FA/Prabhupada 0170 - بایستی از گوسوامی ها تبعیت کنیمLecture on SB 1.7.8 -- Vrndavana, September 7, 1976

پس این "سامهیتا".... "سامهیتا" یعنی متن ودائی. آدم های رذل زیادی وجود دارند که می گویند « "بهاگاوات" توسط "وایاسادو" نوشته نشده، و توسط یک "بوپادو" نوشته شده. » آنها این طور می گویند. "مایاوادی"ها، "نیریشواراوادی". زیرا گرچه "نیریشواراوادی"، یا "مایاوادی" رهبر "سانکاراچاریا"، بر "بهاگاواد-گیتا" نقد نوشته، ولی او حتی نمی توانست "شریماد-بهاگاواتام" را لمس کند، چون در "شریماد-بهاگاواتام" همه چیز به خوبی مقدمه چینی شده است، "کریتوانوکرامیا"، این برای "مایاوادی"ها ممکن نیست که ثابت کنند خداوند فاقد شخصیت است. آنها نمی توانند چنین کنند. این روزها "بهاگاواتام" را به روش خودشان می خوانند، ولی این برای هیچ انسان عاقلی جذاب نیست. گاهی دیده ام که یک "مایاوادی" بزرگ آیه ای از "شریماد-بهاگاواتام" را توضیح می دهد، اینکه "چون شما خدا هستید، پس اگر شما خشنود باشید، خداوند هم خشنود است." این فلسفه آنها است. "نیازی نیست که شما خداوند را بطور مجزا خوشنود سازید. پس اگر شما با نوشیدن شراب خوشنود هستید، پس خداوند هم خوشنود است." این تفسیر آنها است. از اینرو "چیتانیا ماهاپرابهو" این تفسیر "مایاوادی" را محکوم کرده است. "چیتانیا ماهاپرابهو" فرموده است، (چ چ مادهیا 6.169). "مایاوادی کریشنه آپارادهی". او آشکارا گفته است. بدون مصالحه. "مایاوادی"ها, متجاوزین بزرگ "کریشنا" هستند. همچنین "کریشنا" در "بهاگاواد-گیتا" فصل 16 آیه 19 می فرماید. آنها خیلی خیلی به "کریشنا" حسادت می کنند. "کریشنا" "دوی-بهوجا-مورالیدهار" است، "شیاماسوندار"، و تفسیر "مایاوادی" این است که « "کریشنا" دست و پا ندارد. این فقط تخیل است. » نمی دانند که این چقدر اهانت آور است. ولی "چیتانیا ماهاپرابهو" آشکارا به مردمی مثل ما هشدار داده که « به سمت "مایاوادی"ها نروید. » Māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa. Māyāvādī haya kṛṣṇe aparādhī. این حکم "شری چیتانیا ماهاپرابهو" است. پس شما باید خیلی، خیلی دقت کنید. به سخنان هیچ "مایاوادی" گوش ندهید. "مایاوادی"های زیادی در لباس "ویاشناوا"ها وجود دارند. "شری بهاکتی وینودا تهاکور" در مورد آنها توضیح داده، که.....، که « گل "کالی" اینجا است. » گرچه تیلاک بر بینی و سر گردن دارد، ولی او یک "کالی-چلا" است. اگر او "مایاوادی" است،... پس این چیزها وجود دارند. شما به "ورینداوان" آمده اید. مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. (چ چ مادهیا فصل 6. آیه 169). "مایاوادی"های زیادی در اینجا وجود دارند، باصطلاح "تیلاک-مالا"های زیادی که نمی دانید درون آنها چیست. ولی "آچاریا"های بزرگ، می توانند متوجه شوند. śruti-smṛti-purāṇādi pañcarātra-vidhiṁ vinā aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate (Brs. 1.2.101) آنها فقط اختلال ایجاد می کنند. از اینرو ما باید از "گوسوامی"ها پیروی کنیم، متون "گوسوامی"، بخصوص "بهاکتی-راسامریتا-سیندهو"، که آن را به عنوان "شهد عشق و عبودیت" ترجمه کرده ایم، همه شما باید به دقت بخوانید و پیشرفت کنید. قربانی "مایاوادی"های باصطلاح "وایشناوا" نشوید. این خیلی خطرناک است. از اینرو گفته شده است،... این موضوع بسیار محرمانه ای است. او این را آموخته، به "شوکادو گوسوامی" آموزش داده است.