادر است. و dhātrī. Dhātrī یعنی پرستار. Dhenu dhātrī tathā pṛthvī، همچنین زمین. زمین هم مادر است. به طور کلی مردم از سرزمین مادری مراقبت میکنند، جایی که به دنیا آمده اند. این خوب است. اما باید مراقبت از گاو مادر نیز باشند. اما آنها از مادر مراقبت نمیکنند. بنابراین آنها گناهکارند. آنها باید رنج ببرند. باید جنگ، طاعون، قحطی وجود داشته باشد. به محض این که مردم گناهکارمی شوند، مجازات طبیعت به صورت خودکار فورا خواهد آمد. شما نمی توانید از آن اجتناب کنید. بنابراین جنبش کریشناآگاهی به معنی راه حل تمام مشکلات است. آموزش مردم برای گناهکار نشدن. از آنجا که انسان گناهکار نمی تواند کریشناآگاه شود. برای کریشناآگاه شدن اوباید فعالیت های گناه آلود خود را ترک کند .