FA/Prabhupada 0331 - شادی واقعی بازگشت به خانه، بازگشت بسوی خداوند

From Vanipedia


شادی واقعی بازگشت به خانه، بازگشت بسوی خداوند
- Prabhupāda 0331


Lecture on SB 6.2.16 -- Vrndavana, September 19, 1975

به طور كلى هر کسی که در این جهان مادیست، یک گناهکار است هر کسی. در غیر این صورت بدن مادی نمی گرفت درست مثل کسی که در زندان باشد، شما می توانید نتیجه بگيريد که او یک جنایتکار است لزومى نيست تك تك را مورد مطالعه قرار بدهيد چون در زندان است شما می توانید نتیجه بگيريد که "او یک جنایتکار است." به طور مشابه، هر کسی که در جهان مادی است، یک جنایتکار است اما نه سرپرست زندان شما نمی توانید نتیجه بگيريد: "چون هرکس در زندان جنایتكار است، پس سرپرست زندان نیز جنایتكار است." آن وقت شما در اشتباه هستيد کسانی كه در حال هدايت گناهكاران به سرمنزل حقيقى، به خداوند متعال هستند، جنایتکار نیستند کار ايشان این است که این حقه بازان را از این زندان رها سازد و او را به خانه بازگرداند، بازگشت به خداوند متعال mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasāṁ گريهينام. گريهى به معنی هر کسی که در این جسم و یا کسی که در این جهان مادی زندگی می کند، مى باشد این یک معاهده است. آنها بسیار ضعیف النفس هستند آنها نمی دانند که ارزش زندگی چيست. نقل آيه اى از شريماد بهاگاواتام (ش.ب كنتوى ٧، فصل ٥، آيه ٣١) بنابراین به جای آگاه كردن آنها، اگر ماهات یا مهاتما، آنها را در تاریکی نگه دارد، زیانی بزرگ است. آنها باید روشن شوند کار ايشان این است که موعظه کند که "خودتان را در این جهان مادی نگه نداريد به جهان روحانى بياييد." این کار مهاتماست Mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasām آنها دانش بسیار اندكى دارند، مودها. آنها به عنوان مودها، دوشكريتا توصيف شده اند همه این مردان به دليل جهلشان در فعالیت های گناه آلود قرار گرفته اند اگر شما می گویند: "نه، چگونه شما می توانید بگویند که آنها در جهل هستند؟ دانشگاههاى بسيارى وجود دارد. آنها مدارك MAC، DAC، دکترى، دکترا مى گيرند و هنوز هم آنها نادان هستند؟ " "بله." "چگونه؟" MāyMāyayāpahṛta-jñānā: "اين به اصطلاح علم توسط مایا ربوده شده است." در غیر این صورت چرا به این دنياى مادی چسبیده اند؟ اگر روشن بشويد، شما باید بدانید، که این جهان مادی براى سكونت ما نیست ما باید به خانه بازگرديم، بازگشت به خداوند متعال بنابراین این جنبش كريشنا آگاهی اين را موعظه مى كند "این خانه شما نیست. سعی نکنید اينجا شاد باشيد." Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ. "باهير"، انرژى بيرونى آنها فکر مى كنند که "به صورت مادی، اگر ما چيزهايى ترتيب دهيم ..." برخی از آنها تلاش مى كنند كه با پيشرفت علمى به شادى دست يابند، و یا برخی از آنها براى رفتن به عوالم بهشتى تلاش مى كنند، و برخی از آنها براى اين و آن شدن تلاش مى كنند، اما آنها نمی دانند که سعادت واقعی، بازگشت به خانه، بازگشت به خداوند متعال است نقل آيه ى ٣١ از كنتوى ٧، فصل ٥ شريماد بهاگاواتام. آنها اين را نمى دانند بنابراین این جنبشِ بسیار مهمى است، که ما به آنها آموزش و راهنمايى هايى مى دهيم، كه چگونه به منزلگاه حقيقى، نزد خداوند بازگردند. خيلى متشكرم.