FA/Prabhupada 0153 - شعور شخص، با عرضه های ادبی مشخص می شودInterview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

مصاحبه کننده: آیا می توانید سه عملکردی که ذکر کردید: خوردن، خوابیدن و سکس، را مرور کنید؟ و به طور خاص به من بگویید، چه قوانین یا تذکراتی ارائه می‌دهید به مردمی که که به دنبال روشنگری معنوی برای کمک به زندگی‌ خود در این راه اند.

Prabhupāda: بله. بله، این درکتاب های ما است. ما مطلب کافی‌ برای فهمیدن داریم. این چیزی نیست که شما در یک دقیقه بفهمید. مصاحبه کننده: من می‌دانم که شما خیلی‌ کم می‌خوابید. شما شبی‌ سه الی‌ چهار ساعت می‌خوابید. آیا شما احساس می کنید که این چیزی است که هر کسی‌ که از لحاظ معنوی به کامل رسیده نیز انجام میدهد؟

Prabhupāda: بله، ما در رفتار Gosvāmīها هم این را میبینیم. آنها عملا هیچ التزام مادی نداشتند. این خوردن، خوابیدن، ازدواج، و دفاع، عملا آنها چنین چیزهای نداشتند. آنها تنها در خدمت کریشنا بودند. مصاحبه کننده: در خدمت چه؟

Rāmeśvara: در خدمت کریشنا یا در خدمت خدا.

Bali-mardana: ایشان دارند از استادان روحانی گذشته مثال میزنند. مصاحبه کننده: من می‌خواستم بدونم که چرا.... به نظر ایشان زمان لازم برای خواب سه‌ تا چهار ساعت است.

Bali-mardana: به عبارت دیگه، چرا... می‌‌پرسند چرا شما فقط سه چهار ساعت می‌خوابید. چطور به این استاندارد رسیدید؟

Prabhupāda: این تصنعی نیست. هر چه بیشتر شما مشغول فعالیتهای روحانی باشید، بیشتر از فعالیتهای مدی آزاد میشوید. امتحانش اینه. مصاحبه کننده: و شما به این مرحله رسیدید؟

Prabhupāda: نه، من خودم رو نمیگم، اما امتحانش اینه. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). اگر در باکتی پیشرفت کنید، آنگاه به زندگی‌ مادی بی‌علاقه میشوید. مصاحبه کننده: آیا فکر می‌کنید بین مردم مختلف دنیا تفاوت وجود دارد؟ به بیان دیگر، فکر می‌کنید هندیها بر خلاف اروپاییها تمایل بیشتری دارند یا بیشتر محتمل است که به کریشنا آگاهی‌ بپیوندند؟

Prabhupāda: نه، هر فرد با هوشی میتواند کریشنا آگاه شود. این را من قبلا توضیح داده ام، که مگر آنکه فرد بسیار باهوش باشد، او نمیتواند کریشنا آگاهی‌ را بپذیرد. پس میدان برای همه باز است. اما مراتب مختلفی‌ برای هوش است. در اروپا، آمریکا، آنها باهوشند، ولی‌ از هوششان در مقاصد مادی استفاده میشود. و در هند از هوششان در مقاصد معنوی استفاده میشود. به همین خاطر این همه روش زندگی، کتاب و نوشته هایی فوق‌العاده معنوی میابید. درست مثلVyāsadeva .Vyāsadeva هم مشغول زندگی‌ خانواد‌گی بود. ولی‌ در جنگل زندگی‌ میکرد، و ارزش نوشته جات او را ببینید. هیچکس حتّی خوابش هم نمیتواند ببیند. پس به وسیله ارزش نوشته ها، هوش فرد سنجیده میشود. همه مردم بسیار بسیار بزرگ جهان مادی، دانشمندان، فیلسوفان، حتّی تکنیسین ها، با نوشته هاشان برجسته میشوند، نه با جثّه بزرگشان!