FA/Prabhupada 0507 - با تجربه ی مستقیم نمی توان محاسبه کردLecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

حالا شما سعی کنید عمر برهما را با محاسبه ی یک روز بفهمید. ساهاسرا-یوگای شما، ما چهار یوگا داریم، ساتیا، ترتا، دواپارا، کالی - اینها چهار نامیده میشوند... این محاسبه چهار میلیون و سیصد هزار سال است. این حاصل جمع چهار یوگا است. هجده، دوازده، هشت، و چهار. چقدر می شود؟ هجده و دوازده؟سی، و بعد هشت، سی و هشت، بعد چهار. این محاسبه ی سختی است. چهل و دو، چهل و سه. ساهاسرا-یوگا-پاریانتام. سالهای بسیار زیادی، ساهاسرا-یوگا-پاریانتام آهاه. آهاه یعنی روز. ((BG 8.17). این یک روز برهما است. یک روز یعنی صبح تا غروب. با حساب شما چهار میلیون و سیصد هزار سال. بنابراین این چیزها باید از طریق کتب مقدس فهمیده شوند. در غیر اینصورت، شما دانشی ندارید. نمیتوانید محاسبه کنید. شما نمیتوانید نزد برهما بروید، شما حتی نمیتوانید به کره ماه بروید. چه برسد به برهمالوکا که غایی ترین، و دورترین قسمت این جهان است. پس با تجربه ی مستقیم شما، شما نه میتوانید اندازه گیری کنید، و نه میتوانید بروید. آنها تخمین میزنند، هوا نووردان امروزی، تخمین میزنند، که برای رفتن به بالاترین سیاره، چهل هزار سال سال نوری زمان لازم است. درست مانند سال نوری، اندازه گیری داریم. پس ما با ادراک مستقیم نمیتوانیم تخمین بزنیم، حتی در این جهان مادی، چه برسد به دنیای روحانی. نه... (Bs 5.34). بوسیله ذهن، مونی-پونگا یعنی تجزیه و تحلیل ذهنی. شما میتوانید به تحلیل ذهنی ادامه بدهید، اما حتی اگر برای صد یا هزار سال هم ادامه بدهید، امکان ندارد محاسبه کنید. شما باید این حقیقت را از طریق کتب مقدس بپذیرید، در غیر اینصورت ممکن نیست. بنابراین کریشنا فرمود، nityasyoktāḥ śarīr-ukta. اوکتا یعنی گفته شده است. نه اینکه "من دارم اصول عقاید خود را مطرح میکنم،"اگرچه او میتواند اینکار را بکند. او شخصیت متعال خداوند است. روش این است. به جزاینکه در اینجا گفته شده، بوسیله ی منابع موثق، منابع موثق پیشین، آچاریاها، شما چیز دیگری نمیتوانید بگویید. این سلسله ی پیران نامیده میشود. شما تلاش میکنید با شعور خود درک کنید، اما نمیتوانید چیزی اضافه کرده یا تغییر بدهید. این ممکن نیست. بنابراین نیتیاسیوکتاه خوانده میشود. این گفته شده، قبلاً ثابت گردیده است. شما نمی توانید بحث کنید. (BG 2.18)، غیرقابل اندازه گیری.