FA/Prabhupada 0168 - فرهنگ متواضع و فروتن شدن

From Vanipedia


فرهنگ متواضع و فروتن شدن -
Prabhupāda 0168


Room Conversation -- February 4, 1977, Calcutta

پرابهوپاد: ما می توانیم گدایی کنیم. فاضلان بالا مرتبه "سانیاسی"ها هنوز هم در هند گدایی می کنند. این مجاز است. "بهیکشو". آنها دوست دارند. "تری داندی-بهیکشو". پس گدایی در فرهنگ ودائی توسط فردی شایسته- نه غیر قانونی و نه شرم آور است. گدایی برای "براهماچاری"ها و "سانیاسی"ها مجاز است. و آنها بی آلایشی را دوست دارند. "تری داندی-بهیکشو". "بهیکشو" یعنی گدا. ساتسواروپا: "تری داندی-بهیکشو". پرابهوپاد: بله. اینجا، در فرهنگ هندی، "براهماچاری"، "سانیاسی" و "براهمان" مجازند که صدقه بخواهند. این فرهنگ ودائی است. و صاحبخانه ها با آنها مانند فرزندان خود رفتار می کنند. این ارتباط است. ساتسواروپا: ولی اگر این در فرهنگی که کاملاً متفاوت است انجام شود چطور؟ پرابهوپاد: به همین دلیل است که "هیپی"ها وجود دارند. این فرهنگ شما است - "هیپی"ها، و قاتل، در نام مذهب. این فرهنگ آنها است. و سقط جنین. چون چنین فرهنگی وجود ندارد، پس نتیجه سقط جنین است. قتل و بمب گذاری، و همه جو را منفور ساختن. این فرهنگ شما است. دعوا بین "پروتستان" و "کاتولیک"ها، و بمب گذاری... مردم وحشت زده هستند. از ترس نمی توانند به خیابان بروند. این فرهنگ شما است. و گدایی بد است. این خیلی خوب است که همه مردم و ملت را در شرایط وحشت زده نگه دارید، و اگر کسی با فروتنی گدایی کند، بد است. این فرهنگ شما است. راه ودائی به "براهماچاری" اجازه گدایی می دهد تا فروتنی را بیاموزد، نه به گدایی انداختن. از خانواده خیلی بزرگی آمدن که همه خانواده این را تمرین می کنند. این گدایی نیست. برای این است که بیاموزند چطور متواضع و فروتن باشند. و مسیح فرمود، « خداوند در جایی است که تواضع و فروتنی باشد. این گدایی نیست. شما نمی دانید این فرهنگ چیست. شما فرهنگ خودتان را دارید، فرهنگ شیطانی که شخص حتی فرزند خودش را می کشد. چطور این فرهنگ را درک خواهید کرد؟ درست می گویم یا نه؟ ساتسواروپا: درست می گویید. پرابهوپاد: بله. در نامه شرح دهید. شما فرهنگ رده چهارم، رده دهم دارید. چطور فرهنگ متواضع و فروتن بودن را درک خواهید کرد؟ ساتسواروپا: "آدی-کشاوا" استرادژی بازپرس بخش قضایی که سعی داشت در مورد ما پیگیری قانونی کند را اینجا فاش کرد، چون خیلی از وکلا می گویند ما این حق را داریم که به مذهب خود بپردازیم. این آزادی مذهب است. او می گوید... پرابهوپاد: آزادی... این مذهب واجد شرایط است. ساتسواروپا: او گفت « اما این موضوع مذهب نیست.» او گفت، «ما چه...» او گفت، « کنترل ذهن هیچ کاری با مذهب ندارد. این مسئله آزادی اراده فردی است. من فکر نمی کنم فردی درحالت صحت ذهن اجازه دهد که شخص دیگری ذهن او را کنترل کند. فقط مثل خواب هیپنوتیزم به آن فکر کنید.» پرابهوپاد: کنترل ذهن، همه چیز است. ساتسواروپا: هر چیزی. پرابهوپاد: شما هم دارید امتحان می کنید. حالا آنها هم دارند کنترل ذهن را امتحان می کنند، آدم های ما به زور دزدیده می شوند. این یک جور دیگر کنترل ذهن است. آنها قبلاً ذهنیت خودشان را به ما تسلیم کرده اند، و شما دارید سعی می کنید ذهن او را به زور کنترل کنید - بدون برنامه کردن، آدم دزدی. این کنترل ذهن نیست؟ اینجا ذهن او از پیش در کریشنا آگاهی است، و شما دارید سعی می کنید که به زور او را منحرف سازید. این کنترل ذهن نیست؟ « و کنترل ذهنی که شما می کنید خوب است. کنترل ذهنی که من می کنم بد است. » این فلسفه شما است. پس هر کسی، هر آدم رذلی، خواهد گفت، « کارهای من خوب است، و کارهای تو بد است. »