FA/Prabhupada 0641 - يك عابد هيچ خواسته اى ندارد

From Vanipedia


يك عابد هيچ خواسته اى ندارد - Prabhupāda 0641


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

فصل ششم. سانكهيا يوگا. آيه شماره يك شخصيت اعلاى خداونط فرمود،' شخصى كه وظايف خود را بدون دلبستگى به نتايج آنها با تعهد كامل انجام مى دهد، در مرحله ى انقطاع واقع است و حق جوى واقعى به شمار مى آيد، نه آن كس كه آتشى بر نمى افروزد و وظيفه اى انجام نمى دهد،" در اين فصل خداوند شرح ميدهد كه روش يوگاى هشت مرحله اى به منظور كنترل ذهن و حواس است اگرچه انجام آن براى عامه مردم بسيار مشكل است، بخصوص در اين عصر كالى اگرچه سيستم يوگاى هشت مرحله اى در اين فصل ارائه شده، خداوند تاكيد مى كند كه روش كارما يوگا يا عمل در كريشناآگاهى بهتر است هر كس در اين دنيا براى اداره ى خانواده و توانائى هايش كار مى كند، ولى هيچكس بدون در نظر گرفتن منافع و كامجويى شخصى، چه به صورت محدود و چه بصورت گسترده ى آن كار نمى كند معيار كمال، عمل كردن در كريشناآگاهى است و نه نظر داشتن به لذت از ثمره ى كار، عمل در كريشناآگاهى وظيفه ى هر موجود زنده است ، زيرا ما ذاتاً اجزاء و ذرات متعال هستيم اجزاء بدن براى رضايت تمام بدن كار مى كنند اعضاى بدن نه براى رضايت خود بلكه براى رضايت كل آن عمل مى كنند مشابهاً موجود زنده، براى رضايت كل متعال فعاليت مى كند نه براى ارضاى شخصى، سانياسى يا يوگى كامل است " سانياسى گاهى اوقات تصور مى كند كه از تمام وظايف مادى رهايى يافته اند، و بنابراين از انجام "آگنى هوترا ياگياها"، قربانى آتش دست بر مى دارند" ياگياهايى وجود دارند كه براى پاكسازى توسط همه انجام ميگيرند بنابراين يك سانياسى نياز به انجام ياگيا ندارد پس با توقف انجام تشريفاتى ياگيا، گاهى آنها فكر مى كنند كه رها شده اند ولى در واقع، تا زمانى كه او به جايگاه استاندارد كريشناآگاهى نرسد، هيچ حرفى از رهايى نيست. ادامه بده " ولى در واقع آنها در پى منافع شخصى هستند زيرا هدف شان يكى شدن با برهمن فاقد شخصيت است." بله. تقاضا وجود دارد. بى هويت گراها، يك خواسته دارند، كه با متعال فاقد شخصيت يكى شوند ولى يك عابد درخواستى ندارد او براحتى خود را مشغول خدمت به كريشنا براى رضايت كريشنا مى كند آنها در عوض هيچ چيز نمى خواهند. اين خدمت خالص است درست مثل لرد چيتانيا كه مى فرمايد، na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ kavitāṁ vā jagadīśa kāmaye " من هيچ ثروتى نمى خواهم، من پيروان زياد نمى خواهم، زن زيبا نمى خواهم. فقط به من اجازه بده تا به خدمت تو مشغول باشم" فقط همين. اين سيستم بهاكتى يوگاست وقتى از پراهلادماهاراج توسط لرد نرسيمهادو سؤال شد،" پسر عزيزم، تو به خاطر من رنج بسيارى متحمل شده اى، پس هر چه كه مى خواهى، از من بخواه". او نپذيرفت " ارباب عزيز من، من با تو معامله نمى كنم، كه پاداشى از شما براى خدمت خودم بگيرم". اين خدمت خالصانه است پس يوگى ها و گيانى ها، آنها مى خواهند كه با متعال يكى شوند چرا با متعال يكى شدن؟ زيرا آنها تجربه ى تلخى دارند، با جدائى از دردهاى مادى. ولى يك عابد چنين چيزى ندارد عابد، اگرچه از خداوند جداست، كاملاً در حال لذت بردن از خدمت به خداوند باقى مى ماند. ادامه بده "چنين آرزوئى والاتر از هر گونه آرزوى مادى است. ولى اين بدون تمايل شخصى نيست مشابهاً آن يوگى حق جوئى كه با چشمان نيمه باز به تمرين اين سيستم يوگا مى پردازد، و از كليه ى فعاليتهاى مادى چشم پوشى مى كند، خواهان ارضاى نفس خويش است. ولى شخصى كه در عمل .... در واقع يوگى مقدارى قدرت مادى مى خواهد اين كمال يوگاست. كمال نه، يكى از رويه ها درست مثل اينكه شما واقعاً در حال تمرين اصول رايج يوگا هستيد، سپس مى توانيد هشت نوع كمال پيدا كنيد مى توانيد سبك تر از پنبه شويد. مى توانيد سنگين تر از سنگ شويد هرچيزى مى توانيد بگيريد، هرچيزى كه دوست داريد، بلافاصله گاهى مى توانيد حتى يك سياره خلق كنيد. چنين يوگيهاى قدرتمندى وجود دارند ويشواميترا يوگى، واقعاً اين كار را ميكرد. او مى خواست از درخت نارگيل انسان بگيرد " چرا انسان بايد حدود ده ماه درون رحم مادر قرار داده شده آنها درست مثل ميوه توليد شده اند" اين چنين عمل كرد پس گاهى يوگى ها بسيار قدرتمندند، مى توانند انجام دهند خوب اينها همه قدرتهاى مادى هستند. اين چنين يوگيها، آنها ناپديد هم شده اند چه مدت مى توانيد با اين قدرت مادى باقى بمانيد؟ خوب بهاكتى يوگى ها، چنين چيزى نمى خواهند. ادامه بده. بله " ولى شخصى كه در كريشناآگاهى عمل مى كند، بدون نفع شخصى فقط براى رضايت كل متعال كار مى كند. شخص كريشناآگاه عارى از هر گونه آرزوى ارضاى نفسانى است معيار او براى موفقيت، رضايت كريشناست و بدين سان او سانياسى كامل يا يوگى كامل است چنانچه لرد چيتانيا، بالاترين و كاملترين نمونه ى كريشناآگاهى، اينگونه نيايش مى كند: " اى قادر متعال، من از تو ثروت نمى خواهم، و بدنبال لذت از زنان زيبارو نيستم. همچنين هيچ مريدى نمى خواهم آنچه مى خواهم فقط لطف بيكران خدمت عاشقانه ى تو در تولدهاى مكرر است." بنابراين يك عابد حتى رهايى نمى خواهد. چرا لرد چيتانيا مى فرمايد" زندگى پس از زندگى"؟ معتقدين به رستگارى، بيهوده گرايان، مى خواهند اين مسير زندگى مادى را متوقف كنند ولى چيتانياماهاپرابهو مى فرمايد،" زندگى پس از زندگى" به اين معنا كه او براى تحمل تمام دردهاى مادى، زندگى پس از زندگى، آماده است ولى ايشان چه مى خواهد؟ فقط مشغول بودن در خدمت خداوند اين كمال است فكر كنم مى تونيد بايستيد. اينجا تمام كنيد