FA/Prabhupada 0327 - موجود زنده، در میان این بدن است، بدن زمخت و بدن لطیف

From Vanipedia


موجود زنده، در میان این بدن است، بدن زمخت و بدن لطیف
- Prabhupāda 0327


Room Conversation -- April 20, 1976, Melbourne

کارول جارویس: تو به من قبلا گفته بودی که شما هزاران دلار در روز از فروش از کتاب هایتان بدست می آورید. Prabhupāda: بله. کارول جارویس: اگر می خواهید افکار خود را به افراد دیگر منتقل کنید، چرا کتاب میفروشید و از آن پول به دست می آورید؟ Prabhupāda: در غیر این صورت شما آن را نخواهید خواند. اگر مجانی به شما داده شود، سپس شما فکر خواهی کرد، آه ، این چیز بی معنی هست. آنها به من مجانی دادند. کارول جارویس: نه لزوما لازم نیست که آن را مجانی بدهد ، اما مثلا به مبلغی که بایت تهیه ی آن صرف شده است بفروشید. Prabhupāda: بنابراین زمانی که آنها برای آن پرداختمیکنند.... وقتی که برای آن پرداخت میکنند ، آنها سعی خواهند کرد که ببینند " چه چیزی این کتاب میگوید؟ بذار یک نگاهی بکنم" و اگر شما آن را مجانی بگیرید، سپس ممکن است آن را برای صد ها سال در قفسه ی خود نگه دارید. پس ... اما بعد از همه، ما باید این کتاب ها را به چاپ در آوریم، سپس چه کسی پولش را پرداخت خواهد کرد؟ ما پولی نداریم. کارول جارویس: خب، چه اتفاقی می افتد برای بقیه پول، هر چند، که در خیابان ها جمع آوری شده؟ Prabhupāda: ما در حال افزایش جنبش مان هستیما. ما در حال باز کردن مراکز هستیم. ما در حال چاپ کردن تعداد بیشتری کتاب هستیم. این کتاب من است. من .................. این اراده من است، و من خواسته ام که پنجاه درصد از پول جمع آوری شده برای چاپ مجدد کتاب ها هزینه شود. و پنجاه درصد باید برای گسترش جنبش به صرف شود. بنابراین بر سود شکی نیست . کارول جارویس: اگر به عنوان حسن ختام از شما بخواهم، پس، شما آیا پیامی دارید؟ Prabhupāda: بله، این پیام است، مردم فکر میکنند که فرد همین بدن است، اما این واقعیت نیست. روح، یا مرد، او در داخل بدن است. درست مانند شما، شما این پیراهن و کت نیستید. شما در پیراهن و کت هستید. به طور مشابه، موجود زنده، موجود زنده، در درون این بدن است، بدن درشت و بدن لطیف . بدن ظریف از ذهن، هوش و نفس تشکیل شده است، و بدن زمخت مخلوطى از اين چيزهاى مادى است زمین، آب، هوا، آتش، مانند آن، پنج عنصر. در مجموع، هشت عنصر. این پست ترین انرژی است. و انرژی فوق العاده در این هشت عنصراست، پنج ناخالص و سه لطیف. بنابراین ما باید راجع به آن مطالعه کنیم. دقیقا شبیه آن که من از آن پسر خواستم که ، "شما میتوانی یک ماشین بزرگ بسازی، که پرواز کند در آسمان ، اما شما چرا نمیتوانی خلبان بسازی؟"