FA/Prabhupada 0179 - باید به خاطر کریشنا کار کنیمLecture on SB 1.16.6 -- Los Angeles, January 3, 1974

به این فیلسوفان .......... ، آنها ممکن است با دانش بسیار بالا بروند، با تفکر و تعمق ، اما آنها دوباره سقوط خواهند کرد. چرا؟........ "از آنجا که آنها نمی توانند پناهگاهی از پای نیلوفر آبی شما را داشته باشند، بنابراین آنها سقوط خواهند کرد." این جایگاه مطمئنی نیست. از آنجا که انسان نمی تواند بدون فعالیت باقی بماند، بدون هیچ گونه میل و گرایش. این ممکن نیست. انسان، حیوان، هرموجودی، حتی حشرات، او باید به انجام کاری انجام دهد. من تجربیات عملی داشته ام. یکی از پسران من در کودکی ...، زمانی که من جوان بودم، او خیلی شیطان بود. بنابراین گاهی اوقات ما او را در قفسه قرار میدادیم. او نمی توانست پایین بیاید. بنابراین احساس ناراحتی بسیار شدیدی میکرد چرا که فعالیتش در قفسه متوقف شده بود. بنابراین شما نمی توانید فعالیت را متوقف کنید. این ممکن نیست. شما باید فعالیت بهتر را انجام دهد. سپس شما متوقف خواهید شد. .............. بنابراین جنبش آگاهی کریشنا چیزی است که به شما فعالیت بهتر را میدهد. بنابراین شما می توانید به فعالیت های نامرغوب خود پایان دهید. در غیر این صورت، به سادگی با نفی آن، این امکان پذیر نیست. ما باید کارکتیم. ما باید برای خاطر گریشنا کار کنیم. ما باید به معبد کریشنا برویم، و یا ما باید کتاب های کریشنا را بفروشیم، یا ملاقات کنیم با برخی از عابدان کریشنا. این خوب است. اما شما نمی توانید کار را متوقف کند. این ممکن نیست. سپس مغز بیکار جایگاه شیطان است. بله. سپس شما سقوط خواهید کرد به پایین، "چگونه با رفتن با آن زن؟ چگونه با رفتن با آن مرد؟" اگر شما از کار دست بکشید، پس از آن شما کار بکنید دوباره برای ارضاء نفس. همش اش همین است. به طور مشابه، شما هر حسی را که انتخاب کنید قادر به ترک آن نخواهید بود، اما شما باید آن را به کار بگیرید. این جنبش کریشنا آگاهی است.