FA/Prabhupada 0750 - چرا به مادر احترام خود را تقديم مى داريم؟Lecture on BG 9.10 -- Melbourne, April 26, 1976

هیچ مدرسه، کالج یا موسسه ای برای تحقیق درباره آنچه mṛtyu-saṁsāra-vartmani است وجود ندارد. ما آنقدر افول کرده ایم که دیگر پرس و جو نمیکنیم. درست مثل، حیوان. حیوان به کشتارگاه برده میشود، همه می دانند. اما حیوان ظرفیت برای پرس و جو ندارد، "چرا من به کشتارگاه برده میشوم؟" او هیچ ظرفیتی ندارد. او هیچ ظرفیتی برای هیچ گونه اقدام متقابلی ندراد. برابر آنکه به کشتارگاه برده میشود. Mṛtyu-saṁsāra-vartmani . هر کدام از ما، ما در حال رفتن به کشتارگاه هستیم. اما انسان، اگر او به زور به کشتارگاه برده شود، او حداقل اعتراض می کند، گریه میکند، که "چرا این مرد من را به کشتارگاه میبرد؟" اما حیوان ندارد ... اگر چه او احساس می کند، او گریه می کند، اشک در چشمش وجود دارد، گاهی اوقات ما دیده ایم. آنها می دانند که "ما در حال برده شدن به کشتارگاه هستیم بدون هیچ گونه گناهی. ما هیچ آسیبی نمیرسانیم. "درست مثل گاو. آنها علف میخورند، و در ازا به شما مواد غذایی مغذی تری، شیر میدهند. اما ما خیلی بی رحم و ناسپاس هستیم و ما آنها را به کشتارگاه میبریم. گاو، با توجه به تمدن ودایی، مادر در نظر گرفته شده است. چرا مادر نه؟ او شیر میکند. چرا مادر قابل احترام است؟ چرا ما احترام به مادر میگذاریم؟ زیرا زمانی که شما درمانده هستید، نمی توانید چیزی بخورید، مادراز پستانش، شیر تامین میکند. مادر بدان معنی است که مواد غذایی را تامین میکند. بنابراین اگر گاو تامین مواد غذایی میکند، شیر - شیر مواد مغذی و سرشار از ویتامین است - و او مادر ما است. در śāstra هفت مادر وجود دارد، با توجه به تمدن ودایی. هفت مادر. یک مادر مادر واقعی، که از دل او متولد میشویم. اين مادر واقعي است . گورو - پاتني ، همسر استاد روحاني يا معلم ، او مادر است . همسر برهمانا او هم مادر است در واقع ، انسان متمدن همه زنان را به غير از همسرش به عنوان مادر مي بينيد نه هفت و هشت نفر را، همه را مادر میبیند. دانشمند به این معنا نیست که چه مقدار از مدارک تحصیلی را كسب كرده است . فرد با سواد بدان معنی است که همه زنان را به عنوان مادر می بیند. بنابراین جدا از همه زنان، حداقل هفت زن را ما باید به عنوان مادر بپذیریم. Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī. Brāhmaṇī. Rāja-patnikā، ملکه. ملکه مادر، raja-patnikā است. گاو مادر است . پرستار مادر است . و زمین، او به ما بسیاری از انواع مواد غذایی میدهد. پس اين حكمت است . بنابراین ما باید بسیار مهربان باشیم، حداقل با گاوها. اگر یکی به گوشت خوردن معتاد است، او می تواند حیوانات کوچک دیگر را بکشد. مثل بز، گوسفند، خوک، ماهی. دیگر حیوانات وجود دارند. اما در بهاگاواد - گیتا به ویژه این اشاره شده است، kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44) چيزي كه در جامعه بسيار مهم است ، به منظور حفاظت گاوها و برای کسب شیر. و انواع شیر تهیه شده، در نهایت روغن حیوانی، بسیار مهم هستند. در هند هنوز هم، هر خانه نیاز به مقدار کافی از روغن گی دارد. اما آنها گوشت خوار نیستند. گوشت خواران نمی تواند روغن گی را تحمل کنند.