FA/Prabhupada 0157 - تا قلب تان پاک نشود، نمی توانید بفهمید "خداوندهاری"

From Vanipedia


تا قلب تان پاک نشود، نمی توانید بفهمید "خداوندهاری" - Prabhupāda 0157


Lecture on SB 6.2.11 -- Vrndavana, September 13, 1975

اگر شما دستورات شاسترا را نپذیرید، بخصوص وقتی کریشنا، خداوند متعال در بهاگاواد گیتا به شما آموزش می دهد، این جوهره ی تمام شاستراهاست. بکار ببرینش، اونوقت شاد خواهید شد. وگرنه خیر! بنابراین اینجا گفته شده که آگاوان، فرد گناهکار، نمی تواند فقط با مراسم مذهبی، توبه یا قسم خوردن "وراتا" پاک شود. پس چطور ممکن است؟ چون همه " یاتا هارر ناما" بنابراین توصیه شده " هارر ناما هارر ناما هارر نامایوا کوالام، کالو ناستی اوا ناستی اوا ناستی اوا (چ.چ. آدی 17 آیه 21) همان چیز. شما هرگز دستورات شاسترا را ضد و نقیض نمیابید. در آگنی پورانا بیان شده، در شریماد بهاگاواتام نیز همان چیز آمده. در آگنی پورانا گفته شده: هارر ناما هارر ناما هارر نامایوا کوالام، و اینجا در شریماد بهاگاواتام آمده " یاتا هارر پادایر اوداهریتا تاد اوتاماشلوکا-گونوپالامبهاکام" هارر نام به معنی ذکر نام مقدس است. این ساده است. اما وقتی هارر نام را ذکر می کنید، سپس به تدریج متوجه خواهید شد. که هاری چیست؟ فرم او چیست؟ صفت او چیست؟ اعمالش چیست؟ سپس متوجه می شوید. چون بدون هارر نام قلب شما آلوده است. چتو دارپانا مارجانا(چ.چ. آنتیا 20 آیه 12) تا قلبتان تمیز نشود، نمی توانید بفهمید که هاری چیست! نامش چیست، فرمش چیست، صفاتش چیست؟ اعمالش چیست. شما نمی توانید درک کنید. چ.چ. مادهیا 17 آیه 136 اگر از حواس کند و مهملتان استفاده کنید، نمی توانید کریشنا را درک کنید. برای همین مردم نه کریشنا را درک می کنند و نه قدر هاری نام را می دانند. زیرا حواسشان کند است و آلوده به کیفیات مایاگونه، آنها متوجه نیستند. اما این تنها راه است. (چ.چ. آنتیا 20 آیه 12) چون شما باید پاک شوید این تنها روش است. هاره کریشنا ذکر کنید. سپس شما به تدریج پاک خواهید شد. ش.ب. کنتوی 1 فصل 2 آیه 17 اگر بشنوید، اگر درمورد کریشنا ذکر کنید "اوتاماشلوکا؟ همانگونه که بیان شده، منافع زیادی وجود خواهد داشت. بنابراین این جنبش کریشنا آگاهی بسیار مهم است و همه باید آن را بسیار جدی بگیرند. چ.چ. آدی 17 فصل 31 این آموزش چیتانیا ماهاپرابهوست. مشکل... این "پادام پادام یاد ویپادام " شریماد بهاگاواتام کنتوی 10 فصل 14 آیه 58 است. در این دنیای مادی فقط "ویپادا" وجود دارد. "سامپادا" وجود ندارد. به طرز احمقانه ای فکر می کنیم " من الان خیلی خوبم" خوب چیه؟ شما باید یک لحظه دیگه بمیرین! خوب چیه؟! اما این مردم احمق میگن : " بله من خوبم!" از هرکس بپرسی حالت چطوره، میگه بله، خیلی خوبم! اون خوبی چیه؟ شما قراره بمیرین فردا! هنوز خوبین؟! همین! و این ادامه داره بنابراین این پادام پادام یاد وی... هستش. آنها برای شاد شدن تحقیقات علمی می کنند اما این شیادان نمدانند که چگونه مرگ را متوقف کنند. پس این خوب چیست؟ اما آنها مغز درک آن را ندارند. اما کریشنا می فرماید: " اینها مشکلات هستند، آقای عزیز. شما دانشمندان چیزهای زیادی را امتحان می کنید." همانطور که در گیتا فصل 13 آیه 9 آمده است اول بفهمید مشکلتان چیست. شما مجبورید بدن بگیرید، مجبورید بمیرید، ناگزیرید از بیماری آزرده بشوید، باید پیر شوید. ابتدا آنها را متوقف کنید. سپس از پیشرفت علمی صحبت کنید. درغیر اینصورت چرت و پرت است. خیلی از شما ممنونم.