FA/Prabhupada 0294 - شش نکته ی تسلیم شدن به کریشنا

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0293 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0295

شش نکته ی تسلیم شدن به کریشنا
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

شش نکته در تسلیم به کریشنا وجود دارد: نکته اول باور کردن آن است که «کریشنا مرا حفاظت خواهد داد» مانند کودکی که به مادرش ایمان کامل دارد. «مادرم هست، خطری مرا تهدید نمی کند» اطمینان. من اینو در همه دیدم. برایتان یک تجربه واقعی را نقل می کنم. در کلکته، در زمان جوانیم، با قطار سفر می کردم، و پسر کوچیکم همراهم بود. او فقط دو یا دوسال و نیمه بود. خلاصه، مسؤول بلیط ها به شوخی بهش گفت: کرایه ات را بده! (پسرم) اولش اینطوری جواب داد: من پولی ندارم! متصدی هم گفت: پس پیاده شو! سپس او فوراً گفت: ایناهاش، بابام اینجاست! (خنده) توجه دارید. « شما نمیتونین از من بخواهین که برم پایین، پدرم اینجاست!» می بینید؟ این روانشناسی است. اگر سراغ کریشنا رفته اید، درآنصورت بزرگ ترین ترس ها نیز شما را آشفته نمی کند. این حقیقت است. کریشنا این مدلی است! تلاش کنید این بزرگ ترین لطف، کریشنا را بدست آورید. و کریشنا چی می فرماید؟ "ب.گ فصل 9 آیه 31" «ای کونتیای عزیز، پسر کونتی، آرجونا، در دنیا اعلام کن که عابدین من هرگز از بین نمی روند.» هرگز از بین نمی روند. مشابهاً قسمت های زیادی در بهاگاواد-گیتا وجود دارد. من از بهاگاواد-گیتا نقل می کنم زیرا این کتاب در سراسر دنیا بسیار معروف است و ... سعی کنید درک کنید، این کتاب را بخوانید، کتاب بسیار ارزشمندی است در باب دانش. بنابراین کریشنا می فرماید: "ب.گ. فصل 10 آیه 8" چه کسی قادر است کریشنا را بپرستد؟ این در اینجا شرح داده شده است، "بودها". بودها یعنی خردمندترین فرد. بودها به معنی دانش است، و بودها به معنی فرد خردمند، مملو از دانش است. همه به دنبال دانش هستند. شما در اینجا دانشگاه واشینگتون را دارید. دانشجوهای بسیاری وجود دارند. شما برای کسب دانش به اینجا آمده اید. بنابراین کسی که به کمال دانش یا به بالاترین سطح دانش رسیده است، بودها نامیده می شود. و نه تنها بودها بلکه "بهاوا-سامانویتاها" بهاوا به معنی شعف می باشد. انسان باید بسیار دانش آموخته و خردمند باشد و در عین حال نیز شعف روحانی را احساس نماید. چنین شخصی کریشنا می فرماید: " ایتی ماتوا بهاجانته مام" «چنین اشخاصی مرا می پرستند یا عاشق من هستند.» کسانی که بسیار خردمندند و کسانی که بسیار مملو از شعف هستند. چنین کسانی عاشق کریشنا هستند و یا او را می پرستند. چرا؟ به علت "ایتی ماتوا" «با این نوع ادراک» این چیست؟ "ب.گ. فصل 10 آیه 8، «من منشاء همه چیز هستم، سارواسیا» هرچیزی که بیاورید و هرچه بگردید، متوجه خواهید شد که غایت کریشناست. ودانتا نیز چنین می فرماید: برهمن چیست؟ "آتهاتو برهما جیگ یاسا"