FA/Prabhupada 0335 - یوگی درجه یک شدن مردم تحصیل کردهLecture on BG 2.24 -- Hyderabad, November 28, 1972

يك برهمانا، به كريشنا دعا می کند: "پروردگار عزيزم، من خادم و بنده حواسم شده ام." در اینجا همه بنده حواس خود شده اند. آنها می خواهند از حواس لذت ببرند لذت نه. آنها می خواهند به حواس خدمت كنند زبان من می گوید، "لطفا من را به چنین و چنان رستوران بِبَرو به من چنین و چنان آب مرغ را بده." من بلافاصله مى روم. نه برای لذت بردن، بلكه براى اطاعت از فرمان زبانم بنابراین به اسم اصطلاحاً لذت بردن، همه ما در خدمت حواس هستيم در زبان سانسکریت گوداسا نام دارد. "گو" يعنی حواس زندگی شما ضايع است مگر اينكه شما گوسوامى شويد گوسوامى. شما نمی توانید توسط حواس ديكته شويد. شما باید به حواس دیکته كنيد به محض این که زبان می گوید:"حال، تو مرا به آن رستوران مى برى، و یا به من سیگار مى دهى،" اگر شما بگویيد، "نه. سیگار نه، رستوران نه، فقط كريشنا پراساد،" آنگاه شما گوسوامى هستيد آنگاه شما گوسوامى هستيد این ویژگی، ساناتانا مى باشد. از آنجا که من بنده ابدی كريشنا هستم این ساناتانا-دارما نامیده می شود ما در آجاميلا اوپاكايانا شرح مى دهيم این مرحله را می توان به دست آورد Tapasā brahmacaryeṇa śamena damena śaucena tyāgena yamena niyamena (شريماد بهاگاواتام، كنتوى ٦، فصل ١، آيه ١٣) بنابراین تمام متون ودایی بر چگونگی کنترل حواس بنا شده است یوگا. Yoga indriya-saṁyama. اين یوگا مى باشد یوگا به معنی نشان دادن يك سرى سحر و جادو نیست. يوگا سحر و جادون درجه يك است* اگر شما تمرین یوگا مى كنيد... من بسیاری به اصطلاح یوگی ديده ام، اما آنها نمی توانند حسِ سیگار کشیدن را کنترل کند شما مى بینید. سیگار و بسیاری چیزهاى ديگر ادامه دارد و هنوز هم، به عنوان یوگی در نظر گرفته مى شوند. چه نوع یوگی اى؟ یوگی يعنى کسی که بر حواس کنترل دارد Śamena damena brahmacaryeṇa در بهاگاواد گیتا، آن جا كه در مورد سيستم يوگا شرح داده شده، همه ى اين مسائل توضيح داده شده است و پنج هزار سال پیش، آرجونا در مورد این یوگا، کنترل حواس شنيد او گريهاستا و همچنين سیاستمدار بود، چرا که او به خانواده سلطنتی تعلق داشت او برای به دست آوردن پیروزی بر پادشاهی مبارزه مى كرد بنابراین آرجونا صادقانه گفت: "كريشناى عزیزم، براى من امکان پذیر نيست كه یوگی بشوم، چرا که این کار بسیار دشوار است تو از من می خواهى در یک مکان مقدس خلوت بنشينم ستون فقرات عمود بر زمين، نگاه فقط به نوك بینی خود بسیاری چیزهاى ديگر... اما این برای من ممکن نیست. " او صادقانه خودداری کرد بنابراین كريشنا، فقط براى تشویق دوستان و عابدانِ خود... او می توانست درک کند که آرجونا داشت نا امید مى شد او صادقانه اعتراف مى كند كه برایش ممکن نیست در واقع او یک سیاستمدار است. چگونه ممکن است یوگی شود؟ اما سیاستمداران ما، تبلیغات مى كنند كه تمرین یوگا مى كنند. چه نوع از یوگا؟ آيا از آرجونا بالاتر رفته اند؟ در این عصر ، عصر فروافتاده؟ پنج هزار سال پیش، شرایط مطلوب بسيارى وجود داشت و اکنون، در چنین شرایط نامطلوبى، وضعیت خرابى، شما می خواهید يك يوگى شويد؟ اين ممكن نيست. Kṛte yad dhyāyato viṣṇum (شريماد بهاگاواتام، كنتوى ١٢، فصل ٣، آيه ٥٢) یوگا به معنی به تمركز كردن بر ويشنو مى باشد اين در ساتيا یوگا ممکن بود. درست مثل والمیکی او برای شصت هزار سال مديتيشن كرد، و به كمال رسيد چه کسی مى تواند حتى شصت سال زندگی کند؟ پس امکان پذیر نمی باشد پس بنابراین، كريشنا براى اين كه او را تشویق كند... او به آرجونا توضیح داد، در واقع، هدف از یوگا، Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ (بهاگاواد گيتا، فصل ٦، آيه ٤٧) یوگی درجه يك. چه کسی؟ Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā. كسى كه همواره به من، كريشنا فكر مى كند." بنابراین این جنبش كريشنا آگاهی مردم را آموزش مى دهد كه یوگی درجه يك شوند. به كريشنا فكر كنند هاره كريشنا، هاره كريشنا، كريشنا كريشنا، هاره هاره، هاره راما هاره راما، راما راما، هاره هاره این چیز ساختگی نیست. این حقیقت است. شما می توانید یوگی شويد شما می توانید برهمن شويد. Brahma-bhūyāya kalpate. Māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (بهاگاواد گيتا، فصل ١٤، آيه ٢٦) بنابراین کسی که به درك، خودشناسى برسد، براهما بهوتا، (شريماد بهاگاواتام، كنتوى ٤، فصل ٣٠، آيه ٢٠) brahma-bhūtaḥ prasannātmā (ب.گ، فصل ١٨، آيه ٥٤)، چه چيزى برايش باقى مى ماند؟ اين هدف غايىِ زندگی است، كه آهام برهماسمى شود ادبیات ودایی به ما می آموزد که " فکر نكن که شما به این جسم تعلق داريد. شما برهمن هستيد." كريشنا پارابرهمن است، و ما برهمن تابع. Nitya-kṛṣṇa-dāsa ما برهمنِ خادم هستيم. او برهمنِ ارباب بنابراین به جای درک اين که من برهمنِ خادم هستم، من فکر می کنم كه من برهمنِ ارباب هستم این توهم دیگری است. این توهم دیگری است