FA/Prabhupada 0524 - آرجونا دوست ابدی کریشنا ست، نمی تواند در توهم باشد

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0523 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0525

آرجونا دوست ابدی کریشنا ست، نمی تواند در توهم باشد
- Prabhupāda 0524


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

پرابهوپادا : بله. جايا-گوپالا : در بخش چهار در بهاگاواد-گيتا همانگونه كه هست، گفته شده كه آرجونا در سخن بهاگاواد-گيتا به خداوندگار-خورشيد خيلي سالهاي پيش حضور داشته است . او در آنجا چه موقعيتي داشته ؟ پرابهوپادا : او هم حضور داشته ، اما او فراموش كرده است . جايا- گوپالا : او كدام موقعيت را داشته است، اگر در جنگ كوركشترا صحبتش نشده بود؟ كدام موقعيت؟ Prabhupāda: آرجونا در آن موقعيت بوسيله خواست متعال خداوند گذاشته شده بود .مگر اينكه ... درست مانند در صحنه تئاتر ، هر دو پدر و پسر ، آنها قسمتي را بازي مي كنند. پدر نقش يك شاه را بازي مي كند ، و پسر نقش يك شاه ديگر را بازي مي كند . باهم دشمن هستند. اما واقعا" اينچنين بازي مي كنند. مشابها" ،آرجونا دوست ابدي كريشناست . او نمي تواند در توهم بماند. چطور او مي تواند در توهم باشد اگر كريشنا دوست دائمي اوست ؟ اما او به نظر مي آيد كه در توهم است ، پس او قسمت روح مقيد را بازي مي كند ، و كريشنا همه چيز را توضيح مي دهد. او آن شخص معمولي را بازي مي كند ؛ بنابراين همه سوالاتش درست مانند يك انسان معمولي است . مگر اينكه ... زيرا آموزش هاي گيتا گم شده بود . اينطور توضيح داده شده است . پس كريشنا مي خواسته دوباره سيستم يوگاي گيتا را بنيان كند . پس كسي بايد سوال مي كرده . درست مانند شما كه مي پرسيد، من جواب مي دهم . مشابها" آرجونا، اگرچه او بنظر نمي آمده در توهم باشد، او خودش را مانند نماينده اين روح مقيد قرار داده بود. و او چيزهاي بسيار زيادي پرسش مي كرد كه بوسيله خداوند جواب داده مي شد