FA/Prabhupada 0400 - معنای" شری شری شیکشاشتاکام"

From Vanipedia


معنای" شری شری شیکشاشتاکام"
- Prabhupāda 0400


Purport to Sri Sri Siksastakam, CDV 15

Ceto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam, ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. خداوند چیتانیا هشت قطعه شعری را که ماموریت ایشان بود ، آنچه میخواستند انجام دهند را به ما عطا کردند. آآنها در هشت قطعه، و به نام شیکشاشتاکا معروف هستند. شیکشا یعنی آموزش، و آشتاکا یعنی هشت. بنابراین ایشان در هشت قطعه آموزشهای خود را به پایان میرسانند، و شاگردان بعدی ایشان، شش گوسوامی، آنها را در چندین جلد کتاب شرح داده اند. بنابراین خداوند چیتانیا میفرمایند هدف این است همه شکوه بر ذکر کردن مانترا هاره کریشنا یا جنبش کریشنا سانکیرتانا باد. همه شکوه، همه پیروزی. آن چگونه پیروزی، همه ی پیروزی است؟ ایشان توضیح میدهند، کهceto-darpaṇa-mārjanam. اگر شما این مانترای هاره کریشنا را ذکر کنیدآنوقت چیزهای کثیفی که در قلب شما انباشته شده است، به دلیل آلودگی مادی، تماما پاک خواهند شد. ایشان مثال میزنند که قلب درست مانند یک آیینه است. اگر بر روی آیینه توده ای غبار جمع شود، آنوقت شخص بوسیله بازتاب آیینه قادر به دیدن صورت واقعی خود نخواهد بود. بنابراین، باید تمیز شود. پس در این موقعیت فعلی زندگی ما، قلب ما با گرد و غبار زیادی انباشته شده است، به دلیل همراهی مادی ما از زمان بی آغاز جمع رویهم انباشته شده است. بنابراین اگر ما این مانترای هاره کریشنا را ذکر کنیم، آنگاه گرد و غبار برداشته خئاهد شد. حتی اگر فورا نه، اما شروع به برداشته شدن میکند. به محض اینکه آیینه قلب از غبار پاک شد، بلافاصله شخص صورت را ، چیزی که هست را خواهد دید. آن صورت یعنی هویت واقعی. با ذکر کردن مانترای هاره کریشنا، شخص خواهد فهمید که او این بدن نیست. این تصور غلط ما است. غبار یعنی این تصور غلط، پذیرفتن این بدن و ذهن بعنوان خود. در حقیقت، ما این بدن یا ذهن نیستیم. ما روح روحانی هستیم. پس به محض اینکه دریابیم ما این بدنها نیستیم، فورا bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam. آتش شعله ور زندگی مادی، یا آتش شعله ور رنجهای مادی، بلافاصله پراکنده خواهند شد. دیگر رنجی نخواهد بود. Ahaṁ brahmāsmi. همانطور که در بهاگاواد-گیتا آمده است،brahma-bhūtaḥ prasannātmā. بلافاصله فرد هویت واقعی اش را بعنوان روح روحانی خواهد فهمید، پر از شادی میگردد. ما شاد نیستیم. بنا بر تماس مادی ما، همیشه پر از اضطراب هستیم. با ذکر مانترای هاره کریشنا، ما فورا به مرحله زندگی پر از شادی می آییم. Bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam. و این رهایی نامیده میشود. هنگامی که فرد شاد میگردد، آزاد از همه ی نگرانیها، آن مرحله رهایی حقیقی است زیرا همه ی مخلوقات زنده، روح روحانی طبیعتا شاد است. تمام تلاش برای بقا این است که او بدنبال جستجوی آن مرحله شاد زندگی است، اما او نکته را گم کرده است. بنابراین، ما در هر تلاشی برای زندگی شاد شکست میخوریم. این شکست ممتد فورا با ذکر کردن این مانترا ی هاره کریشنا مغلوب خواهد شد. آن تاثیر این ارتعاش روحانی است. و پس از رهایی، بعد از شادشدن، شادیهای مادی کاهش می یابند. از هر شادی که بخواهید لذت ببرید، کاهش می یابد. برای مثال، خوردن. اگر ما بخواهیم مقداری مواد غذایی خوب بخوریم، بعد از خوردن چند لقمه از غذا نمیخواهیم بیشتر بخوریم. آن به این معناست که در این دنیای مادی، هرگونه شادی بپذیریم، آن کاهش خواهد یافت. اما شادی روحانی، خداوند چیتانیا میفرمایند ānandāmbudhi-vardhanam, شادی روحانی مانند یک اقیانوس است. اما اینجا در جهان مادی، ما تجربه کرده ایم که این اقیانوس زیاد نمیشود. اقیانوس در محدوده خود باقی میماند. اما اقیانوس شادی روحانی وسیع میگردد. Śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam. چگونه افزون میگردد؟ ایشان ماه را، طلوع ماه را مثال میزنند. مانند بدر ماه. مانند ماه از روز ماه نو، شب ماه نو، در روز اول درست مانند یک خط منحنی است. اما روز دوم، روز سوم وسیع تر میشود، بتدریج افزون میگردد. مشابها، زندگی روحانی، شادی زندگی روحانی مانند انوار ماه روز به روز بیشتر میشود، روز به روز ، تا اینکه به شب ماه کامل برسد، بله. So ceto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam, śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam vidyā-vadhū-jīvanam. و آنوقت زندگی مملو از دانش میگردد زیرا زندگی روحانی یعنی زندگی جاودان، پر از برکت و پر از دانش. پس ما درجه شادی را افزایش میدهیم، زیرا به همان نسبت درجه دانش خود را افزایش میدهیم. Śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam, ānandāmbudhi-vardhanaṁ. آن دست مانند یک اقیانوس است، اما هنوز گسترش می یابد. Ānandāmbudhi-vardhanaṁ, sarvātma-snapanaṁ. خیلی خوب است که یکبار که در مرحله زندگی قرار گرفتیم، فرد فکر کند که "من کاملا راضی هستم." Sarvātma-snapanaṁ. درست مثل اینکه اگر شخصی کاملا در آب غوطه ور شود، فورا احساس تازگی میکند. مشابها، این زندگی روحانی، با شادی که روز به روز افزایش می یابد، به شخص احساس رضایت کامل میدهد.