FA/Prabhupada 0440 - یکی دانستن هر کسی با نارایانا، مد شده استLecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Prabhupāda: ادامه بده . عابد : " در شويتاشواتارا اوپانيشاد ، گفته شده كه شخصيت اعلاي خداوند نگهدار موجودات زنده بيشماري است، در دوره هايي از موقعيت هاي مختلف برطبق كار فردي و عكس العمل به كار. شخصيت اعلاي خداوند همچنين ،بوسيله تمام اجزاء خودش، در قلب همه موجودات زنده قرار دارد . فقط اشخاص مقدس هستند ، كه در درون و بيرون همان شخصيت اعلاي خداوند را مي توانند ببينند، مي تواند واقعا" به آرامش كامل ابدي دست پيدا كنند. همان حقيقت ودايي محسوب شده دراينباره به آرجونا و درآن ارتباط به همه مردم دنيا داده شده است كه خودشان را خيلي دانا نشان مي دهند اما در واقع پشتوانه دانش ناچيزي دارند. خداوند بطور روشن مي فرمايد كه او خودش، آرجونا ، و همه شاهاني كه در جنگ جمع شدن، تا ابد بطور فردي هستند، و اينكه خداوند نگهدار موجودات زنده بطور فردي تا ابد است". پرابهوپادا : آيه اصلي چيست ؟ بخوان. عابد : هرگز زماني نبوده است كه من ،يا تو يا همه اين شاهان نبوده باشند ... (ب.گ ٢.١٢) پرابهوبادا : اكنون ، " هرگز زماني نبوده است كه من ، يا تو يا همه شاهان نبوده باشند." اكنون او تحليلي مي فرمايد، "من، تو، و ..." اول شخص ، دوم شخص ،و سوم شخص . آن كامل است . من ، تو ، و ديكران." پس كريشنا مي فرمايد، " هرگززماني نبوده كه من ، تو، و تمام اشخاص ديگري كه در اين كارزار جمع شده اند نبوده باشند." يعني كه " در گذشته، من ، تو ، و همه آنها، بطور فردي مي زيستند." بطور فردي . در فرضيه ماياوادي روح نهايي بي هويت است. سپس چطور كريشنا مي تواند بگويد كه " هرگز زماني نبوده است كه من ، تو ، و همه اين اشخاص هرگز نبوده باشيم "؟ يعني كه، " من بطور فردي بوده ام ، تو بطور فردي بوده اي، و همه آن اشخاص كه در جلوي ما هستند ،آنها هم بطور فردي بوده اند. هرگز زماني نبوده است ." اكنون ، جواب تو چيست ، دينادايالا؟ كريشنا مي فرمايد ما هرگز يكي نمي شويم . ما بطور فردي هستيم. و او مي فرمايد، " هرگز ما باقي نخواهيم ماند ... هرگز زماني نخواهد بود كه ما وجود نداشته باشيم." يعني كه ما در گذشته بطور فردي وجود داشتيم، در حال بدون شك بطور فردي وجود داريم، و در آينده نيز، ما باقي ماندن بطور فردي را ادامه خواهيم داد. سپس چه موقع تصور بي هويت گرايي پديد آمد؟ در گذشته ، حال، آينده، سه زمان وجود دارد . ها؟ در همه زمان ها ما فرد هستيم. پس چه وقت خدا بي هويت شد ، يا من بي هويت شدم ، يا شما بي هويت شديد؟ فرصت كجاست؟ كريشنا بطور روشن مي فرمايد، " هرگز زماني نبوده است كه من ، تو ، يا همه اين شاهان فردي يا سربازان .... آن نبوده كه ما در گذشته وجود نداشته بوديم." پس در گذشته ما بطور فردي وجود داشته بوديم، و در حال بدون شك هست . ما بطور جداگانه وجود داريم. شما شاگردان من هستيد، من استاد روحاني شما هستم، اما شما فرديت داريد، من فرديت دارم. اگر شما با من موافق نيستيد ، مي توانيد مرا ترك كنيد . آن فرديت شماست. پس اگر شما كريشنا را دوست نداريد، شما نمي توانيد كريشنا آگاه بشويد، آن فرديت شماست. پس اين فرديت ادامه دارد. مشابها" كريشنا اگر او شما را دوست ندارد، او ممكنه كريشنا آگاهي شما را رد كند. نه بخاطر اينكه شما همه قوانين و مقررات را پيروي كنيد، كريشنا مجبور به قبول شما باشد. خير. اگر او فكر كند كه" او غير منطقي است؛ من نمي توانم او را قبول كنم،" او شما را رد خواهد كرد. پس او فرديت دارد، شما فرديت داريد، هر كسي فرديت دارد. سوال بي هويت گرايي از كجا آمد؟ اين امكان ندارد. و اگر شما به كريشنا ايمان نداريد، شما به وداها ايمان نداريد، جدا از هر چيز ديگري ، كريشنا بعنوان مرجع متعال ، شخصيت خداوند قبول شده است. پس اگر ما به او ايمان نداريم، سپس امكان پيشرفت در دانش كجا امكان پذير است؟ امكاني وجود ندارد. پس ترديدي در فرديت وجود ندارد. اكنون ، جدا از بيانيه معتبر ،شما بايد دليل و استدلال خودتان را بكار ببريد. شما مي توانيد بگويد جايي وجود دارد كه دو حزب با هم توافق داشته باشند؟ خير. شما برو، مطالعه كن . در ايالت ، در خانواده، در اجتماع ، در ملت ، توافق نيست . حتي در اجتماع، حتي در كشورتان . برفرض سنا وجود دارد ، هر كسي علاقمند به كشوراست، اما او به روش جداگانه خودش فكر مي كند. شخص فكر مي كند كه "رفاه كشورم در اين خط خواهد بود ." در غير اينصورت، چرا در طي انتخاب رئيس جمهور رقابت وجود دارد. هر كسي مي گويد كه"آمريكا به نيكسون احتياج دارد." و شخص ديگري ، او هم مي گويد ،"آمريكا به من احتياج دارد." پس ، اما چرا دو تا؟ اگر آمريكا شما، وشما باهميد ...خير. فرديت وجود دارد. افكار آقاي نيكسون چيز ديگري است .افكار آقاي كانديداي ديگر چيز ديگري است. در اجتماع ، در سنا. ، در كنگره، در سازمان ملل، هركسي با نقطه نظر فردي خودش مي جنگد. در غير اينصورت چرا بسياري پرچم در دنيا وجود دارد؟ شما نمي توانيد هيچ كجا بي هويتي بگويد. هويت همه جا غالب است. همه جا ، هويت، فرديت، غالب است. پس ما بايد قبول كنيم. ما بايد دليل ، استدلال مان را بكار ببريم ،و مرجع را قبول كنيم . سپس سوال حل خواهد شد. در غير اينصورت مشكل ترين است .