FA/Prabhupada 0180 - مانترای هاره کریشنا ضدعفونی کننده استLecture on SB 1.5.11 -- New Vrindaban, June 10, 1969

.......................... پس خیلی پاک است. این چه نامیده می شود؟ ضد عفونی کننده. تمام دنیا با نفوذ مایا آلوده شده، و این جنبش آگاهی کریشنا، مانترای هاری کریشنا، مواد ضد عفونی کننده است. این قطعیت دارد. ضد عفونی کننده است. ................... ....................... ...... به معنی آن است که می کشد.چون او ضد عفونی کننده است. برای مثال، شما میتوانید بدهید، در حال حاضر چگونه این جنبش آگاهی کریشنا مواد ضد عفونی کننده است، که کسانی که به طور جدی به کریشنا آگاهی گرویده اند، آنها بلافاصله از انجام گناهان دست کشیده اند. چهار اصول، اصول تنظیمی، زندگی رابطه جنسی نامشروع، مسکرات، قمار و گوشت خوردن. چگونه مواد ضد عفونی کننده در آن است. این چهار اصل فعالیت های گناهکارانه را افزایش می دهند. همه دیگر فعالیت های گناه یکی پس از دیگری میایند، یکی پس از دیگری آمده است. دزدی، سپس تقلب، سپس ... بنابراین بسیاری از چیزهای دیگر خواهد آمد اگر ما به دنبال این چهار اصل باشیم. و اگر ما این اصول چهار را متوقف کنیم، سپس سوئیچ خاموش است برای ارتکاب فعالیت های گناهکارانه ی بیشتر. شما باید بدانید این را. و چگونه می توان آن را حفظ کرد؟ با این روش مواد ضد عفونی کننده، ذکر: هاری کریشنا. در غیر این صورت، آن انجام نخواهد شد، به سادگی توسط دانش نظری انجام نخواهد شد. پس آن مواد ضد عفونی کننده است، در واقع................... آن متوقف میکند فعالیت های بیشتر گناهکارانه ی آن شخص را. و اگر ما ادامه دهیم این رو.ش را" خوب روشی که من انتخاب کردم روش پاک کننده، ذکر کردن هاری کریشنا بنابراین میتوانیم این چهار اصل از گناه را مرتکب شومف و من یک انسان ناپاک خواهم بود." دقیقا مثل کلیسایی که مسیحیان برای اعتراف میروند. این حقیقت است. اعتراف مواد ضد عفونی کننده است. اما چگونه است که شما دوباره آن را انجام میدهید؟ این به چه معناست؟ شما به کلیسا میروید، برای اعتراف. که بسیار خوب است. در حال حاضر فعالیت های گناه آلود خود را خنثی کرده اید. که درست است. اما چرا شما در مرتکب آن میشوید دوباره؟ پاسخ چیست؟ اووم؟ پاسخ احتمالی چه خواهد بود اگر بپرسم از هر نجیب زاده مسیحی، که: "شما مرتکب فعالیت های گناه آلود میشوید، همه درست است، اعتراف در کلیسا قبل از عیسی مسیح خداوند، او نماینده است، یا نماینده ی او، یا خدا. فعالیت های گناه آلود خنثی میشوند، تبرئه میشوند. که همه درست است. اما چرا شما در حال ارتکاب دوباره هستید؟ " پاسخ چه خواهد بود؟.................. : آنها دوباره اعتراف خواهند کرد. Prabhupāda: آنها دوباره اعتراف خواهند کرد. این بدان معناست که آن تبدیل به یک مشغله میشود. که "من مرتکب میشوم ..."این ایده نیست. این لیست توهین آمیزکه شما ذکر کرده اید،این فهرست توهین آمیز، که ممنوع کرده است که ... .................. هر کسی که مانند آن فکر می کند، که "از آنجا که من این روش مواد ضد عفونی کننده را انتخاب کرده ام، پس من باید مرتکب شوم این فعالیت های گناه آلود خود را و ذکر خواهم کرد هاری کریشنا را، و این ذکر خنثی خواهد کرد گناهان من را، این بزرگترین گناه است.