FA/Prabhupada 0520 - ذکر می کنیم، گوش می دهیم، می رقصیم، لذت می بریم، چرا؟

From Vanipedia


ذکر می کنیم، گوش می دهیم، می رقصیم، لذت می بریم، چرا؟
- Prabhupāda 0520


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

این هم سرزمین کریشنا است، زیرا همه چیز متعلق به خدا است، کریشنا. مایملک هیچکس نیست. این ادعا که، "این سرزمین، آمریکا، متعلق به ماست، ایالات متحده،" ادعای کاذبی است. آن به شما تعلق ندارد، و به هیچکس دیگری. درست مانند چند سال پیش، چهار صد سال پیش متعلق به سرخ پوستان بود، و به هر طریق، اکنون شما آنرا اشغال کرده اید. چه کسی میتواند بگوید که کسان دیگری برای اشغال کردن به اینجا نمی آیند؟ پس این ادعای کاملاً کاذبی است. در واقع، همه چیز متعلق به کریشنا است. کریشنا میفرماید که (BG 5.29) . "من مالک برتر هستم، کنترل کننده ی، تمام سیارات." پس همه چیز متعلق به اوست. اما کریشنا میگوید که همه چیز متعلق به اوست. پس همه چیز مسکن او، مکان او، سرزمین اوست. پس چرا ما باید ایجا را تغییر دهیم؟ اما او میفرماید (BG 15.6) پارامام یعنی متعال. در این سرزمین هم، آنها سرزمین کریشنا هستند، سیارات کریشنا، اما در اینجا پاراما، متعال نیست. اشکالاتی وجود دارد. درست مانند این تولد، مرگ، بیماری، و پیری. اما اگر شما به قلمرو شخصی کریشنا بروید، گولوکا ورینداوانا،چینتامانی-دهاما(Bs. 5.29)، آنگاه زندگانی جاودان میگیرید، زندگی پر از شعف، پر از دانش. و آن چگونه بدست میاید؟در اینجاست، اینطور شروع میشود... کریشنا میفرماید که mayy āsakta-manāḥ: فقط اتصال خود را به کریشنا افزایش بدهید. فقط این روش. اینها، همه اینها، ما ذکر میکنیم، گوش میکنیم، میرقصیم، لذت میبریم. چرا؟ فقط برای اینکه زندگیمان را از چیزهای بیهوده جدا و به کریشنا وصل شویم. روش این است. این کریشنا آگاهی است. شما باید ذهن خود را به چیزی وصل کنید. اما اگر ذهنتان را به یک چیز بی معنی متصل کنید، دوباره همان چیز (BG 13.9)، تولد، مرگ، بیماری، پیری. باید رنج ببرید. باید رنج ببرید. علم شما، علم مادی شما، یا هیچ... خیر. هیچکس نمیتواند برای این رنجها راه حلی بیابد. اما اگر شما راه حل واقعی را میخواهید، راه حل دائمی ، زندگی دائمی، به کریشنا متصل شوید. روشی ساده. Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan. این کاملترین شکل یوگا است. تمام دیگر یوگاها، آنها ممکن است برای رسیدن به این سکوی کریشنا آگاهی به شما کمک کنند، اما اگر برای آمدن به این سکوی کریشنا آگاهی شکست بخورید، آنگاه تمام آن کارهای سخت بیهوده خواهد بود. آن امکان ندارد. اگر آن تمرین آهسته یوگا را انجام دهید، در این دوره ممکن نخواهد بود. نه تنها در این دوره، پنج هزار سال پیش هم همینطور بود. این امکان ندارد. ممکن است شاهکار ژیمناستیک خود را انجام دهید، ولی هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود. این مراحل یوگا، همانطور که کریشنا در فصل آخر تاکید فرمود.... این فصل هفت است. همینطور در فصل ششم، او دقیقاً چیزی گفت، (BG 6.47) "یوگی درجه-یک کسی است که ذهنش همواره به من متصل باشد، کریشنا."پس این کریشنا آگاهی است.