FA/Prabhupada 0508 - مغز قاتلین حیوانات مانند سنگ سخت و تیره است

From Vanipedia


مغز قاتلین حیوانات مانند سنگ سخت و تیره است
- Prabhupāda 0508


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

اکنون، این روح، همانطور که در آیه ی قبل فهمیدیم، avināśi tu tad viddhi yena sarvam idaṁ tatam. شما اندازه ی روح را خیر، بلکه قدرت روح را میتوانید محاسبه کنید. اما نه این روح. ممکن نیست. روح بقدری کوچک است که ممکن نیست آنرا اندازه گرفت. شما هیچ نوع وسیله اندازه گیری ندارید، و حالا اما حواس مادی ما، این امکان ندارد. شما فقط با آگاهی میتوانید بفهمید. درست مانند زمانی که چیتانیا ماهاپرابهودر معبد جاگاناتا غش کردند، ساروابهوما بهاتاچاریا معاینه کرده و متوجه شدند که آگاهی وجود ندارد. حتی شکم هیچ حرکتی نداشت. هنگامی که شما هوشیار باشید و نفس بکشید ، شکم تکان میخورد. اما شکم چیتانیا ماهاپرابهو بوسیله ساروابهوما بهاتاچاریا آزمایش شد. و همچنان بی حرکت بود. او فکر کرد که "این سانیاسی ممکن است مرده باشد." اما باز هم تلاش کرد. او یک تکه پنبه کوچک آورد و مقابل بینی او قرار داد، و هنگامی که دید، تارهای پنبه کمی تکان میخورند، آنوقت امیدوار شد، بله. پس هر چیزی به نوع خاصی محاسبه، و اندازه گیری میشود. اما تا آنجایی که به روح مربوط میشود، در اینجا گفته شده، آپرامیاسیا، منبعی برای اندازه گیری وجود ندارد. منبعی نیست. بنابراین، این به اصطلاح دانشمندان مادی، آنها میگویند روح وجود ندارد. خیر، روح وجود دارد. این دلیلی برای اثبات وجود روح است. این دلیل است. آن دلیل چیست؟ اول از همه آگاهی وجود دارد. این دلیل است. اما شما نمیتوانید اندازه بگیرید. محل آن هم مشخص گردیده است. روح آنجا در درون قلب قرار دارد. (BG 18.61) . پس روح در قلب جای دارد و کریشنا هم درون قلب است. زیرا آنها هر دو با هم باقی میمانند. پس مکان هم مشخص شد. هنگامی که روح حضور داشته باشد شما با آگاهی خود آنرا مشاهده میکنید. اما اگر بخواهید با آزمایش کردن آنرا اندازه گیری کنید، این امکان ندارد. به همین دلیل آپرامیا خوانده میشود. پرامیا یعنی ادراک مستقیم. من میتوانم ببینم یا لمس کنم، من میتوانم اداره کنم. پس ان..... کریشنا میفرماید خیر، امکان ندارد. آپرامیا. پس، من چطور باید بپذیرم؟ اکنون کریشنا میفرماید. من چگونه کریشنا را باور کنم؟ کریشنا میفرماید اوکتا، این قبلاً بوسیله منابع معتبر اثبات شده است. اوکتا. این سیستم سلسله ی پیران است. کریشنا هم میفرماید اوکتا. کریشنا نمیگوید که "من میگویم،" خیر. اوکتا، دلایل ودایی وجود دارد. کجا؟ در اوپانیشاد ها وجود دارند. درست مثل، bālāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca bhāgo jīvaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate این در اوپانیشاد هست. به این میگویند دلیل ودایی. در جای دیگر، در شریماد-بهاکاواتام، مدرک وجود دارد. آن چیست؟ ( CC Madhya 19.140 ). Sūkṣma, very fine. Jīvaḥ sūkṣma-svarūpo 'yaṁ saṅkhyātītaḥ kalpate. این موجود زنده، نه یکی،دوتا، سه تا، چهار - شما نمیتوانید محاسبه کنید. پس اینها مدارک موجود در ادبیات ودایی هستند. بنابراین ما باید آنها را بپذیریم. کریشنا آن را تایید کرده و در واقع شما هم نمیتوانید آن را اندازه بگیرید. اما ما مدرک داریم، حضور روح، حضور روح. هنوز هم، چطور ما میتوانیم بگوییم روح وجود ندارد؟ خیر. این احمقانه است. همه جهان دارد زیر چتر حماقت میرود. نه تنها اکنون، قبلاً هم چنین بوده است. مانند چارواکا مونی، او خدانشناس بود، اعتقاد نداشت. خداوند بودا هم آنرا گفت، اما او تقلب کرد. او همه چیز را میدانست زیرا او ظهور خداوند بود. اما او مجبور بود مردم را به این طریق فریب بدهد، زیرا آنها به اندازه کافی با شعور نبودند. چرا با شعورنبودند؟ آنها شعور خود را از دست دادند،، زیرا آنها قاتل حیوانات بودند. Keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare. کسانی که حیوانات را میکشند، مغزشان مانند سنگ تیره وتار است. آنها نمیتوانند هیچ چیزی را درک کنند. به این دلیل خوردن گوشت باید متوقف شود. برای زنده کردن بافتهای ظریف مغز، برای درک موضوعات لطیف، شخص باید خوردن گوشت را متوقف کند.