FA/Prabhupada 0390 - معنای" جایا رادها- مادهاواPurport to Jaya Radha-Madhava -- New York, July 20, 1971

پس این طبیعت اصلی کریشنا است، طبیعت اصلی کریشنا. او رادها-مادهاوا است. او عاشق شریماتی رادهارانی است. و کونجا-ویهاری، همواره از همراهی گوپی ها در بیشه زارهای جنگل ورینداوان لذت می برد. رادها-مادهاوا کونجا - ویهاری. پس او نه فقط عاشق رادهارانی، بلکه براجا-جانا-والابها است. تمام ساکنان ورینداوان، کریشنا را دوست دارند. آنها هیچ چیز دیگری نمیدانند. آنها نمیدانند آیا کریشنا خدا هست، یا نیست؛ و نه خیلی ناراحت بودند، که "اگر کریشنا خدا است من باید او را دوست داشته باشم." "او ممکن است خدا یا همین که هست باشد. اهمیتی ندارد، ما کریشنا را دوست داریم." فقط همین. به این میگویند عشق بی شائبه. "اگر کریشنا خدا است، پس من باید او ا دوست بدارم" - این عشق شرطی است این عشق خالص نیست. کریشنا شاید خدا یا هر چیز دیگری باشد، اما با کارهای خارق العاده اش، وراجاواسی ها، فکر میکنند، "آه کریشنا، او کودک فوق العاده ای است، شاید نیمه خدا باشد. ممکن است نیمه خدا باشد." زیرا مردم عموما بر این تصورند که نیمه خدایان بسیار قدرتمند هستند. آنها در این جهان مادی قدرتمند هستند. اما آنها نمیدانند که کریشنا از همه آنها بالاتر است. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1). عقیده برهما، بالاترین نیمه خدا، این است، "کنترل گر متعال کریشنا است." پس همانطور که ساکنین ورینداوان، کریشنا را بدون هیچ قید و شرطی دوست دارند، مشابها، کریشنا هم آنها را دوست دارد. Vraja-jana-vallabha giri-vara-dhārī. وقتی که اهالی ورینداوان به دلیل متوقف کردن ایندرا-یاگیا در خطر بودند، و ایندرا خیلی خیلی عصبانی شد، و ابر بسیار بزرگ نیرومندی فرستاد، و برای هفت روز پی در پی بر روی ورینداوان باران بارانید، هنگامی که اهالی ورینداوان خیلی به ستوه آمدند، کریشنا، با اینکه او فقط یک پسر هفت ساله بود، با بلند کردن تپه گوواردهان آنها را نجات داد. بنابراین او به ایندرا، نیمه خدا، آموخت که، "برای متوقف کردن مزاحمت تو فقط انگشت کوچک من کافی است. فط همین." بنابراین او به زانو در آمد. شما میتوانید اینها را در کتاب کریشنا پیدا کنید. پس بعنوان گوپی-جانا-والابها، تنها وظیفه او این است که چطور از گوپی -جانا محافظت کند. بتابراین جنبش کریشنا آگاهی ما این است که چطور یکی از گوپی-جانا باشیم. آنوقت کریشنا ما را از هر خطری، حتی با بلند کردن یک تپه یا کوه حفظ خواهد کرد. کریشنا بسیار مهربان و نیرومند است. وقتی کریشنا تپه را بلند کرد، تمرین سیستم یوگایی نبود. و آن خداوند است. هرچند او یک کودک بود، مانند یک کودک بازی میکرد، مثل یک کودک رفتار میکرد، اما در هنگام نیاز، او بعنوان خداوند ظاهر شد. آن کریشنا است. آن کریشنا است، نه اینکه او باید برود و مقداری سیستم یوگایی بیاموزد، آنوقت خدا بشود. خیر. او از آن خداها نیست، خدای ساختگی نیست. او خداوند است. gopī-jana-vallabha giri-vara-dhārī. و بعنوان یک کودک، کودک دلبند یاشودا، یاشودا-ناندانا،... کریشنا دوست دارد فرزند یک عابد باشد. او میخواهد بوسیله پدر و مادر عابدش تنبیه شود. چون همه او را می پرستند، هیچکس او را تنبیه نمی کند، بنابراین وقتی عابدش او را تنبیه میکند او لذت میبرد. آن خدمت کریشنا است. اگر کریشنا از تنبیه شدن لذت میبرد، پس یک عابد این مسئولیت را می پذیرد: "بسیار خوب، من پدر تو خواهم شد و تو را تنبیه میکنم." هنگامی که کریشنا بخواهد بجنگد، یکی از عابدانش هیرانیاکاشیپو شده و با او مبارزه میکند. بنابراین تمام فعالیت های کریشنا با عابدانش است. او هست... بهمین دلیل، برای همراه شدن با کریشنا، برای ارتقاء کریشنا آگاهی... یاشودا-ناندانا وراجا-جانا-رانجانا. تنها مشغولیت او این است که چگونه راضی کند... همانطور که مشغولیت براجا-جانا این است که چگونه کریشنا را راضی کنند، وظیفه کریشنا هم راضی کردن براجا-جانا است. این تبادل عشق است. یامونا-تیرا-وانا-چاری. کریشنا، شخصیت متعال خداوند، بر روی ساحل یامونا سرگردان است برای خشنود کردن گوپی ها، پسران گاوچران،، پرندگان، درندگان، گوساله ها. آنها پرندگان، درندگان، گوساله ها یا مردم معولی نیستند. آنها بر فرازخود-شناسی قرار دارند. کریتا-پونیا-پونجا (SB 10.12.11 ). بعد از زندگی های بسیار، بسیار زیاد، آنها این موقعیت بازی کردن با کریشنا را بدست آورده اند. بنابراین جنبش کریشنا آگاهی ما بقدری خوب است ، که همه میتوانند به کریشنا لوکا بروند، و همراه او، دوست او یا خیلی چیزهای دیگر، بعنوان خادم، پدر، مادر او باشند. و کریشنا با هر کدام از این پیشنهادات موافق است. این موارد به خوبی در کتاب آموزشهای لرد چیاتنیا شرح داده شده است. بنابراین کریشنا حتی یک قدم هم از ورینداوان نمیرود. کریشنای اصلی ورینداوان است. این در برهما-سامهیتا توضیح داده شده است، cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam lakṣmī-sahasra-śata-sambrahma-sevyamānaṁ govindam ādi-puruṣaṁ... (Bs. 5.29) برهما شخصیت متعال گوویندا را ، کریشنا در ورینداوانا را می پذیرد. Veṇuṁ kvaṇantam: "او مشغول نواختن فلوت بود." aravinda-dalāyatākṣaṁ barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.30) بنابراین از این کتابها، این دانش، و این پراسادام، این ذکر کردن استفاده کنید، و خشنود بوده و بسوی کریشنا بروید. چیز خیلی خوبی است. بسیار خوب.