FA/Prabhupada 0155 - همه در حال تلاش برای خدا شدن هستند

From Vanipedia


همه در حال تلاش برای خدا شدن هستند - Prabhupāda 0155


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

اکنون ما در بهاگاواد- گیتا میابیم که 3 کلمه است. "ساناتانا" جاودانه، در اینجا بکار رفته است. اولین چیز جیوا، این موجودات زنده است. آنها به عنوان ساناتانا توصیف شده اند. ب.گ. فصل 15 آیه 7 ما موجودات زنده هستیم، ساناتاناها. این طور نیست که ما تحت تأثیر مایا، "جیوا بوتاها شده ایم. ما خودمان را تحت تأثیر مایا قرار داده ایم، بنابراین جیوا بهوتاها هستیم. درواقع ما ساناتانا هستیم. ساناتانا به معنی جاودانگی است. "نیتیو شاشواتا" جیواتما در بهاگاواد-گیتا فصل 2 آیه 20 توصیف شده است. این ساناتاناست. بنابراین ما خیلی کم خردیم نسبت به اینکه من جاودانم، ساناتانا هستم، تولد و مرگی ندارم. چرا من در بالا پایین های مرگ و زندگی قرار گرفته ام؟ به این برهما جیگیاسا می گویند. اما ما آموزش ندیده ایم. اما باید بیاموزیم. حداقل باید از این دستورات بهره ببریم. ما جاودانه هستیم و دنیای دیگری هست که در بهاگاواد-گیتا به آن اشاره شده. ب.گ. فصل 8 آیه 20 این دنیای مادی متجلی شده است و پشتوانه ی آن کاملاً انرژی مادی است، ماهات تاتوا. آنچه متجلی نشده است، "ویاکتو ویاکتا" است. در ورای این، طبیعت دیگری وجود دارد، یک طبیعت روحانی، ساناتانا، که ساناتانا نام دارد. ب.گ.فصل 8 آیه 20 و جیوا-بهوتا-ساناتانا. در فصل 11، آرجونا کریشنا را به عنوان ساناتانا خطاب می کند. 3 نوع ساناتانا. 3 نوع ساناتانا. اگر همه ی ما ساناتانا هستیم، ساناتانا دهام هم وجود دارد و کریشنا هم ساناتاناست و ما هم ساناتانا هستیم. و زمانیکه آنها با یکدیگر ترکیب می شوند، به آن ساناتانا دارما گفته می شود. آنها فکر می کنند اگر من یک جور بخصوصی لباس بپوشم و در جمع بخصوصی به دنیا بیام، آنوقت ساناتانا-دارما خواهم شد. خیر. همه می توانند ساناتانا-دارما شوند. اما آنها نمی دانند که معنی ساناتانا دارما چیست. همه ی موجودات ساناتانا هستند و کریشنا، خداوند ساناتاناست. و مکانی وجود دارد که ما می توانیم یکدیگر را ملاقات نماییم، ساناتانا دهاما. ساناتانا-دهاما، ساناتانا-بهاکتی، ساناتانا-دهارما. وقتی اجرا شود، به آن ساناتانا دارما گفته می شود. پس آن ساناتانا دارما چیست؟ فرض کنید من به آن ساناتانا دهاما بازگردم، آنجا خداوند ساناتانا وجود دارد و من هم ساناتانا هستم. و اعمال ساناتانای ما چیست؟ اگر من به ساناتانا داهاما بروم آیا این بدان معنی است که خدا می شوم؟ خیر! شما خدا نمی شوید زیرا خدا یکی است! او خداوند متعال است، سرور است و ما خادم هستیم. چ.چ. مادهیا 20 آیه 108 -109 بنابراین در اینجا همه ی ما مدعی کریشنا شدن هستیم اما وقتی شما به ساناتانا داهاما بازگردید، (تا وقتی صاحب صلاحیت نشویم، نمی توانیم به آنجا برویم) آنوقت به طور جاودانه در خدمت خداوند خواهیم بود. آن ساناتانا دارماست. پس تمرینش کنید. ساناتانا دارما یعنی این بهاکتی یوگا. چون فراموش کرده ایم، همه می خواهند خدا شوند. اکنون اینجا تمرین کنید که چگونه خادم خدا شوید. و اگر صلاحیت کسب کنید، حقیقتاً که اکنون شما... مطمئن باشید شما خادم خدا شده اید، این راه بهاکتی است. همانگونه که چیتانتا ماهاپرابهو می فرماید: زمانی که شما در خادم خادم خادم خادم خداوند مهارت کسب کنید، 100 مرتبه پایین، خادم، آنوقت شما کاملید(چ.چ. مادهیا 13 آیه 80) اما همه اینجا تلاش می کنند که خداوند متعال شوند. یک نفر از کلمه "سوهام" و " آهام برهماسمی" سوء استفاده می کند، بنابراین " من متعال هستم" اما اینطور نیست. این ها کلمات ودایی هستند، اما "سوهام" به معنی من خدا هستم، نمی باشد. سو هام یعنی من از کیفیتی مشابه برخوردارم. زیرا طبق گیتا فصل 15 آیه 7، جیوا جزء و ذره ای از خداوند، کریشنا است، پس کیفیت مشابه است. مانند آنکه شما یک قطره آب از دریا بردارید، درآنصورت ترکیبات شیمیایی تمام آب دریا و یک قطره آب مثل هم هستند. سوهام یا برهماسمی به این گفته می شود. نه اینکه ما از این کلمات سوء استفاده کنیم و نسخه ودایی تفکر اشتباه "من خدا هستم، من خدا شده ام" و اگر شما خدا هستید، چرا سگ شده اید؟ آیا خدا سگ می شود؟ خیر این غیر ممکن است. زیرا ما ذره ای کوچکیم. این در شاسترا قید شده است. چ.چ. مادهیا 19، آیه 140 هویت معنوی ما این است که ما یک ده هزارم نوک مو هستیم. مثلاً یک چیز خیلی کوچیک را به 10 هزار قسمت کنیم و یکدانه از آن، این هویت ماست! و آن هویت کوچک در درون این بدن است. و کجا می توانید آن را بیابید؟ شما همچین ابزاری ندارید. به همین دلیل ما میگوییم "نیراکارا" خیر، آکارا وجود دارد، ولی بسیار کوچک و خرد است. امکان ندارد با این چشم های مادی بتوانیم ببینیم. پس باید با نگاه وداها ببینیم. "شاسترا چاکشوشا" این نگاه ودانتاست. ما باید از طریق وداها ببینیم. نه با این چشمان ناقص. امکان پذیر نیست.