FA/Prabhupada 0504 - ما بایستی شریماد بهاگاواتام را از تمام زوایا یاد بگیریم

From Vanipedia


ما بایستی شریماد بهاگاواتام را از تمام زوایا یاد بگیریم
- Prabhupāda 0504


Lecture on SB 1.10.2 -- Mayapura, June 17, 1973

این جهان بوسیله کریشنا خلق شده است، و او میخواهد ببیند که درست نگهداری میشود. و چه کسی نگهداری میکند، نمایندگان خود او. نه اهریمنان. بنابراین فرض بر این است که شاه نماینده ی کریشنا است. او به درستی از این جهان نگهداری خواهد کرد. یک وایشناو، او میداند چگونه همه چیز را برای کریشنا استفاده کند. مقصود از این خلقت دادن یک شانس دیگر به ارواح مقید برای آزادی است. هدف این است. هنگامی که جهان نابود شود، آنگاه همه ی موجودات زنده مجدداً وارد بدن ماها ویشنو میشوند. سپس، وقتی که دوباره خلقت صورت می پذیرد، مجدداً موجودات زنده بیرون می آیند، بر طبق موقعیت قبلی شان. ما این تئوری حقه بازی را نمی پذیریم، تئوری داروین، که آنها از درجات-پایین زندگی... ارتقاء می یابند، در خلقت همه چیز وجود دارد. تمام 8،400،000 گونه حیاتی، همه آنها وجود دارند. هر چند که ارتقاء درجه وجود دارد. پس بر طبق کارمای گذشته، (SB 3.31.1)، همه دوباره بیرون می آیند، نوع متفاوتی بدن میگیرند، و کارشان را شروع میکنند. باز هم یک شانس دیگر. "بله. شما به نقطه ی ادراک انسانی میرسید. سعی کنید رابطه خود با کریشنا را درک کنید و خود را رها سازید. برگردید به خانه، بازگشت به خانه، بازگشت به... " اگر این فرصت را از دست بدهید - این آفرینش برای آن هدف بوجود آمده است - وگرنه شما باز هم باقی میمانید. دوباره، هنگامی که همه چیز نابود شد، شما در مرحله ی کمون باقی میمانید، میلیونها سال. شما دوباره خلق میشوید. بنابراین دانش عظیمی وجود دارد. هر کسی باید برای درک مسئولیت حیات انسانی تلاش کند. و برای آموزش این مسئولیت، برای حفظ افراد، جامعه ی انسانی، در مسئولیت هایشان، به یک شاه خوب مانند ماهاراج یودهیشتیرا نیازمندیم. بنابراین فرض بر اینست که پادشاه باید نماینده خداوند باشد. پس بعد از کشتن این اهریمنان، کورو، kuror vaṁśa-davāgni-nirhṛtaṁ saṁrohayitvā bhava-bhāvano hariḥ niveśayitvā nija-rājya īśvaro yudhiṣṭhiram... وقتی که او دید، "اکنون ماهاراج یودهیشتیرا بر روی تخت پادشاهی برای کنترل جهان جای گرفت،" او...، prīta-manā babhūva ha، راضی گردید: "در آنجا نماینده ی حقیقی من قرار دارد، و او به خوبی کار خواهد کرد." بنابراین این دو مورد ادامه خواهند داشت. کسانی که تلاش میکنند قدرت حکومتی را برای جاه طلبی شخصی تسخیر کنند، کشته خواهند شد. آنها کشته خواهند شد. در هر صورت، کشته می شوند. و کسانی که مسئولیت نگهداری از حکومت را به عنوان نماینده ی کریشنا به دست میگیرند، مورد لطف کریشنا قرار میگیرند، و کریشنا راضی خواهد شد. پس در لحظه حاضر، به اصطلاح دمکراسی،... هیچ کس نماینده کریشنا نیست. همه اهریمن هستند. همه اهریمن هستند. پس چگونه تحت تسلط این حکومت توقع صلح و کامیابی دارید؟ این امکان ندارد. اگر شما میخواهید... ما همچنین باید بطور سیاسی هم فکر کنیم، زیرا بالاخره، همه ی موجودات زنده اجزاء و ذرات کریشنا هستند، و کریشنا خواستار رفاه آنهاست که شاید آنها به خانه برگردند، بازگشت به خداوند. پس این وظیفه ی وایشناو است که ببیند مردم به تدریج در کریشنا آگاهی تعلیم داده شوند. بنابراین شاید بهتر شود، اگر ما هم بتوانیم، قدرت سیاسی به دست آوریم. همانطور که احزاب زیادی وجود دارند، حزب کمونیست، حزب کنگره، این حزب، آن حزب، پس باید یک حزب کریشنا هم وجود داشته باشد. چرا نه؟ اگر حزب کریشنا در مقام دولت قرار گیرد، آنوقت مردم خوشبخت خواهند شد. بلافاصله صلح برقرار میشود. در هند، در هند کشتارگاههای فراوانی وجود دارد. در آنجا... گفته میشود روزانه ده هزار گاو کشته میشوند، در سرزمینی که، (وقتی که) گاوی جهت کشتن مورد سوء قصد واقع میشد، فوراً ماهاراج پاریکشیت شمشیر خود را میکشید، "تو که هستی؟" در آن سرزمین، اکنون روزانه ده هزار گاو کشته میشود. و شما انتظار صلح دارید؟ شما انتظار کامیابی دارید؟این ممکن نیست. بنابراین اگر روزی نماینده ی کریشنا قدرت حکومت را به دست گیرد، انگاه او بلافاصله این کشتارگاهها را متوقف خواهد کرد، تمام فاحشه خانه ها،همه ی این مشروب فروشی ها. آنگاه صلح و آرامش برقرار میشود. بهوتا-بهاوانا، کریشنا راضی خواهد شد، "این نماینده ی من است." چیزهای زیادی از شریماد-بهاگاواتام برای فهمیدن وجود دارد، دانش کامل، تمام دانش، که برای جامعه ی بشری لازم است. بناراین ما باید از همه ی زوایای دید آن را مطالعه کنیم، نه فقط از روی احساسات. این شریماد-بهاگاواتام است. از شما بسیار متشکرم.