FA/Prabhupada 0516 - داستان و افسانه نیست، می توانید به " زندگی در رهایی " دست پیدا کنید

From Vanipedia


داستان و افسانه نیست، می توانید به " زندگی در رهایی " دست پیدا کنید
- Prabhupāda 0516


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda:Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.29). عابدین:Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Prabhupāda: پس ما داریم شخصیت اعلای خداوند را پرستش می کنیم، گوویندا. کار ما این است. تاثیر پرستش گوویندا چیست؟ درست مانند مردمی که سعی میکنند به کره ماه بروند، تلاش خیلی ناچیزی. حتی اگر آنها به کره ماه بروند، منفعت زیادی به آنها نمیرسد، زیرا دانشمندان میگویند دمای کره ماه زیر 200 درجه است، نقطه صفر. پس ما نمیتوانیم هوای سرد این کره را تحمل کنیم، چه سودی از رفتن به این کره به ما میرسد؟ و کره ماه نزدیکترین سیاره به ما است. میلیونها سیاره دیگر هم وجود دارد، و دانشمندان میگویند که برای رسیدن به بلندترین، اعلاترین سیاره، چهل هزار سال زمان لازم است. و چه کسی قرار است چهل هزار سال برای رفتن و برگشتن زندگی کند؟ اینها مشکلات عملی هستند، و به این دلیل ما ارواح مقید نامیده میشویم. اعمال ما مقید هستند، نه آزاد. اما شما میتوانید یک زندگی آزاد کسب کنید،، زندگی با انرژی نامحدود، خوشبختی نامحدود، لذت نامحدود. این امکان وجود دارد. این داستان یا افسانه نیست. ما در این جهان سیارات زیادی می بینیم. ما ماشینهای پرنده زیادی داریم، اما حتی به نزدیکترین آنها هم نمیتوانیم برسیم. ما بسیار محدود هستیم. اما اگر ما گوویندا را پرستش کنیم، آنگاه ممکن خواهد شد. شما به همه جا میتوانید بروید. ما این عبارت را در کتابچه ی کوچک خود نوشته ایم، سفر آسان به کرات دیگر. این ممکن است. فکر نکنید این کره همه و همه است. میلیونها، و میلیونها کرات بسیارزیبای دیگری وجود دارند. در آنجا استانداردخوشبختی، استاندارد لذت بردن به مراتب بزرگتر از این لذتی است که ما در اینجا داریم. پس این چگونه ممکن است؟ من باید فصل هفتم بهاگاواد-گیتا را بخوانم، که بوسیله شخص گوویندا بیان شده است. بهاگاواد-گیتا، فصل هفتم. Lord Kṛṣṇa says, mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1) اکنون، اینجاهمچنین لغت یوگام شرح داده شده است. کریشنا چه نوع یوگایی را پیشنهاد میکند؟ Mayy āsakta-manāḥ. این سیتم یوگا را، همیشه ذهن خود را به کریشنا متصل نگه دارید. این کریشنا آگاهی سیستم یوگا است. در این روزها، آنها ذهن خود را متمرکز کرده اند روی، یک چیز پوچ، بی هویت بر طبق دستور العمل خودشان. تمرین واقعی تمرکز ذهن روی یک چیزی است. اما آن چیز، اگر ما آنرا تهی کنیم، متمرکز کردن ذهن به این ترتیب بسیار مشکل است. این هم در بهاگاواد-گیتا در فصل دوازده شرح داده شده است. (BG 12.5). کسانی که سعی ذارند روی یک چیز بی هویت و پوچ مراقبه کنند، مشکل آنها بسیار بزرگتر از کسانی است که بر شخصیت اعلا مراقبه میکنند. این توضیح داده شده است.چرا؟ ما نمیتوانیم ذهن خود را بر چیزی بی هویت متمرکز کنیم. اگر شما به دوست خود فکر کنید، به پدر خود غکر کنید، مادر، یا کسی که دوستش دارید، میتوانید ساعتها به فکر کردن ادامه دهید. اما اگر هیچ موضوعی برای ثبات ذهن نداشته باشید، آنگاه بسیار مشکل میشود. اما مردم آموزش دیده اند که بر روی چیزهای پوچ و بی هویت تمرکز کنند.