FA/Prabhupada 0250 - عمل برای کریشنا، عمل برای خداوند، نه برای لذت شخصیLecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

پس این مسئله جنگیدن... ما باید درک کنیم که روح جنگجویی در همه وجود دارد. شما نمیتوانید مانع آن شوید، نمیتوانید آنرا متوقف کنید. ما نمیگوییم توقف کنید. فیلسوفان مایاوادی میگویند که "شما این را متوقف کنید،" اما آن امکان ندارد. شما نمیتوانید متوقف شوید. زیرا شما موجود زنده هستید، شما همه ی این تمایلات را دارید. چگونه میتوانید متوقف شوید؟ اما آن باید بطور شایسته ای بکار برده شود. فقط همین. شما روح جنگ طلبی دارید. چگونه باید از آن استفاده کنید؟ بله. ناروتاما داسا تهاکور توصیه میکند، "شما میتوانید از خشم خود برعلیه کسانی که دشمن خدا و یا دشمن عابد او هستند، استفاده کنید." شما میتوانیداز خشمی که قادر به ترک آن نیستید ، بهره ببیرید. کار ما این است که چطور آنرا استفاده کنیم. این کریشنا آگاهی است. همه چیز باید استفاده شود. ما نمیگوییم که "اینرا متوقف کن، آنرا متوقف کن." خیر. شما... کریشنا میفرماید، (BG 9.27 ). یات کاروشی. کریشنا نمی فرماید که "اینکاررا بکن، آنکاررا نکن." او میفرماید، "هر آنچه میخواهید انجام دهید، اما نتیجه اش باید برای من باشد." پس در اینجا شرایط اینطور است که آرجونا نباید برای خودش بجنگد، اما او فقط به خودش فکر میکند. او میگوید، ( BG 2.6 ) "آنها برادران، خویشاوندان من هستند. اگر آنها بمیرند... ما تمایل به مردن نداریم. آنها اکنون در برابر من هستند. من مجبورم آنها را بکشم؟" بنابراین او هنوز از بعد راضی نمودن خودش فکر میکند. او دارد زمینه را آماده میکند - چطور اشخاص مادی، فقط به رضایت خودشان فکر میکنند. این باید ترک شود. خشنودی کریشنا، نه رضایت شخصی. این کریشنا آگاهی است. مهم نیست چه کاری انجام میدهید. باید آنرا امتحان کنید، چنانچه دارید آنرا برای کریشنا انجام میدهید. این تکامل شما است. نه تنها تکامل، که کامل شدن ماموریت زندگی انسانی شماست. این زندگی انسانی برای هدفی بوجود آمده است. زیرا کمتر از شکل انسانی، زندگی حیوانی، آنها برای ارضای حواس، رضایت شخصی، تربیت شده اند. آنها بهیچوجه این حس را ندارند که، "حیوانات دیگر هم... " وقتی که یک ماده ی خوراکی باشد، یک سگ، فکر میکند "چطوری میتونم بدستش بیارم؟" او هرگز فکر نمیکند چگونه سگهای دیگر هم میتوانند آنرا بخورند. این طبیعت حیوانات نیست. بیعت حیوانی یعنی رضایت خودشان. جای هیچگونه سوالی در مورد "دوستم، افراد خانواده ام نیست." حتی، آنها با فرزندان خود هم شریک نمیشوند. ممکن است دیده باشید. اگر مقداری مواد غذایی باشد، سگ و توله های سگ، همه تلاش میکنند آنرا بطرف خود بکشند. این حیوان است. پس هنگامی که این چیز بخاطر کریشنا تغییر کرد، آن زندگی انسانی خواهد بود. این تمایز میان زندگی حیوانی است. پس آن هم بسیار سخت است. بنابراین تمام آموزش آنجا، در بهاگاواد-گیتا است، چگونگی آموزش مردم، "برای کریشنا عمل کن، برای خدا عمل کن، نه برای انگیزه ی شخصی. آنوقت از اسارت رها میشوی." Yajñārthāt karmaṇaḥ anyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). هر کاری انجام دهی، مقداری بازتاب تولید میکند، و تو مجبور به لذت بردن یا رنج کشیدن آن بازتاب هستی. هر کاری که انجام دهید. اما اگر برای کریشنا انجام دهید، بازتابی وجود نخواهد داشت. آن رهایی شما است. ( BG 2.50). این در بهاگاواد-گیتا بیان شده است. یوگا، وقتی که شما در رابطه با کریشنا هستید، این راز موفقیت است. و این دنیای مادی، کار کردن... در غیراینصورت، هر کاری دارید میکنید، هر شغلی که دارید، مقداری بازتاب تولید خواهد کرد و مجبور به لذت بردن یا رنج کشیدن هستید. پس دوباره در اینجا، همان چیز. آرجونا اینطور فکر میکند، ( BG 2.6 ). او سر در گم شده است، "کدام یک، کدام طرف با شکوه تر خواهد بود؟ من باید جنگ را متوقف کنم، یا نجنگیدن را؟" در آیه بعد خواهیم دید... هنگامی که شما این چنین گیج شده اید، "چکار بکنم و چکار نکنم،" برای اینکه در مسیر صحیح قرار بگیرید، باید به معلم روحانی مراجعه کنید. این را در آیه بعدی می بینیم. آرجونا خواهد گفت که "من نمیدانم. من اکنون سرگشته شده ام. با اینکه میدانم بعنوان یک کشاتریا وظیفه من جنگیدن است، هنوز تردید دارم. من در وظیفه خود دچار اختلال شده ام. پس بنابراین من گیج شده ام. پس کریشنا، به این دلیل به تو تسلیم میشوم." پیشتر او مانند یک دوست صحبت میکرد. حالا او آماده میشود تا از کریشنا آموزش بگیرد.