FA/Prabhupada 0411 - آنها یک کامیون زیبا تولید کردند« گات، گات، گات، گات..»Departure Lecture -- Mexico City, February 18, 1975

ما خونه و پدرمون رو ترك كرديم، و در اين دنياى مادى فروافتاديم، و در حال رنج كشيدن بسيار زيادى هستيم ترجمه به اسپانيولى درست مثل اينكه پسر يك آدم خيلى ثروتمند خونه ش رو براى مستقل شدن ترك ميكنه و در سراسر دنيا سرگردونه، مشكلات غير ضرورى رو تحمل ميكنه (اسپانيولى) پسر يك شخص ثروتمند هيچ كارى نداره بكنه دارايى پدرش، براى زندگى راحتش كافيه (اسپانيولى) هنوز، مثل نمونه هايى كه الان در كشورهاى غربى داريم، پسر بسيارى از ثروتمندان هيپى شده ند، خونه رو ترك ميكنند و مشكلات زيادى رو تقبل مى كنند ( اسپانيولى) موقعيت مون، نيازهامون، همه ى ما موجودات زنده ايم كه در اين دنياى مادى هستيم، دقيقاً اينطوره ( اسپانيولى) ما داوطلبانه براى لذت حواس به اين دنياى مادى اومديم ( اسپانيولى) و در لذت جنسى، پدر متعال خودمون رو فراموش كرده ايم، خداوند رو (اسپانيولى) وظيفه ى طبيعت مادى اينه كه به ما براحتى موقعيت هاى درد آور زندگى رو بده (اسپانيولى) Kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vāñchā kare pāśate māyā tāre jāpaṭiyā dhare, يعنى به محض اينكه موجود زنده ميخواداز زندگى بدون وجود كريشنا، بدون خداوند،لذت ببره، بلافاصله در چنگال مايا قرار ميگيره (اسپانيولى) اين موقعيت ماست. تحت كنترل مايا هستيم و از اين هم ميتونيم خارج بشيم، همونطور كه در گيتا، فصل ٧، آيه ى ١٤، گفته شده mām eva ya prapadyante māyām etāṁ taranti: " هر كس كه به من تسليم شود از كنترل مايا خارج ميشود" (اسپانيولى) بنابراين ما در سرتاسر دنياكريشناآگاهى يا خداآگاهى، رو موعظه ميكنيم و به اونها چگونگى تسليم شدن به كريشنا رو آموزش ميديم و اينطور از چنگهاى مايا خارج ميشيم (اسپانيولى) هيچ آرزو و خواسته ى ديگرى بجز اين نداريم (اسپانيولى) خالصانه ميگيم،" خدا اينجاست. تسليمش شو هميشه بهش فكر كن، احتراماتت رو بهش تقديم كن. اونوقت زندگيت موفقيت آميز ميشه" (اسپانيولى) اما عموم مردم، دقيقاً ديوانه ند (اسپانيولى) فقط براى ارضاى حواس، روز و شب سخت در حال كارند بنابراين عابدين از ديدن گرفتاريهاى اونها خيلى متأسفند (اسپانيولى) پراهلاد ماهاراج گفت كه" من براى اين افراد بسيار متأسفم". اونها چه كسانيند؟ در شريماد بهاواگاتام، كنتوى ٧، فصل ٩، آيه ى ٤٣، آمده ست اين نادانان،" ويمودها"، تمدنى رو خلق كرده ند، تمدنى پرشكوه اون چيه؟ بخصوص مثل كشور شما، يك كاميون مجلل براى جارو كردن شغل، جارو كردنه، براى اين منظور اونها يك كاميون مجلل توليد كرده ند:" خوب، خوب، خوب، خوب" (اسپانيولى) جارو كردن، بوسيله ى دست هم انجام شدنيه. آدمهاى بسيارى وجود دارند ولى اونها در خيابون سرگردونند، و يك كاميون بزرگ براى جارو كردن مورد استفاده قرار گرفته (اسپانيولى) صداى زيادى ايجاد ميكنه، و بسيار هم خطرناكه، ولى اونها فكر ميكنند،" اين پيشرفت تمدن ست" (اسپانيولى) بنابراين پراهلاد ماهاراج مى گويد،" مايا-سوكهايا" فقط براى خلاصى از جارو كردن-كه خلاصى هم وجود نداره، مشكل ديگه اى رو بوجود ميارند ولى فكر ميكنند،" حالا ديگه نبايد جارو كنيم. اين يه خلاصى بزرگه" (اسپانيولى) مشابهاً، يك تيغ ساده ميتونه براى ريش تراشيدن بكار بره، و اونها براى اين كار ماشينهاى خيلى زيادى دارند (اسپانيولى) و براى توليد كردن ماشين ها، كارخونه هاى بسيار زياد (اسپانيولى) پس در اين راه اگر ما ياد بگيريم، نكته به نكته، اين نوع تمدن، تمدن شيطانى ناميده ميشه (اسپانيولى) " اوگرا-كارما". يعنى اعمال وحشيانه (اسپانيولى) بنابراين هيچ ايرادى براى راحتى مادى وجود نداره، ولى عملاً بايد ببينيم آيا اونها راحتند يا در موقعيت رنج آورند؟ (اسپانيولى) پس اين فرم انسانى حيات به معناى اندوختن زمان براى پيشرفت كردن در كريشناآگاهى مونه (اسپانيولى) اين به معناى هدر دادن غير ضرورى نيست (اسپانيولى) چون ما نميدونيم كه مرگ بعدى كى فرا ميرسه (اسپانيولى) و اگر براى مرگ بعدى خودمون رو آماده نكنيم، اونوقت در هر لحظه اى ممكنه بميريم، و بايد بدنى رو كه بوسيله ى طبيعت مادى بهمون داده ميشه بپذيريم (اسپانيولى) بنابراين آرزو ميكنم كه تمام شما به اين جنبش كريشناآگاهى ملحق بشيد، بسيار محتاطانه زندگى كنيد تا مايا نتونه شما رو از دست كريشنا بدزده (اسپانيولى) ميتونيم با دنبال كردن دستورات منظم، خودمون رو استوار حفظ كنيم و ذكر كنيم، حداقل، شانزده دور. اونوقت در امان هستيم (اسپانيولى) پس شمادر مورد كمال زندگى، مقدارى اطلاعات داريد. ازش سؤاستفاده نكنيد محكم نگهش داريد، و زندگيتون موفقيت آميز خواهد بود (اسپانيولى) اين جنبش براى توقف هيچ راحتى در زندگى نيست، بلكه اون رو تنظيم شده ميكنه (اسپانيولى) پس اگر شما دستورات تنظيم شده رو دنبال كنيد و شانزده دور ذكر كنيد، اين موقعيت امن ماست، (اسپانيولى) فكر ميكنم اين آموزشها رو دنبال خواهيد كرد. اين خواسته ى منه. بسيار متشكرم (اسپانيولى) درود! درود!