FA/Prabhupada 0605 - با افزایش عشق به واسودوا، هیچ شانسی برای ارتباط با بدن مادی باقی نمی ماندLecture on SB 5.5.6 -- Vrndavana, October 28, 1976

ولى هدف نهايى واسودو ست " پريتير نا ياوان مايى واسودو". اين هدف نهاييه شما بايد به اين جايگاه برسيد،" واسودو ساروام ايتى" كاملاً، سخت متقاعد كه" واسودو زندگى منه. واسودو همه چيزه. كريشنا زندگى منه" و بالاترين كمال در فضاى ورينداوان، بخصوص توسط گوپيها قابل ديدنه هر كس در ورينداوان، حتى درختها و گياهان، حتى دانه هاى شن، همه جذب كريشنا هستند. اين ورينداوانه نه اينكه يكدفعه ما مى تونيم به اين بالاترين مرحله از وابستگى به زندگى در ورينداوان برسيم ولى هنوز، هرجا كه بمونيم، اگر بهاكتى يوگا رو تمرين كنيم، همونطور كه ما داريم موعظه مى كنيم... موفقيت آميز ميشه. مردم دارند قبول مى كنند اونهايى كه به اصطلاح" مِلچا و ياوانا" هستند، اونها هم دارند بسوى واسودو ميرند عشقشون به كريشنا اضافه ميشه. اين طبيعيه در چيتانياچاريتامريتا، گفته شده، درست مثل اينكه من هستم، يا شما هستيد، ما جاودانيم در بهاگاوادگيتا، فصل ٢، آيه ى ٢٠، آمده ما با نابودى بدن، از بين نميريم. باقى مى مونيم، به باقى موندن ادامه ميديم مشابهاً، خدمت مون به كريشنا ادامه پيدا ميكنه. اون فقط پوشيده شده آويديا. اين آويديا ست ما كريشنا رو فراموش كرديم، اين آويديا ست و به محض اينكه كريشنا رو بعنوان زندگى و روحمون بپذيريم، اين ويديا ست مى تونيد انجام بديد. هركس بسادگى ميتونه انجام بده بنابراين كريشنا در بهاگاوادگيتا، فصل ١٨، آيه ى ٦٦، ميفرمايد هر جور سيستم به اصطلاح دينى، آويديا ست-شما رو در جهل نگه ميداره. هيچ نورى نيست و حكم ودايى اينه كه" خودتان را در تاريكى جهل نگاه نداريد" " تاماسى ما جيوتى گاماها". اين جيوتى يعنى عشق به كريشنا و امور عشقى كريشنا در دنياى روحانيه اين جيوتى ست،" جيوتيرمايا دهاما، خود درخشنده اونجا هيچ تاريكى وجود نداره درست مثل درون خورشيد، اونجا هيچ خبرى از تاريكى نيست مثالهايى هست. مى تونيم بفهميم جيوتى چيه مى تونيم ببينيم كه هيچ تاريكى در كره ى خورشيد وجود نداره. همه اش انوار درخشنده ست مشابهاً، در دنياى روحانى' هيج جهلى وجود نداره همه شودها-ساتوا هستند نه تنها ساتوا- گونا، بلكه شودها-ساتوا Sattvaṁ viśuddhaṁ vāsudeva-śabditaḥ. اينجا، در اين دنياى مادى، سه كيفيت هست، ساتوا-گونا، راجو-گونا، تامو-گونا خوب هيچكدوم از اين گوناها خالص نيستند. يك تركيب وجود داره و چون تركيب وجود داره، بنابراين تنوع هاى زيادى مى بينيم ولى ما بايد به جايگاه ساتوا-گونا برسيم و روند اون گوش دادنه. اين بهترين روند ست همونطور كه در شريمادبهاواگاتام،كنتوى ١، فصل ٢، آيه ى ١٧، آمده. اگر بطور مرتب شريماد-بهاواگاتام گوش بديد... بنابراين ما تأكيد مى كنيم" هميشه گوش كنيد، هميشه بخونيد، هميشه گوش كنيد" در شريمادبهاواگاتام كنتوى ١، فصل ٢، آيه ى ١٨، بيان شده. نيتيا اگر بتونيد بطور مداوم، بيست و چهار ساعته، گوش بديد و ذكر كنيد گوش دادن يعنى كسى ذكر كنه يا خودتون ذكر كنيد و گوش بديد، يا يكى از همكاراتون ممكنه ذكر كنند، شما بشنويد يا اون ممكنه بشنوه، شما ممكنه ذكر كنيد. اين روند بايد ادامه پيدا كنه اين" شراوانام كيرتانام ويشنو" ست. بهاگاواتا ست نه حرفهاى بيربط ديگه يا غيبت كردن فقط گوش بديد و ذكر كنيد. اگر بطور جدّى گوش بديد و ذكر كنيد، بطور جدّى- " بله، اين زندگى من بايد فقط به افزايش عشقم به واسودو مشغول باشم"- اگرمصمم هستيد، اين شدنيه. هيچ سختى وجود نداره و به محض اينكه اينكار رو بكنيد، عشقتون به واسودو، كاملاً افزايش پيدا مى كنه، اونوقت هيچ شانسى براى ارتباط با بدن مادى وجود نداره اين در بهاگاوادگيتا، فصل ٤، آيه ى ٩، گفته شده همون چيزه. و اگر كريشنا رو نشناسيد، اگر عشق طبيعى تون به كريشنا رو افزايش نديد، اونوقت هيچ شانسى وجود نداره. اونها هيچ شانسى ندارند ممكنه زندگى بعدى در يك خانواده ى خيلى ثروتمند، يك خانواده ى برهمانا، بدن بگيريد ولى اون هم خلاصى نيست. دوباره ممكنه سقوط كنيد. درست مثل اينكه مى بينيم كه تعداد زيادى... درست مثل شما آمريكايى ها، در خانواده ى ثروتمند متولد شديد، ملت ثروتمند، ولى سقوط كرديد، هيپى شديد سقوط كردن. شانس هست. نه اينكه ضمانت شده " چون من در خانواده ى ثروتمند يا برهمانا متولد شدم، اين ضمانت شده" هيچ ضمانتى وجود نداره اين مايا، خيلى قدرتمنده كه فقط داره سعى ميكنه شما رو پايين بكِشه-بكِشه شما رو پايين، بكِشه پايين. تأثيرات بسيار زيادى بنابراين گاهى مى بينيم كه اين آمريكايى ها، خيلى خوشبختند در كشورى بدنيا اومدند كه هيچ فلاكت و تنگدستى نيست، هيچ ترسى وجود نداره ولى هنوز، چون رهبرها نادانند، تدارك مى بينند براى گوشتخوارى، روابط جنسى نامشروع، مواد مخدر، و قمار تبليغات. تبليغ زن لخت و، چى بهش ميگن، گوشتخوارها، و مشروب اين ادامه داره. تبليغ سيگار، فقط اونها رو دوباره پايين ميكشه. برو به جهنم. اونها نمى دونند چه تمدن خطرناكى داره اونها رو ميكِشه بنابراين گاهى ، بعضى پيرمردهاى عاقل، پيش من ميان، و تشكرشون رو تقديم مى كنند: " سوامى جى، اين يه خوشبختى بزرگه كه شما به كشور ما اومديد". اونها قدردانى مى كنند. بله، اين حقيقته اين جنبش كريشناآگاهى يك جنبش بسيار خوشبخته و بخصوص در كشورهاى غربى، حقيقت داره پس اونهايى كه قبولش كردند، خيلى جدّى نگهش دارند عشقتون به كريشنا رو افزايش بديد اونها نمى دونند، مشكل واقعى زندگى چيه مشكل واقعى زندگى" دها-يوگا" ست، اين بدن خارجى ما يكبار ، يك نوع از بدن رو قبول مى كنيم پس اين نادانها، رهبرهاى اروپا و آمريكا، نتيجه گرفتند هيچ تولدى وجود نداره. فقط همين چون اگر اونها بپذيرند كه بعد از مرگ زندگى هست. اونوقت اين براشون وحشتناكه پس اونها كناره گيرى كردند:" نه، هيچ تولدى وجود نداره" پروفسورهاى به اصطلاح خيلى خيلى بزرگ، محققين بزرگ، احمقانه حرف مى زنند " سوامى جى، بعد از اينكه اين بدن تموم شد، همه چيز تموم ميشه". نتيجه گيريشون اينه و بدن بطور اتفاقى مياد در گيتا، فصل ١٦، آيه ى ٨، گفته شده پس، اين نوع تمدن خيلى خطرناكه. بسيار بسيار خطرناك حداقل اونهايى كه به كريشناآگاهى ميان، اونها بايد خيلى خيلى در باره ى اين نوع تمدن خطرناك، مواظب باشند مردم دارند رنج مى برند. جنبش كريشناآگاهى رو قبول كن و شاد و كامل باش خيلى ممنونم. درود بر پرابهوپاد