پرابهوپاد 0716 - بايد توسط دانش بفهميم، كريشنا چيست؟

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

بايد توسط دانش بفهميم، كريشنا چيست؟ - Prabhupāda 0716


Lecture on CC Madhya-lila 8.128 -- Bhuvanesvara, January 24, 1977

نكته ى اصلى اين است كه شخص بايستى درك كند كه كريشنا چيست يك روز شخصى سؤال كرد،" ' كريشنا' چه معنايى دارد؟" " كريشنا " يعنى جذّاب متعال تا وقتى خداوند جذّاب متعال نباشد، چگونه مى تواند خدا بشود؟ بنابراين زندگى ورينداوان يعنى كريشنا مى آيد، خود را ظاهر مى كند تا نشان دهد كريشنا چيست، خداوند چيست پس عكس، زندگى ورينداوان، يك زندگى روستايى است آنجا روستاييان، كشاورزان، گاوها، گوساله ها وجود دارند-اين ورينداوان است شهر بزرگى چون نيويورك يا لندن نيست؛ يك روستا ست، و كريشنا نقطه ى مركزى است اين زندگى ورينداوان است. آنجا گوپى ها، دختران روستايى هستند، و پسران گاوچران، آنها هم پسران روستايى هستند نانداماهاراج، سرپرست روستا است، كشاورز مشابهاً، افراد مسن تر و گوپى هاى مسن تر، مادر ياشودا و ديگر دوستانش-همه توسط كريشنا جذب شده اند اين زندگى ورينداوان است. آنها حتى نمى دانند كريشنا چيست آنها درك كردن كريشنا را از طريق خواندن وداها، پوراناها، ودانتا، نمى دانستند ولى علاقه ى طبيعى شان براى كريشنا بود پس اين" سوابهاويكا آكارشانا" مى تواند.... در حال حاضر ما هيچ اشتياق طبيعى براى كريشنا نداريم؛ بنابراين بايد به واسطه ى دانش بفهميم كه كريشنا چيست اين" كريشنا تاتواوتتا" است پس چرا شخص بايد جذب كريشنا بشود مگر آن كه كريشنا تمام خوصيات جذّاب را دارد؟ جذّابيت... بطور كلى، در اين دنياى مادّى، ما جذب يك فرد ثروتمند مى شويم يا يك شخص قدرتمند. زن يا مرد درست مثل نخست وزير مان، او زن است، ولى چون قدرتمند است، ما جذبش مى شويم؛ با او صحبت مى كنيم پس نكات جذّابيت، توسط پارشارامونى، به عنوان" بهاگا"، مورد بحث واقع شده بهاگا يعنى توانايى. پس اين توانايى ها... وقتى شخص خيلى ثروتمند است، او تواناست كسى خيلى قدرتمند است، جذّاب است شخصى خيلى مؤثر است، كسى بسيار زيباست، شخصى بسيار فرهيخته است... به اين ترتيب، جذّابيت اگر ما موشكافانه زندگى كريشنا را مطالعه كنيم، شما در تاريخ جهان خواهيد يافت، هيج شخصى ثروتمندتر از كريشنا وجود ندارد، هيچ كس قدرتمندتر از كريشنا، هيچ كس زيباتر از كريشنا، فرهيخته تر و شخص دانشمندتر، فيلسوف تر از كريشنا وجود ندارد اگر مطالعه كنيد، همه چيز را پيدا خواهيد كرد. شش توانايى كاملاً در كريشنا نمايان گرديده است بنابراين او بهاگاوان است. " بهاگا"يعنى توانايى ها، و" وان" يعنى كسى كه مالكيت دارد اين معناى كريشنا است، كه او جذّاب متعال است زيرا مالك تمام شش توانايى است اين توضيح كريشنا است. پس ما نبايد هر كسى يا همه كس را به عنوان بهاگاوان بپذيريم بايد ابتدا امتحان كنيم كه آيا او تمام شش توانايى را دارا است