FA/Prabhupada 0399 - معنای" شری ناما- گای گورا مادهور سواره"Purport to Sri Nama, Gay Gaura Madhur Sware -- Los Angeles, June 20, 1972

Gāy gauracand madhu sware. این سرود بوسیله بهاکتی وینودا خوانده شده است. او میگوید که خداوند چیتانیا، گورا، گورا یعنی خداوند چیتانیا، گوراسوندرا، آن طلایی رنگ. با صدای شیرین، ماها-مانترا میخوانند، هاره کریشنا، هاره کریشنا، کریشنا کریشنا، هاره هاره، هاره راما، هاره راما، راما راما، هاره هاره . با سرود شیرینی ایشان میخوانند، و این وظیفه ما است که قدمهای ایشان را دنبال کرده و ماها مانترا بخوانیم. بنابراین بهاکتی وینود تهاکورا نصیحت میکنند که، گریهه تهاکو یعنی چه در خانه خود بعنوان یک خانه دار بمانید، یا تحت فرمان انقطاع در جنگل باشید، فرقی ندارد، بهرحال باید این ماها-مانترای هاره کریشنا را ذکر کنید. Gṛhe vane thāko, sadā 'hari' bole' ḍāko. همواره این ماها-مانترا را ذکر کنید. Sukhe duḥkhe bhulo nā'ko، "فراموش نکنید که چه در ناراحتی و چه در شادی ذکر کنید." Vadane hari-nāma koro re. تا اینجا، ذکر کردن ( اهمیت دارد)، نمیتواند هیچ ممانعتی وجود داشته باشد، زیرا در هر حالت ممکن که باشم، میتوانم به ذکر کردن این ماها-مانترا ادامه دهم، هاره کریشنا، هاره کریشنا، کریشنا کریشنا، هاره هاره، هاره راما، ههاره راما، راما راما، هاره هاره. پس بهاکتی وینودا تهاکورا توصیه میکند، "اهمیتی ندارد، شما در شادی یا ناراحتی باشید، اما به ذکر کردن این ماها-مانترا ادامه دهید." Māyā-jāle baddha ho'ye, ācho miche kāja lo'ye. شما بوسیله تارهای انرژی توهمی گرفتار شده اید. Māyā-jāle baddha ho'ye، درست همانطور که ماهیگیر صید میکند، از دریا، همه نوع مخلوقی درون تورش هست. مشابها ما هم درون تور انرژی توهمی گرفتار هستیم، و چون هیچ آزادی نداریم، بنابراین تمام فعالیتهای ما بدون نتیجه است. عمل کردن در آزادی یک معنایی دارد، اما وقتی ما آزاد نیستیم، اسیر چنگال مایا، درون تور مایا، دیگر این به-اصطلاح آزادی ما هیچ ارزشی ندارد. بنابراین، هر کاری که ما انجام میدهیم، فقط شکست است. بدون دانستن موقعیت ساختاری خودمان، اگر مجبور به انجام کاری شوید، با فشار انرژی توهمی، این فقط هدر دادن وقت است. بنابراین، بهاکتی وینود تهاکورا میگوید، "اکنون شما در این شکل زندگی انسانی به آگاهی کامل دست یافته اید. پس فقط هاره کریشنا، رادها-مادهاوا، همه این نامها را ذکر کنید. هیچ ضرری ندارد، اما بسیار پر منفعت است." Jīvana hoilo śeṣa, nā bhajile hṛṣīkeśa. اکنون بتدریج همه بر لبه مرگ هستند، هیچکس نمیتواند بگوید که، "من باید باقی بمانم، من باید برای صد سال دیگر زنده بمانم." خیر، ما در هر لحظه میتوانیم بمیریم. بنابراین، او توصیه میکند jīvana hoilo śeṣa: زندگی ما در هر لحظه تمام میشود، و ما نتوانسته ایم به هریشی کشا، کریشنا خدمت کنیم. Bhaktivinodopadeśa. بنابراین بهاکتی وینودا تهاکورا توصیه میکند، "لطفا ، نام-راسا، در این ذکر دلپذیر نام روحانی مسحور شوید. خود را به درون این اقیانوس پرتاب کنید. این درخواست من است."