FA/Prabhupada 0343 - سعی ما آموزش به افراد" مودها" استLecture on BG 3.27 -- Madras, January 1, 1976

کریشنا، وقتی که بر روی این سیاره حضور داشت، عملا نشان داد، که او همه را کنترل کرده اما هیچکس او را کنترل نمیکرد. این ایشوارا است. به این میگویند پارام ایشوارا. همه ممکن است ایشوارا باشند. همه ممکن است خدا باشند. اما کریشنا خداوند متعال است. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13) . پس ما باید آنرا بخوبی درک کنیم، و این خیلی هم مشکل نیست. یک کنرل گر مشابه در برابر ما ، بصورت یک انسان می آید. اما ما او (کریشنا) را نمی پذیریم. مشکل این است. ( BG 9. 11 ) . این بسیار تاسف بار است. کریشنا میفرماید که "من برای اینکه نشان دهم چه کسی کنترل گر متعال است می آیم، و من نقش یک انسان را بازی میکنم تا اینکه همه بتوانند درک کنند. من در بهاگاواد-گیتا آموزش میدهم. با این حال، این نادانان، این حقه بازان، نمیتوانند بفهمند." پس خدا آنجا است. ما نام خدا را میدهیم، کریشنا، همینطور آدرس خدا را، ورینداوانا، نام پدر خدا را، نام مادر خدا را میدهیم. پس چرا... چه اشکالی برای یافتن خداوند وجود دارد؟ اما آنها قبول نمی کنند. آنها نمی پذیرند. مودها. آنها بعنوان مودها توصیف شده اند. امروز صبح این خبرنگاران مطبوعات از من می پرسیدند، "هدف شما از این جنبش چیست؟" منهم گفتم، "برای تعلیم دادن مودها ها، فقط همین." این جوهر و چکیده ی این جنبش کریشنا آگاهی است، که ما تلاش میکنیم مودها ها را آموزش دهیم. و مودها کیست؟ این بوسیله کریشنا شرح داده شده است. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). چرا؟ Māyayāpahṛta-jñānāḥ. چرا مایا دانش را از او گرفته است؟ Āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. ما آزمایش خیلی سادهای داریم، درست مثل یک شیمیدان که در یک لوله آرمایش کوچک میتواند با تحلیل بفهمد که آن چه مایعی است. پس ما خیلی هم با شعور نیستیم. ما هم یکی از بسیاری موده ها هستیم، ولی ما لوله آزمایشگاهی را داریم. کریشنا میفرماید... ما دوست داریم مودها باقی بمانیم، و دانش را از کریشنا دریافت کنیم. این کریشنا آگاهی است. ما وانمود نمی کنیم که محققان بسیار عالم و بسیار دانشمندی هستیم - "ما همه جیز را می دانیم." خیر. ما... چیتانیا ماهاپرهبهو، او هم تلاش کرد نادان باقی بماند. او، هنگامی که با پراکاشاناندا ساراسواتی. صحبت کرد... یک سانیاسی مایاوادا بود. چیتانیا ماهاپرابهو مشغول ذکر کردن و رقصیدن بود. پس این سانیاسیهای مایاوادی داشتند او را مسخره میکردند که "او یک سانیاسی است، و او فقط دارد با عده ای اشخاص احساساتی ذکر میکند ومیرقصد. این دیگر چیست؟" پس ملاقاتی بین پراکاشاناندا ساراسواتی و چیتانیا ماهاپرابهو ترتیب داده شد. در این ملاقات چیتانیا ماها پرابهو مانند یک سانیاسی فروتن حاضر شد. پراکاشاناندا ساراسواتی از او پرسید، " قربان، شما یک سانیاسی هستید. وظیفه شما این است که همواره ودانتا مطالعه کنید. پس چگونه است که، دارید ذکر میکنید و میرقصید؟ شما مشغول خواندن ودانتا نیستید." چیتانیا ماهاپرابهو فرمود، "بله، قربان، حقیقت دارد. این کار را میکنم زیرا گورو ماهاراج من مرا یک مودها، حقه باز یافت." " چطور میشود؟" "او فرمود، ( CC Adi 7.71 ). گورو ماهاراج مرا یک احمق درجه یک یافت، و مرا تنبیه کرد." "چگونه شما را تنبیه کرده است؟" اکنون، "شما هیچ صلاحیتی برای مطالعه ودانتا ندارید. این برای شما ممکن نیست. شما یک نادان هستید. بهتر است هاره کریشنا ذکر کنید." پس منظوراو چیست؟ منظور این است، در حال حاضر، این نادانان، چگونه می خواهند ودانتا را بفهمند؟ بهتر است هاره کریشنا ذکر کنید. آنگاه تمام دانش را بدست خواهید آورد. Harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā (CC Adi 17.21) در این عصر مردم آنقدر فرو افتاده اند که نه تنها درکی از ودانتا ندارند بلکه چه کسی وقت برای خواندن ودانتا دارد؟ بنابراین بهتر است مستقیما آموزش ودانتا را همانطور که کریشنا میفرماید بگیرند، vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). بنابراین دانش ودانتا śabdād anāvṛtti است. با ذکر کردن این شابدا-برهما شخص میتواند رها شود. پس این، این مورد در متون مقدس توصیه گردیده است: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā (CC Adi 17.21) بنابراین اگر کسی واقعا مشتاق است که چگونه ازاین اسارت مادی رها شود، janma-mṛtyu-jarā-vyādhi (BG 13.9) - مشکلات اینها هستند - پس، بر طبق متون مقدس، مطابق با mahājana، شخص باید این ماها مانترای هاره کریشنا را ذکر کند. میخواهم بگویم، که، این هدف ما است.