FA/Prabhupada 0156 - دارم سعی می کنم، آنچه را فراموش کرده اید، آموزش دهمArrival Address -- London, September 11, 1969

خبرنگار: آقا شما چه تلاشی می کنید و چه آموزشی می دهید؟ Prabhupāda: من در تلاشم آنچه را که شما فراموش کرده اید را آموزش دهم. هاری بول، هاره کریشنا! خبرنگار: که اون چیه؟ Prabhupāda: آن خداست! برخی از شما می گویید خدایی وجود ندارد، برخی می گویید خدا مرده است، و برخی می گویید خدا بی هویت یا خلاء است. اینها همش مهملات است. من می خواهم به تمام این مهملات بگویم که خدا وجود دارد. این مأموریت من است. هر شخص یاوه گویی که نزد من بیاید، بهش ثابت خواهم کرد که خدا وجود دارد. این جنبش کریشنا آگاهی من است. برای افراد خدانشناس چالش برانگیز است. خدا وجود دارد. همانطور که ما اینجا رو در رو نشسته ایم، می توانید خدا را رو در رو ببینید. اگر جدی و صادق باشید، امکان پذیر است. متأسفانه ما تلاش می کنیم خدا را فراموش کنیم و به همین دلیل رنج های زیادی را در زندگی در آغوش گرفته ایم. بنابراین من صرفاً توصیه می کنم که کریشنا آگاهی را برگیرید و شاد باشید. در طلاتم امواج مایا، انرژی توهمی قرار نگیرید. این درخواست من است. عابدین: هاری بول!