پرابهوپاد 0188 - راه حل همیشگی برای تمام مشکلات زندگی

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

راه حل همیشگی برای تمام مشکلات زندگی - Prabhupāda 0188


Lecture on SB 2.3.17 -- Los Angeles, July 12, 1969

حضرت پرابهوپادا، شما شرح داديد كه خداوند علت ست، علت اصلى، و تا زمانى كه شخص خداوند را نشناسه، چطور براى مردم امكان داره بفهمند كه چه جورى دارند كنترل ميشند؟ چطور مى تونند بفهمند كه چه جورى دارند كنترل ميشن تا زمانى كه هيچكس كريشنا رو نمى شناسه و اينكه او علت اصليه؟ چطور مى تونند بدونند كه اين بخاطر كريشنا ست كه همه چيز اتفاق ميفته؟ شما چطور مى تونيد بفهميد كه توسط دولت كنترل ميشيد؟ چه جورى مى تونيد متوجه بشيد؟ حكومت يك كتاب قانون داره. : خوب ما كتابهاى قانون داريم Anādi bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli gelā, ataeva kṛṣṇa veda-purāṇe karilā. چون شما كريشنا رو فراموش كرديد، بنابراين كريشنا بهتون كتابهاى زيادى داده، ادبيات ودايى رو پس من تأكيد مى كنم، وقتتون رو براى خوندن ادبيات بيهوده هدر نديد فقط ذهنتون رو روى اين دانش ودايى متمركز كنيد. اونوقت مى فهميد چرا اين كتابها هستند؟ فقط براى يادآورى شما براى قانون مند شدن ولى اگر موقعيت شو پيدا نكنيد، اونوقت از زندگيتون بد استفاده مى كنيد اين كار موعظه كردن، پخش كردن كتابها، ادبيات، مجلات، جنبش كريشناآگاهى، همه چيز براى اينه كه بيادتون بياره كه چطور داريم كنترل ميشيم، چه كسى كنترل كننده ى متعاله، چطورى زندگيتون موفقيت آميز ميشه، چه جورى مى تونيد از اين زندگى كنترل شده خلاص بشيد، چه جورى مى تونيد زندگى آزاد بدست بياريد. جنبش اينه اين جنبش كريشناآگاهى براى اين منظوره؛ در غير اينصورت فايده ى اين جنبش چيه؟ اين يك" ايسم", فقط براى مقدارى آرامش موقتى نيست اين راه حلى قطعى براى تمام مشكلات زندگيه، اين جنبش كريشناآگاهى و اين ذكر كردن، سنگفرش قلبه، جايى كه شما اين پيام رو دريافت مى كنيد همونطور كه در چيتانياچاريتامريتا آنتياى ٢٠، آيه ى ١٢آمده، پاك كردن قلب اونوقت قادريد كه پيام رو دريافت كنيد پس روش ما خيلى علمى و پرقدرته، و هركسى اگر اون رو بپذيره، بتدريج مى فهمه، و پيشرفت ميكنه هيچ شكى در اون نيست