FA/Prabhupada 0348 - اگر برای 50 سال شخص تنها هاره کریشنا ذکر کند، قطعا به کمال می رسدLecture on BG 7.14 -- Hamburg, September 8, 1969

پسر انگلیسی: آیا امکان بتوانیم در این زندکی این کار را بکنیم؟ همین زندگی؟ امکان دارد فرد سقوط کند؟ Prabhupāda: ممکن است در یک لحظه اتفاق بیفتد، بستگی به جدیت شما دارد . کار سختی نیست. Kṛṣṇa-bhakti... Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: (BG 7.19) "بعد از تولدهای بسیار، بسیار، یک نفر، وقتی شخصی هوشیار، عاقل، بالغ،خردمند باشد به من تسلیم خواهد شد،" کریشنا میفرماید. بنابراین اگر من با شعور باشم، آنگاه خواهم دید که " اگر هدف زندگی این است، که بعد از تولدهای بسیار، بسیار شخص مجبور است به کریشنا تسلیم شود، چرا خودم فورا تسلیم نشوم؟" این شعور است. اگر این یک حقیقت است، اگر شخصی مجبور است ، بعد از تولدهای بسیار، بسیار و کسب دانش ،به این نقطه برسد، پس چرا فورا آنرا نپذیرد؟ اگر این یک حقیقت است چرا باید برای تولدهای بسیار، بسیار صبر کنم؟ پس این فقط کمی شعورلازم دارد. این تولدهای بسیار، بسیار لازم ندارد. فقط احتیاج به کمی شعور دارد. این کریشنا آگاهی را جدی بگیرید ؛مشکلات شما حل شده است. اکنون، اگر شما به این اعتقاد ندارید، بیایید به مناظره، فلسفه، استدلال بپردازیم. به بحث کردن ادامه دهید. کتابهای زیادی وجود دارد. متقاعد شوید. شما میتوانید یاد بگیرید. تمام جوابها در بهاگاواد-گیتا موجود است. شما میتوانید سعی کنید آنرا با دلایل، با مباحثات خود درک کنید. مانعی نیست. (وقفه) درست مثل آرجونا. بهاگاواد-گیتا به آرجونا آموزش داده شد، در چه مدت؟ حداکثر، در نیم ساعت. زیرا او بسیار با هوش بود. مردم جهان مشغول خواندن این بهاگاواد-گیتا، هستند. مردمان بسیار بسیار عالم، مردان عاقل، بهاگاواد-گیتا میخوانند. آنها تلاش میکنند درک کنند، تفسیرهای مختلف ارائه می دهند. هزاران جلد، هزازران تفسیر. اما آرجونا با هوش بود؛ او آنرا در عرض نیمساعت درک کرد. بنابراین به یک شعور نسبی نیاز هست. همه چیز، این جهان نسبی است. قانون نسبیت. این علمی است. تئوری پروفسور انیشتین؟ قانون نسبیت؟ پس این نسبی است. شخص میتواند بلافاصله در یک ثانیه کریشنا آگاه شود، و کسی نمیتواند بعد از بسیار، بسیار تولدها کریشنا آگاه شود. بنابراین آن نسبی است. اگر شما به اندازه کافی با هوش باشید، میتوانید آنرا فورا بپذیرید. اگر شعور کافی نباشد، آنگاه به زمان نیاز دارد. شما نمیتوانید بگویید که "بعد از گذشت سالها امکان پذیر میشود." نمیتوان این را گفت. این نسبی است. همه چیز نسبی است. برای یک انسان؛ از اینجا تا اینجا، یک قدم؛ و برای یک میکروب، از اینجا تا اینجا برای او ده مایل، ده مایل است. پس همه چیز نسبی است. این جهان جهان نسبی است. چنین فرمولی وجود ندارد که "شخص میتواند بعد از چندین سال کریشنا آگاه شود." خیر. چنین فرمولی وجود ندارد. شخصی حتی بعد از چند میلیون تولد نمیتواند کریشنا آگاه شود، و شخصی میتواند در عرض یک ثانیه کریشنا آگاه شود. اما از طرف دیگر، در همین زندگی اگر ما جدی باشیم میتوانیم در کریشنا آگاهی به کمال برسیم. بخصوص که شما همه پسران جوان هستید. ما انتظار داریم شما حداقل پنجاه سال دیگر زندگی کنید. اوه، این زمان کافی است. کافی. بیشتر از کافی. بیشتر از کافی. اگر شخصی برای پنجاه سال فقط هاره کریشنا، هاره کریشنا ذکر کند، مطمئنا به تکامل میرسد. هیچ شکی در این باره نیست. فقط اگر این مانترا، هاره کریشنا را ذکر کند، اوه، هیچ شکی در این باره نیست.