FA/Prabhupada 0543 - شما نباید نمایشی عظیم برای گورو شدن برپا کنیدJanmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

چیتانیا ماها پرابهو در چ. چ. مادهیا فصل 7 آیه 128 می گوید. من از شما درخواست می کنم، لطفاً آموزش چیتانیا ماها پرابهو را دنبال کنید. در خانه هم گورو شوید. لازم نیست نمایش بزرگی از گورو شدن بدهید پدر باید گورو شود، مادر باید گورو شود. در "شاسترا: (متون مقدس) گفته شده است نباید کسی پدر شود، نباید کسی مادر شود اگر برای فرزندان خود گورو نباشد. اگر شخصی قادر نیست فرزندش را از چنگال تولد و مرگ رها کند نباید پدر شود. این روش واقعی پیشگیری هست. نه این که مانند سگ و گربه رابطه ی جنسی بر قرار کنند و بعد بچه را بکشند، صدق جنین نه این بزرگترین گناه است. روش اصلی پیشگیری این است که اگر نمی توانید فرزند خود را از چنگال تولد و مرگ رها کنید پدر نشوید. این مورد نیاز است. Pitā na sa syāj jananī na sa syāt guru na sa syāt na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum. اگر نمی توانید فرزندان خود را از چنگال تولد نجات دهید این تمام متون ودایی است چطور بر تولد بعدی، تولد مادی بعدی فائق آییم. مردم نادان فرهنگ ودایی را فراموش کردند. فرهنگ ودایی بر تولد دوباره فائق آییم. همین اما آنها به تولد بعدی باور ندارند نود و نه درصد مردم فرهنگ ودایی را فراموش کرده اند همان فلسفه در بهاگاواد گیتا هم هست ب. گ. فصل 4 آیه 9. این فرهنگ ودایی است. فرهنگ ودایی یعنی ما از طریق یک فرآیند تکاملی به این فرم انسانی آمده ایم. فرصتی هست تا انتقال از یک بدن به بدن دیگر را متوقف کنیم. و نمی دانید در زندگی بعد چه بدنی خواهید داشت ممکن است در این بدن وزیر باشد و در بدن بعد طبق قوانین طبیعت سگ. ب. گ. فصل 3 آیه 27 آنها نمی دانند. آنها این فرهنگ را فراموش کرده اند. سوء استفاده از بدن انسانی مانند حیوانات، خوردن، خوابیدن، رابطه جنسی و دفاع. این تمدن نیست. چطور به تولد مادی بعدی فائق آییم. این جنبش کریشنا آگاهی است از این زو ما متون بسیاری را معرفی می کنیم در تمام دنیا مورد پذیرش قرار می گیرد. از این جنبش استفاده کنید. ما برای گشایش یک مرکز در اینجا خاضعانه تلاش کردیم. به ما حسادت نکنید. ؟؟؟؟؟؟ ما، ... تلاش خاضعانه، از آن بهره مند شودید. این خواهش ما است. خیلی ممنون.