پرابهوپاد 0178 - فرمان صادر شده توسط کریشنا، دهارما است

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

فرمان صادر شده توسط کریشنا، دهارما است - Prabhupāda 0178


Lecture on SB 1.10.1 -- Mayapura, June 16, 1973

دارما به معنی چیزی است که توسط شخصیت عالی الوهیت داده شده است. این دارما است. شما نمی توانید دارما تولید کنید. دقیقا مثل امروزه که خیلی دارما ها تولید شده است. آنها دارما نیستند. دارما به معنی دستوری است که توسط لورد داده شده است. این دارما است. درست مثل آنچه که کریشنا گفت:................... ما بسیاری دارما تولید کرده ایم: هندو دارما، دارمای مسلمان، دارما مسیحی پارسی دارما، دارما بودا، این دارما، آن دارما. آنها دارما نیستند. آنها تصورات ذهنی هستند، تصورات ذهنی هستند. در غیر این صورت، آنها تناقض خواهند بود. به عنوان مثال، هندوها فکر می کنند کشتارگاو .....است، و مسلمانان فکر می کنند که کشتار گاو ..... آنها است. بنابراین کدام درست است؟ آیا کشتن گاو ...... است یا دارما است؟ بنابراین اینها تصورات ذهنی هستند. ...................... دارمای واقعی این است که توسط شخصیت عالی الوهیت دستور داده شده است. دارما این است. بنابراین کریشنا می گوید، ............ "رها کنید تمام تولیدات دارما را. دارمای واقعی این است ." .............. . "فقط تسلیم نزد من باش، واین دارمای واقعی است." .............. درست مثل قانون. قوانین میتواند تولید شود و یا می تواند از سوی دولت ایجاد شود. شما نمی توانید هیچ گونه قانونی را در خانه خود ایجاد کنید. این قانون نیست. قانون به معنای دستور داده شده توسط دولت است. دولت عالی شخصیت عالی الوهیت است. ...................... کسی بزرگتر از کریشنا وجود ندارد. بنابراین دستور ارائه شده توسط کریشنا دارما است. این جنبش آگاهی کربشنای ما دارما است. کریشنا می گوید،.................. "شما رها کنید تمام آنهایی که دارما نامیده میشوند، آن دارما، این دارما، بسیاری از دارماها. به سادگی فقط به من تسلیم شوید." بنابراین ما در حال موعظه کردن اصول یکسانی هستیم ، که توسط ..... و ...... تایید شده است. .......................... این دارما است. .......... یک سیستم جدید تولید نکرد. نه. ...........خود کریشنا است. ................... بنابراین تنها تفاوت این است ... او خود کریشنا است. تنها تفاوت در این است که کریشنا ، به عنوان شخصیت عالی الوهیت، به طور مستقیم دستور میدهد. " شما رها میکنید همه ی آن مزخرفات را، به سادگی تسلیم من میشوید." این کریشنا است. از آنجا که او شخصیتی عالی الوهیت است، او به طور مستقیم دستور میدهد. کریشنای یکسان، زیرا مردم او را اشتباه میفهمند. حتی بزرگان، دانشمندان بزرگ، آنها می گویند، "این بیش از حدی است که کربشنا دستور میدهد." اما آنها اراذل هستند. آنها نمی دانند. آنها نمی توانند درک کنند کریشنا کیست. بنابراین به این دلیل مردم او را اشتباه گرفتند، کریشنا به عنوان عابد آمد تا آموزش دهد چگونگی تسلیم شدن به کریشنا را. کریشنا آمد. درست مثل گاهی اوقات که بنده ی من به من ماساژ می دهد. من به او می گویم با ماساژ دادن سر او، "شبیه این انجام بده." بنابراین من بنده ی او نیستم، اما من به او را آموزش میدهم. به طور مشابه، .............. خود کریشنا است، اما او آموزش میدهد کاملا چگونه دست بیابیم به کریشنا، چگونه خدمت کنیم به کریشنا، اصول یکسان. کریشنا گفت، "شما تسلیم من شوید " و ...... می گوید: "به کریشنا تسلیم شوید." بنابراین در اصول هیچ نغییری وجود ندارد.